Sadarbība

Bibliotēka sadarbojas ar vairākām Latvijas un starptautiskām asociācijām un citām organizācijām:

Latvijas Akadēmisko bibliotēku asociācija (LATABA)
LATABA dibināta 1994. gada 11. oktobrī, piedaloties 10 bibliotēkām. Pašlaik tajā ietilpst 25 bibliotēkas. Asociācijas mērķi ir veicināt Latvijas augstskolu un speciālo bibliotēku attīstību un sadarbību, veicināt Latvijas zinātnes, augstākās izglītības un tautsaimniecības optimālu informatīvo apgādi, kā arī saliedēt Biedrības sastāvā esošās augstskolu un speciālās bibliotēkas, kam ir līdzīgi informatīvie un zinātniskie mērķi un uzdevumi. LATABA kopš 2005. gada ir Eiropas bibliotēku, informācijas un dokumentācijas asociāciju biroja (EBLIDA) pilntiesīga locekle, un kopš 2006. gada arī Eiropas zinātnisko bibliotēku savienības (LIBER) biedre.

Kultūras informācijas sistēmu centrs (KISC)
Kultūras informācijas sistēmu centra misija ir palīdzēt atmiņas institūcijām - arhīviem, bibliotēkām un muzejiem saglabāt un padarīt pieejamu kultūras mantojumu nākamajām paaudzēm, izmantojot jaunākos informācijas tehnoloģiju risinājumus. entra mērķis ir nodrošināt arhīvus, bibliotēkas un muzejus ar nepieciešamajiem informācijas tehnoloģiju resursiem, lai tās varētu kultūras vērtības saglabāt un nodrošināt to pieejamību sabiedrībai.

Autortiesību un komunicēšanās konsultāciju aģentūra

Latvijas autoru biedrība “Autortiesību un komunicēšanās konsultāciju aģentūra/ Latvijas Autoru apvienība” (AKKA/LAA) ir nevalstiska organizācija, kas apvieno dažādus autorus, kuri kopā, kolektīvā pārvaldījumā, īsteno savas mantiskās tiesības un veido efektīvu sadarbību starp autoriem un viņu darbu izmantotājiem, lai nodrošinātu darbu izmantotājiem ērtu iespēju likumīgi izmantot autoru darbus un autoriem saņemt par to atlīdzību. LU Bibliotēka katru gadu nodrošina publiskā patapinājuma datu izguvi.

Latvijas Bibliotēku padome

Latvijas Bibliotēku padome ir sabiedriska konsultatīva institūcija, kas piedalās valsts stratēģijas izstrādē bibliotēku jomā, veicina bibliotēku attīstību un sadarbību, kā arī lēmumu pieņemšanu jautājumos, kas attiecas uz bibliotēku darbību. LU Bibliotēkas direktore darbojas padomes sastāvā.

ASEM Lifelong Learning e-Learning network (e-ASEM)
e-ASEM ir Āzijas–Eiropas e-mācīšanās tīkls mūžizglītībai, kas paredzēts, lai uzlabotu sadarbību starp Āzijas un Eiropas valstīm attiecībā uz informācijas un komunikāciju tehnoloģiju (IKT) prasmēm un e-mācīšanās kultūru mūžizglītībā. Lai veicinātu šo sadarbību, ir izveidots tiešsaistes pētnieciskais tīkls, kura mērķis ir apmainīties ar IKT prasmēm, kā arī ar e-mācīšanos saistīto akadēmisko un praktisko pieredzi. Latvijas Universitātes Bibliotēka dod savu ieguldījumu e-ASEM tīkla veicināšanā, regulāri sniedzot informāciju par tematam atbilstošām publikācijām no Latvijas.

Confederation of Open Access Repositories (COAR)
Confederation of Open Access Repositories ir asociācija, kurā organizācijas no visas pasaules sadarbojas, lai pildītu pamatmērķi – palielināt zinātnisko rezultātu atpazīstamību, izmantojot atvērtās piekļuves repozitoriju globālo tīklu. COAR papildus mērķis ir dot ikvienam iedzīvotājam iespēju piekļūt zināšanām, kas iegūtas pateicoties sabiedrības finanšu līdzekļiem.

DART-Europe
DART-Europe ir sadarbības tīkls zinātniskajām bibliotēkām un bibliotēku konsorcijiem. DART_Europe tiek apvienotas Eiropā izstrādātās disertācijas un promocijas darbi, nodrošinot vieglāku un plašāku piekļuvi Eiropas disertācijām.

EconBiz
EconBiz ir  augošs tiešsaistes meklēšanas portāls, kas ietver vairāk nekā deviņus miljonus ierakstu un publikāciju no lielākajām starptautiskajām datubāzēm. Vienam miljonam no tiem ir pilntekstu brīvpieeja. Portāla galvenais mērķis ir atbalstīt pētniecību un izglītību ekonomikā, kā arī sniegt piekļuvi informācijas resursu pilntekstam. Caur šo portālu var piekļūt rakstiem, grāmatām, disertācijām, darba lapām un citiem dokumentiem. EconBiz piedāvā arī meklētājprogrammas, nozīmīgākās Vācijas un starptautiskās datubāzes, kā arī kalendāru ar svarīgākajiem notikumiem, konferencēm un pasākumiem ekonomikā un biznesā visā pasaulē.

Electronic Information for Libraries (EIFL)
Elektroniskā Informācija Bibliotēkām - EIFL ir starptautiska bezpeļņas organizācija, kas koordinē plašu izglītību un zinātni veicinošu programmu un pasākumu klāstu attīstības un jaunattīstītajās valstīs. Organizācija dibināta 1999. gadā un šobrīd darbojas vairāk kā 45 valstīs. Latvijas Universitātes Bibliotēka darbojas EIFL-OA (Open Access) programmā, kas veicina un atbalsta brīvpieejas piekļuvi informācijai tiešsaistē un eIFL Direct, kas atbalsta datubāzu abonēšanu.

International Reading Association (IRA)
Starptautiskā Lasīšanas asociācija - IRA tika dibināta 1956. gadā kā profesionāla bezpeļņas organizācija tiem, kas iesaistīti lasītprasmes mācīšanā dažādu vecumu cilvēkiem. Šīs organizācijas biedru darbības mērķis ir attīstīt augsta līmeņa lasītprasmi, uzlabojot lasīšanas instrukciju kvalitāti, izplatot pētījumus un informāciju par lasīšanu, veicinot ieradumu nodarboties ar lasīšanu visas dzīves laikā.

Ligue des Bibliothèques Européennes de Recherche - Association of European Research Libraries(LIBER)
Eiropas Zinātnisko Bibliotēku asociācija (LIBER) ir galvenā vadošo Eiropas zinātnisko bibliotēku apvienība. Tā tika izveidota 1971. gadā Eiropas Padomes aizbildniecībā. Šobrīd tās sastāvā ir zinātniskās bibliotēkas no vairāk nekā 40 valstīm. LIBER aktīvi sadarbojas ar dažādām ar bibliotēkām saistītām organizācijām. Tai ir ciešas saites ar Eiropas Padomi, Eiropas Kopienu komisiju, Starptautisko Bibliotēku Asociāciju un Institūciju Federāciju (IFLA), kā arī ar nacionālajām bibliotēku asociācijām. Kopš 1972. gada LIBER izdod žurnālu LIBER Quarterly, kas tagad ir pieejams elektroniskajā versijā tiešsaistē.

M. Dragomanova Nacionālā pedagoģiskā universitāte 2012. gadā Latvijas Universitāte noslēgusi līgumu ar M. Dragomanova Nacionālo pedagoģisko universitāti, kura ietvaros 2013. gada jūnijā Rīgā norisinājās starptautisks Latvijas – Ukrainas augstskolu bibliotēku simpozijs „Bibliotēka universitātes informācijas un mācību vidē". Informāciju par konferenci skatīt šeit.

SPARC Europe 
SPARC Europe ir Eiropas zinātnisko bibliotēku un pētniecības iestāžu biedru organizācija. Šīs organizācijas galvenais mērķis ir attīstīt zinātnisku komunikācijas sistēmu. Tā aktīvi iesaistās lielāko Eiropas Savienības pētniecības un inovāciju programmu Horizon 2020 un Eiropas iniciatīvas Open Access veidošanā. SPARC Europe sadarbojas ar Eiropas Savienības projektiem PASTEUR4OA un FOSTER. Latvijas Universitāte šajā organizācijā iesaistījās 2015. gadā. Notiek veiksmīga sadarbība ar Open Access, tā iepazīstot citu augstskolu pieredzi. Galvenais mērķis dalībai SPARC Europe ir zinātniskās komunikācijas veidošana, sadarbojoties ar citām valstīm – Vāciju, Šveici, Austriju, Dāniju, Angliju, Franciju u.c. –un daloties pieredzē, iepazīstoties ar kolēģu pētījumiem.