LU Bibliotēkas veidotās datubāzes

LU publikāciju un vēstures datubāze 

Datubāzē apkopoti LU mācībspēku un pētnieku publikāciju - monogrāfiju, rakstu, konferenču materiālu un cita veida publikāciju, kā arī LU vēstures materiālu bibliogrāfiskie ieraksti. Datubāze nodrošina LU personāla publikāciju uzskaiti, klasifikāciju un zinātniskās nozīmības līmeņa novērtēšanu. Lai atvieglotu publikāciju meklēšanu, datubāzē pieejams sadalījums pa izdevumu veidiem un sadaļām.

LU izstrādāto un aizstāvēto disertāciju datubāze

Datubāzē iekļauta bibliogrāfiskā informācija par LU izstrādātajiem vai aizstāvētajiem promocijas darbiem, disertācijām, zinātnisko darbu kopām,  darbu kopsavilkumiem un autoreferātiem. Promocijas darbu, kas aizstāvēti pēc 2006. gada, pilnais teksts ir brīvi pieejams tiešsaistē.

LU noslēguma darbu datubāze

Datubāzē iekļauta informācija par LU studentu maģistra, bakalaura, diploma un kvalifikācijas darbiem, kas aizstāvēti no 2003. līdz 2014.gadam (jaunākus darbus var skatīt LU e-resursu repozitorijā). Ja darba autors piekritis sava darba publicēšanai, bibliogrāfiskā ierakstā ir norādīta saite uz noslēguma darba elektronisko pilnteksta versiju. Tā ir pieejama autorizējoties ar LUIS lietotājvārdu un paroli.