• Latvijas Universitātes 81. starptautiskā zinātniskā konference. Bibliotēkzinātnes un informācijas zinātnes sekcija : tēžu krājums / sast. Mārīte Saviča. Rīga : LU Akadēmiskais apgāds, 2023. 23 lpp. ISBN 9789934360206. Pieejams: https://dspace.lu.lv/dspace/handle/7/65438
  • Profesora Gunta Eberharda publikācijas (1996-2023) / sast. Sandra Fomina // Mans ceļš - no Nigras līdz Daugavai / Guntis Eberhards. Rīga : LU Akadēmiskais apgāds, 2023. ISBN 9789934360091. 180.-204.lpp. Pieejams: https://dspace.lu.lv/dspace/handle/7/65437
 
  • Profesors Dr. habil. phys. Juris Zaķis : dzīve un darbs / sast. Mārīte Saviča ; rec.: Māris Kļaviņš, Andris Šternbergs ; bibliogr. red. Sandra Fomina.  – Rīga : LU Akadēmiskais apgāds, 2022. – 286 lpp. : il. – ISBN 9789934188152. – Pieejams: http://dspace.lu.lv/dspace/handle/7/58951
  • Latvijas Universitātes Bibliotēka preses izdevumu publikācijās (1941-1990) : bibliogrāfiskais rādītājs / sastādītāja Agra Some ; zinātniskā un bibliogrāfiskā redaktore Sandra Fomina ; literārais redaktors Oskars Lapsiņš ; Latvijas Universitātes Bibliotēka. – Rīga : LU Akadēmiskais apgāds, 2022. – 123 lpp. – ISBN 9789934187933. –  Pieejams: https://dspace.lu.lv/dspace/bitstream/handle/7/57073/LUB_raditajs_1941-1990.pdf
  • Latvijas Universitātes 80. starptautiskā zinātniskā konference : Bibliotēkzinātnes un informācijas zinātnes sekcija : tēžu krājums / sastādītāja Mārīte Saviča. – Rīga : LU Akadēmiskais apgāds, 2022. – 1 tiešsaistes resurss (28 lpp.). – ISBN 9789934188435.
  • Latvijas Universitātes 78. starptautiskā zinātniskā konference. Latvijas Universitātes 79. starptautiskā zinātniskā konference. Bibliotēkzinātnes un informācijas zinātnes sekcija : tēžu krājums / sastādītāja Mārīte Saviča. – Rīga : Latvijas Universitātes Akadēmiskais apgāds, 2021. – ISBN 9789934186769. – Pieejams: https://dspace.lu.lv/dspace/handle/7/54369 
  • Profesors Roberts Vipers (1859-1954) : bibliogrāfija / Latvijas Universitātes Bibliotēka ; [sastādītājas: Sandra Fomina, Irina Buša]. – Rīga, 2021. – 41 lpp. – Nepublicēts materiāls. – Pieejams: http://dspace.lu.lv/dspace/handle/7/54416 
 
  • Profesors Dr. habil. phys. Ivars Lācis: dzīve un darbs / sastādītāja Mārīte Saviča; bibliogrāfijas sastādītāja Rūta Kore; bibliogrāfiskā redaktore Sandra Fomina; recenzenti: Dr.chem. Andris Zicmanis, Dr.georg. Oļģerts Nikodemus; priekšvārdu tulkojusi Māra Valpētere; latviešu teksta literārā redaktore Gita Kļaviņa. – Rīga: LU Akadēmiskais apgāds, 2020. – 205 lpp.: ilustrācijas. – (Latvijas Universitātes rektori). – ISBN 9789934185038.

  • Profesors Pēteris Šmits: no Raunas līdz Pekinai / sast. un atb. red. Mārīte Saviča ; recenzenti: Janīna Kursīte-Pakule, Kaspars Kļaviņš, Ieva Garda-Rozenberga ; literārā redaktore Ruta Puriņa ; angļu valodas redaktore un tulkotāja Andra Damberga ; priekšvārdu tulkojusi Māra Valpētere ; dizains: Baiba Lazdiņa. – Rīga : LU Akadēmiskais apgāds, 2020. – 319 lpp. : faksimili, ilustrācijas, portreti. – ISBN 9789934185496 (iesiets)
  • Acta Universitatis Latviensis – pie gadsimta sliekšņa / [Latvijas Universitātes Bibliotēka ; projekta vadītāja Mārīte Saviča, literārās redaktores: Ruta Puriņa, Andra Damberga]. – Rīga : LU Akadēmiskais apgāds, 2019. – 97 lpp. : att. – DOI:10.22364/aul.100.pgs. – ISBN 9789934184512. Pieejams: https://dspace.lu.lv/dspace/handle/7/48870 
  • Latvijas Universitātes bibliotēka 1862 – 1940: bibliogrāfiskais rādītājs / sastādītāja Agra Blūma; Latvijas Universitātes Bibliotēka. – Rīga, 2018. – 105 lpp. – Nepublicēts materiāls. – Pieejams: http://dspace.lu.lv/dspace/handle/7/45324