• Veicot pārskaitījumu uz LU kontu par Bibliotēkas pakalpojumu izmantošanu vai nokavējumu, nepieciešams izmantot šādus rekvizītus: 

Saņēmējs: Latvijas Universitāte  
Reģ. Nr.: 90000076669 

Konti:

EUR maksājumiem:

Luminor Bank AS Latvijas filiāle
Kods: RIKOLV2X
Konta numurs: LV10RIKO0000082414423

Swedbank AS
Kods: HABALV22
Konta numurs: LV47HABA0551055080524

SEB banka, AS
Kods: UNLALV2X
Konta numurs: LV72UNLA0055003671805

Ar norādi „LU Bibliotēkai par (norādot konkrētu pakalpojumu)" vai „LU Bibliotēkai līgumsods” 

  • Pēc maksājuma veikšanas maksājuma uzdevums elektroniski jānosūta uz konkrētās nozares bibliotēkas e-pastu. Tiek pieņemti tikai no internetbankas lejuplādēti maksājuma uzdevumi pdf formātā.