APSTIPRINĀTS
ar LU 07.01.2021.
rīkojumu Nr.1-4/9

1. Vispārīgie noteikumi:

1.1. Latvijas Universitātes Bibliotēkas (turpmāk – Bibliotēka) lietošanas noteikumi (turpmāk –Noteikumi) nosaka kārtību, kādā Bibliotēka kā vispārpieejama valsts nozīmes bibliotēka nodrošina pakalpojumu sniegšanu, piekļuvi tās krājumam, informācijas resursu, datubāzu un sistēmu izmantošanu, reģistrēšanās kārtību, kā arī nosaka lietotāju tiesības un pienākumus.

1.2. Bibliotēkas lietotājiem ir pienākums iepazīties ar Noteikumiem pirms reģistrēšanās vai pārreģistrēšanās.

1.3. Noteikumi ir publiskoti visās Bibliotēkas nozaru bibliotēkās, LU Informācijas sistēmā (turpmāk – LUIS) un Latvijas Universitātes (turpmāk – LU) vietnē (http://www.lu.lv).

1.4. Bibliotēkas lietotājs (turpmāk – lietotājs) var būt ikviena fiziska vai juridiska persona, kura izmanto Bibliotēkas pakalpojumus, bez atlīdzības uz patapinājuma pamata saņem informācijas resursus, tehniskās iekārtas noteiktai lietošanai ar nosacījumu atdot to pašu patapināto informācijas resursu, tehnisko iekārtu noteiktā termiņā. Šādā kārtā nodibinātas tiesiskas attiecības ir uzskatāmas par patapinājuma līgumu.

1.5. Patapinājuma priekšmets ir:

1.5.1. informācijas resurss, kas Noteikumu izpratnē ir iespieddarbs, audio-video materiāls vai elektronisks izdevums;

1.5.2. tehniskā iekārta, kas Noteikumu izpratnē ir portatīvais dators, tehniskais mācību līdzeklis utt.

1.6. Bibliotēkas patapinājuma priekšmets ir LU īpašums.

1.7. Bibliotēkas patapinājuma priekšmetu var izmantot LU personāls, kā arī ikviena cita juridiska vai fiziska persona, kura Noteikumu noteiktajā kārtībā ir ieguvusi Bibliotēkas lietotāja statusu.

 

2. Bibliotēkas lietotāja statusa iegūšana:

2.1. Par Bibliotēkas lietotāju var kļūt jebkura persona, reģistrējoties elektroniski LUIS (pieejams LU personālam) vai klātienē jebkurā Bibliotēkas nozaru bibliotēkā.

2.2. Reģistrējoties LUIS, lietotājs iepazīstas ar Noteikumiem un apstiprina tos elektroniski.

2.3. Reģistrējoties Bibliotēkā:

2.3.1. fiziskās personas uzrāda derīgu LU studenta vai darbinieka apliecību, kas vienlaikus ir Bibliotēkas lasītāja kartes ekvivalents, citā bibliotēkā izsniegtu Vienoto lasītāja karti (turpmāk – VLK) vai lasītāja kartes ekvivalentu, personas pasi vai personas apliecību (turpmāk – ID karte);

2.3.2. juridiskās personas pilnvarotais pārstāvis uzrāda uzņēmuma reģistrācijas apliecību vai tās kopiju un iesniedz pilnvaru atbilstoši šo Noteikumu pielikuma paraugam;

2.3.3. iepazīstas ar Noteikumiem un akceptē to ievērošanu, parakstoties reģistrācijas žurnālā;

2.3.4. norāda vārdu, uzvārdu, deklarēto vai faktisko dzīvesvietu, tālruni, elektroniskā pasta adresi, kas tiks izmantota ar Bibliotēkas lietošanu saistītās informācijas nosūtīšanai.

2.4. Pēc reģistrācijas lietotājs Bibliotēkā saņem savu identifikācijas numuru un paroli, kurus izmanto autorizācijai valsts nozīmes bibliotēku elektroniskajā kopkatalogā (turpmāk tekstā – Kopkatalogs). LU personāls autorizācijai Kopkatalogā vai Primo datubāzē var izmantot arī LUIS lietotājvārdu un paroli. Identifikācijas numuru izmanto saziņai ar Bibliotēku.

2.5. Bibliotēkas lietotājs reizi gadā veic pārreģistrāciju: elektroniski LUIS vidē (LU personāls) vai Bibliotēkā. Pārreģistrācija ir liegta tiem lietotājiem, kas iepriekšējā periodā nav nokārtojuši saistības ar Bibliotēku.

2.6. Personām, kuras nav reģistrētas kā Bibliotēkas lietotāji, uzrādot pasi vai ID karti, ir iespēja izmantot informācijas resursus Bibliotēkas telpās uz vietas.

2.7. Personas datu apstrāde, aizsardzība un citi ar personas datiem saistītie jautājumi, tostarp publisku pasākumu vai aktivitāšu fotografēšana, filmēšana vai tiešraide, ir noteikti Latvijas Universitātes privātuma politikā.

2.8. Personu datu apstrāde Bibliotēkas pakalpojumu sniegšanas ietvaros notiek ar mērķi uzskaitīt un identificēt Bibliotēkas lietotājus un nodrošināt pakalpojumu sniegšanu.

2.9. Personas dati tiek nodoti Kultūras informācijas sistēmu centram, lai nodrošinātu Bibliotēkas lietotāju reģistrēšanu un piekļuvi bibliotēkas informācijas sistēmai ALEPH (turpmāk – ALEPH),kas ir valsts informācijas sistēma. Bibliotēka un citas valsts nozīmes bibliotēkas lieto ALEPH,kopā veidojot Kopkatalogu, kas nozīmē, ka datu subjekta pamata dati ir pieejami arī bibliotēkās,kuras izmanto ALEPH.

2.10. Personas dati var tikt izpausti izmeklēšanas un tiesu iestādēm, kā arī LU darbību uzraugošajām un kontrolējošajām iestādēm normatīvajos aktos noteiktajā apmērā un kārtībā.

2.11. Apkopotā veidā dati tiek izmantoti normatīvajos dokumentos noteiktās valsts statistikas nodrošināšanai par Bibliotēku, pētījumiem un Bibliotēkas pakalpojumu kvalitātes uzlabošanai. Iesniegtie personas dati pēc lietotāju studiju/darba saistību ar LU beigām, ja ir nokārtotas saistības pret Bibliotēku, tiek uzglabāti līdz nākamā gada 1. martam.

 

3. Bibliotēkas pakalpojumu izmantošana:

3.1. Izmantojot Bibliotēkas pakalpojumus:

3.1.1. fiziskām personām, kuras ir reģistrētas kā Bibliotēkas lietotāji, jāuzrāda derīga LU studenta/darbinieka apliecība vai VLK, izņēmums – ekskursanti, kuri nav reģistrēti kā Bibliotēkas lietotāji;

3.1.2. juridiskām personām jāuzrāda juridiskās personas pilnvara (Noteikumu pielikums).

3.2. Lai patapinātu informācijas resursus, jāizvēlas informācijas resurss brīvpieejas krājumā vai jāizveido elektronisks pieprasījums Kopkatalogā vai Primo.

3.3. Elektroniski pasūtītais un rezervētais informācijas resurss ir jāizņem Bibliotēkā līdz rezervācijas termiņa beigām, pēc tā rezervējums tiek dzēsts.

3.4. Tehniskās iekārtas tiek izsniegtas, izmantojot pašapkalpošanās iekārtu vai pie Bibliotēkas darbinieka.

3.5. Visi patapinājumi tiek reģistrēti elektroniski ALEPH, fiksējot lietotāja un informācijas resursa/tehniskās iekārtas unikālos identifikatorus. Patapināšanas termiņu nosaka ALEPH definētie informācijas resursa/tehniskās iekārtas lietošanas parametri.

3.6. Patapināta informācijas resursa/tehniskās iekārtas termiņu pagarināt nav iespējams, ja ir pārsniegts patapinājuma lietošanas termiņš, beidzies lietošanas termiņa pagarināšanas limits vai to ir pieprasījis cits lietotājs.

3.7. Bibliotēkas krājumā esošie retie izdevumi un rokraksti, informācijas resursi, kuriem ir slikts saglabātības stāvoklis, kā arī vienīgie eksemplāri netiek izsniegti līdzņemšanai.

3.8. Bibliotēka nodrošina pamatpakalpojumus un maksas pakalpojumus atbilstoši LU apstiprinātajam Bibliotēkas maksas pakalpojumu cenrādim (turpmāk – Cenrādis).

 

4. Bibliotēkas datortehnikas izmantošana:

4.1. Bibliotēkas datorus drīkst izmantot tikai reģistrēti Bibliotēkas lietotāji. Pašapkalpošanās iekārtā esošos datorus var patapināt tikai LU personāls.

4.2. Bibliotēkas portatīvos datorus atļauts izmantot Bibliotēkas telpās, LU Akadēmiskajā centrā – LU ēkās.

4.3. Lietotāji drīkst izmantot Bibliotēkā pieejamo datortehniku un citus tehniskos līdzekļus vienīgi norādītajam to izmantošanas mērķim – studijām un pētniecībai.

4.4. Bibliotēkas lietotājiem ar statusu “Viesis” Bibliotēkas datorus atļauts izmantot ne ilgāk kā vienu stundu. Izņēmuma gadījumā, saskaņojot ar Bibliotēkas darbinieku, lietotājs darbu pie datora var turpināt līdz Bibliotēkas darbinieka tālākiem norādījumiem.

4.5. Lietotāji drīkst izmantot tās programmas, kuras ir nodotas lietotāja rīcībā, savus informācijas nesējus (USB atmiņas kartes, USB ārējos cietos diskus, kompaktdiskus) datu ierakstīšanai.

4.6. Lietotājiem netiek nodrošināta informācijas meklēšanas vēstures vai informācijas saglabāšana ārpus darba sesijas.

4.7. Desmit minūtes pirms Bibliotēkas darba laika beigām lietotājiem ir pienākums pārtraukt darbu,

kura laikā tika izmantoti Bibliotēkas datori vai citas tehniskās iekārtas.

4.8. Lietotājiem aizliegts:

4.8.1. jebkādā veidā bojāt vai modificēt Bibliotēkas datorus. Piemēram, aizliegts veikt jebkāda veida instalācijas (programmas, spēles u.c.), mainīt Bibliotēkas datora konfigurāciju, t.sk. programmas saskarnes (izskata, “karsto taustiņu” u.c.) iestatījumus, atvienot vai pievienot vadus Bibliotēkas datoram un tā perifērijai, izņemot vadus, kas nepieciešami zibatmiņas, pārnēsājamo cieto disku vai austiņu pievienošanai u.tml.;

4.8.2. izmantot internetu un Bibliotēkas datorus jebkuras jurisdikcijas tiesību aktos noteikta krimināla, administratīva vai civila rakstura pārkāpumu veikšanai informatīvajā vidē. Šādu aktivitāšu piemēri ietver nelegālas uzņēmējdarbības veikšanu, autortiesību pārkāpšanu, krāpšanu, neautorizētu kredītkaršu, kā arī privātās informācijas uzglabāšanu vai izplatīšanu;

4.8.3. izmantot Bibliotēkas datorus, lai skatītos, uzglabātu vai pārraidītu pretlikumīgu informāciju, piemēram, pornogrāfiska rakstura materiālus, rasu naidu, masu nekārtību, valsts apvērsumu u.c. veicinošus materiālus;

4.8.4. izmantot Bibliotēkas datorus, lai spēlētu datorspēles;

4.8.5. izmantot Bibliotēkas datorus, lai pārraidītu nepieprasītas e-pasta vēstules (SPAM) un/vai uzturētu tīmekļa vietnes, kam ir saistība ar šāda veida e-pasta vēstulēm;

4.8.6. atrasties pie datora virsdrēbēs, ar slapjām, netīrām vai citādi smērējošām rokām, lietot pārtikas produktus, kā arī jebkurā citādā veidā smērēt vai bojāt datoru un tā aprīkojumu.

4.9. Izmantojot Bibliotēkas datorus vai citas tehniskas iekārtas, lietotājs ievēro vispārpieņemtās uzvedības un pieklājības normas.

 

5. Bibliotēkas lietotāja tiesības, pienākumi un atbildība:

5.1. Lietotāja tiesības:

5.1.1. izmantot Bibliotēkas krājumā esošos informācijas resursus, pieejamās informācijas sistēmas, datubāzes, kā arī tehniskās iekārtas;

5.1.2. patapināt informācijas resursus vai to kopijas no citām Latvijas un ārvalstu bibliotēkām, elektronisko dokumentu piegādes centriem Bibliotēkas noteiktajā kārtībā;

5.1.3. savlaicīgi, pirms patapinājuma termiņa beigām pagarināt informācijas resursa lietošanas termiņu Kopkatalogā, Primo vai ierodoties Bibliotēkā;

5.1.4. saņemt konsultācijas, izmantot Bibliotēkas sagatavotos mācību materiālus, piedalīties nodarbībās, tostarp Kopkataloga, Primo, datubāzu, meklētājsistēmu un informācijas resursu izmantošanā;

5.1.5. izmantot studijām un pētniecībai iekārtoto darba vidi un tehnisko aprīkojumu;

5.1.6. skenēt un fotografēt Bibliotēkas krājuma materiālus, izņemot retos izdevumus un rokrakstus, nekomerciālos nolūkos bez zibspuldzes, saskaņojot to ar Bibliotēkas darbinieku;

5.1.7. izmantot Bibliotēkas pašapkalpošanās dokumentu pavairošanas tehniku vai pasūtīt kopiju izgatavošanu, informācijas izdrukāšanu no datora un digitalizāciju saskaņā ar Cenrādi;

5.1.8. iesniegt LU un Bibliotēkas administrācijai priekšlikumus par Bibliotēkas pakalpojumu kvalitātes uzlabošanu, informācijas resursu klāsta papildināšanu.

5.2. Lietotāja pienākumi un atbildība:

5.2.1. viena mēneša laikā paziņot Bibliotēkai par savas dzīvesvietas vai kontaktadreses, telefona numura un e-pasta adreses maiņu;

5.2.2. uzrādīt personu identificējošu dokumentu pēc Bibliotēkas darbinieka uzaicinājuma;

5.2.3. ar cieņu izturēties pret citiem Bibliotēkas lietotājiem un darbiniekiem, netraucēt citu Bibliotēkas lietotāju darbu, ievērot vispārpieņemtās uzvedības normas un Bibliotēkas darbinieku norādījumus;

5.2.4. izmantojot Bibliotēkas informācijas resursus, ievērot Latvijas Republikā spēkā esošo Autortiesību likumu;

5.2.5. ievērot patapināto informācijas resursu, tehnisko iekārtu izmantošanas termiņus un savlaicīgi nodot tos Bibliotēkā;

5.2.6. par noteiktajā termiņā nenodotiem informācijas resursiem samaksāt kavējuma naudu atbilstoši patapinājuma pirmajā dienā spēkā esošajam Cenrādim. Līdz saistību nokārtošanai Bibliotēka ierobežo sniegtos pakalpojumus;

5.2.7. saudzēt LU īpašumu: nebojāt informācijas resursus, tehniskās iekārtas un inventāru, nenodarīt citus materiālos zaudējumus LU, kā arī ziņot Bibliotēkas darbiniekam par ievērotajiem defektiem:

5.2.7.1. nozaudētu informācijas resursu aizstāt ar identisku vai līdzvērtīgu. Ja to nav iespējams izdarīt, nozaudētā informācijas resursa vērtību atlīdzināt atbilstoši spēkā esošajai tirgus vērtībai;

5.2.7.2. nozaudētai vai lietotāju sabojātai tehniskai iekārtai segt tās materiālo vērtību, kas norādīta LU inventāra uzskaitē;

5.2.8. beidzot vai pārtraucot studijas/darba attiecības ar LU, nokārtot visas saistības ar Bibliotēku. Ja saistības netiek nokārtotas, LU piedzen zaudējumus normatīvo tiesību aktu noteiktajā kārtībā;

5.2.9. neatstāt bez uzraudzības savus personīgos informācijas resursus, portatīvos datorus un citas personīgās lietas;

5.2.10. noskaidrot signalizācijas darbības iemeslus pie Bibliotēkas vai apsardzes darbinieka, ja drošības signalizācija nostrādā, lietotājam ienākot Bibliotēkas telpās vai atstājot tās;

5.2.11. ievērot darba un ugunsdrošības noteikumus un nekavējoties pamest Bibliotēkas telpas ugunsdrošības signalizācijas trauksmes gadījumā;

5.2.12. nenodot LU studenta/darbinieka apliecību, VLK citai personai, lai tā izmantotu Bibliotēkas pakalpojumus;

5.2.13. precīzi ievērot Noteikumus. Par Noteikumu neievērošanu lietotājam uz laiku līdz vienam gadam tiek liegtas tiesības izmantot Bibliotēkas pakalpojumus;

5.2.14. Bibliotēkas lietošanas liegums neatbrīvo lietotāju no saistību izpildes: patapinātā LU īpašuma kavējuma naudas nomaksas un zaudējuma atlīdzības Noteikumu noteiktajā kārtībā.

5.3. Lietotājiem Bibliotēkas telpās nav atļauts:

5.3.1. ienest un lietot pārtikas produktus, alkoholiskos un bezalkoholiskos dzērienus un citas apreibinošas vielas;

5.3.2. traucēt Bibliotēkas darbinieku, citu lietotāju darbu un atrašanos Bibliotēkas telpās;

5.3.3. izteikt aizskarošas piezīmes, komentārus un draudus Bibliotēkas darbiniekiem un lietotājiem;

5.3.4. uzturēties nehigiēniskā, smērējošā un smakojošā apģērbā, alkohola un/vai citu apreibinošo vielu ietekmē;

 

6. Bibliotēkas tiesības un atbildība:

6.1. Bibliotēkas telpās tiek veikta videonovērošana noziedzīgu nodarījumu atklāšanas, īpašuma un personu vitāli svarīgu interešu aizsardzības nolūkos. Videonovērošanas pārzinis ir LU.

6.2. Bibliotēka neuzņemas atbildību par personas mantām, kas Bibliotēkas telpās atstātas bez uzraudzības.

6.3. Ja rodas pamatotas aizdomas par Noteikumu neievērošanu, Bibliotēkas darbiniekam ir tiesības
lūgt uzrādīt lasītāja karti, personas pasi/ID karti (lietotājam ar statusu “Viesis”), atvērt un uzrādīt
somu ar personīgajām mantām.