Kas ir pētnieka identifikators?

Pētnieka identifikators (turpmāk tekstā – ID) ir unikāls identifikācijas numurs, kas identificē personu kā pētnieku vai autoru* un nodrošina viņa publikāciju, vadīto projektu vai grantu identificēšanu. Tas ir būtiski īpaši gadījumos, kad personas vārds un uzvārds ir ļoti izplatīts.

Tas ir unikāls, jo tas ļauj identificēt tieši konkrētu autoru un konkrēti viņa devumu zinātnē, īpaši situācijās, kad autoriem ir līdzīgi vai vienādi vārdi un uzvārdi, kad uzvārds ir mainīts, kā arī situācijās, kad vārdam un uzvārdam tiek izmantotas dažādās pieraksta formas.

Ikvienam autoram šis unikālais identifikators garantēs, ka publikācijas netiks “piedēvētas’’ kādai citai personai. Šādu pētnieka identifikatoru vēlams izveidot jebkuras nozares pētniekam, gan autoram, kurš ir publicējis savu pirmo publikāciju, gan pētniekam ar ilgstošu zinātniskā darba pieredzi, gan doktorantam, kā arī ikvienam zinātnisku darbu autoram, kurš vēlas veicināt atpazīstamību un norādīt informāciju par savu publikāciju un citu zinātnisko darbību starptautiskā vidē.

* autors – Latvijas Universitātes personāls un studējošie (akadēmiskais personāls un citi nodarbinātie, studenti, doktoranti, autorlīguma slēdzēji, viesprofesori un viespētnieki u.c. )

 

ID nepieciešamība

Pētnieku ID neatklāj privātus datus, tas ir pastāvīgs, kurš nemainās situācijās, kad tiek mainīts uzvārds, darba vieta, e-pasta adrese.

ID palīdz identificēt autora devumu zinātnisko sasniegumu mērīšanas un analīzes gadījumā (bibliometrijas, citējamības datu analizēšanas procesā).

ID nodrošina, ka pētnieks tiek atzīts par konkrētu darbu autoru tiešsaistes datubāzēs, jo dati par autoru un viņa darbiem tiek sasaistīti. Pateicoties ID var apkopot konkrēta pētnieka visa veida zinātniskās aktivitātes vai sasniegumus, integrēt informāciju par pētnieku informācijas sistēmās, platformās un pakalpojumu sniedzēju sistēmās.

 

ID izveidošana

Ir gadījumi, kad pētnieku ID izveidi nodrošina komerckompānijas, piemēram izdevēji vai citējamības datubāzu veidotāji, savukārt, citus nodrošina neatkarīgas un nekomerciālas pētnieku organizācijas, piemēram, ORCID.

Ikvienam autoram savu pētnieka ID vēlams izveidot organizācijas ORCID reģistrā jeb datubāzē.

Līdzīgus pakalpojumus piedāvā:

  • kompānija Elsevier datubāzē Scopus, kurā tiek automātiski tiek ģenerēts identifikators – Scopus Author Identifier.
  • kompānija Clarivate datubāzē Web of Science, kurā automātiski tiek ģenerēts identifikators – Web of Science Researcher ID

Par izveidotā profila satura kvalitāti atbild autors.

 

ORCID iD

ORCID iD atbalsta dažādas pētniecības institūcijas, izdevniecības un organizācijas, tāpēc tas kļūst par plaši izmantotu starptautisku identifikatoru autoriem. To arvien vairāk pieprasa uzrādīt izdevēji, publikācijas iesniegšanas brīdī, kā arī finansētāji, pie pētījuma projekta pieteikuma iesniegšanas.

ORCID iD veicina atpazīstamību un zinātnisko rezultātu labāku atrašanu. Privātums ir pasargāts, jo autori paši veido un kontrolē sava ORCID iD profila saturu un tā redzamību šaurākam interesentu lokam vai plašākai sabiedrībai.

ORCID iD var izmantot ikviens autors neatkarīgi kādā institūcijā strādā un cik ilgstoši nodarbojas ar pētniecību.

Latvijas Universitāte stingri rekomendē ikvienam autoram izveidot ORCID iD.

 

Kā izveidot ORCID iD profilu?

ORCID iD profila izveidošana un pielietojamība

ORCID iD identifikatoru un profilu autors var izveidot sev bez maksas, šeit.

Īsumā:

a) Izvēlas “Register”.

b) Kā ORCID iD lietotāja vārdu labāk norādīt vārdu un uzvārdu bez garumzīmēm un mīkstinājuma zīmēm.

c) Reģistrējoties jānorāda arī profila redzamības pakāpe (piemēram, profila saturs redzams privāti vai plašai sabiedrībai).

d) Pievieno profilā informāciju par sevi (piemēram, aizpildot laukus par piederību pētnieciskai institūcijai, informāciju par izglītību). Piederība Latvijas Universitātei jānorāda obligāti.

e) Pievieno informāciju par savām publikācijām. ORCID iD profilā tiek piedāvāti dažādi varianti: savienojoties ar datubāzēm; izmantojot DOI; augšupielādējot informāciju par savām publikācijām BibTeX formātā; ievadot manuāli.

f) Popularizē savu ORCID iD. Publicējoties, nākošās publikācijās ieteicams norādīt savu ORCID iD. ORCID iD var iekļaut arī e-pasta parakstā, CV vai jebkurā citā publiskā profilā.

g) Reizi ceturksnī vai vismaz reizi gadā jāpārskata profils un tas jāpapildina ar jaunāko informāciju. Izveidojot savienojumu ar datubāzēm, ieraksti par publikācijām tiek importēti ORCID iD profilā, un autoram tie ir tikai jāapstiprina.

i. Jāizveido savienojums ar Scopus

ii. Jāizveido savienojums ar Publons

iii. Jāizveido savienojums ar citām zinātnes nozarei aktuālām datubāzēm u.c.

 

Scopus Author Identifier un tā integrēšana ar ORCID iD

Identifikatoru Scopus Author Identifier (Scopus ID) izmanto un piedāvā Elsevier datubāzē Scopus. Scopus ģenerē autora profilu un piešķir identifikatoru automātiski. Scopus var ģenerēt autoram arī divus vai vairākus profilus gadījumos, kad Scopus algoritms neatpazīst un nevar sasaistīt autoru ar publikāciju.

Identificēšanai un datu apmaiņai var palīdzēt, ja Scopus ID un ORCID iD tiek integrēti. Scopus datubazē atverot autora profilu ir pieejama funkcija “Connect to ORCID”.

Gadījumos, kad nepieciešamas korekcijas datubāzes ierakstā vai autora profilā, pētniekam tiek piedāvāts arī sazināties ar datubāzi un norādīt nepieciešamās izmaiņas, izmantojot funkciju “Edit profile”. Autoru ērtībai Elsevier piedāvā iespēju atlasīt datus arī bezmaksas meklētājā “Search for an author profile”, kas dod iespēju atlasīt datus meklējot pēc autora vārda un uzvārda, kā arī ORCID iD. Iegūtie rezultāti ļauj iepazīties ar autora profilu, tostarp dažādiem bibliometriskiem rādītājiem (vērts ņemt vērā, ka plašāka funkcionalitāte ģenerētajā autora profilā, būs pieejama, veicot atlasi Scopus datubāzē). Arī bezmaksas versijā ir pieejama funkcija “Edit profile”.

 

Researcher ID, Publons profils un tā integrēšana ar ORCID iD

Identifikatoru Researcher ID izmanto un piedāvā Clarivate kompānija (iepriekš Thomson Reuters) un tas ir integrēts platformā Publons, kura pamatā izveidota, lai apkopotu un pārbaudītu informāciju par pētnieka recenzēšanas un redaktora darbu. Researcher ID ir sasaistīts arī ar platformu Web of Science. Autors platformā Publons izveido Researcehr ID profilu un pats nosaka, kādu informāciju, pētnieciskā darba rezultātus vai kādas publikācijas tur pievienot, taču pievienot var tikai no Web of Science. Ja autoram ir publikācijas, kas iekļuvušas Web of Science, tad identifikators tiek piešķirts automātiski, taču tas nav sasaistīts ar Publons profilu – par sasaistīšanu nolemj un to nodrošina pats autors.

Researcher ID un ORCID iD var integrēt, lai notiktu datu apmaiņa starp šīm sistēmām. Lai izveidotu savienojumu, autoram ir jāpieslēdzas platformai Publons un jāizveido tur profils. Profilā būs funkcija My records > Publications > Import publications > Sync with ORCID.

Ja informācijas pārvaldīšana Publons profilā nepalīdz un Web of Science datubāzē ir nepieciešami labojumi, tad var sazināties ar datubāzu veidotājiem izmantojot palīdzības pogu, kas dažādās datubāzes daļās ir nosauktas atšķirīgi, piemēram, “Submit a correction” vai “How do I correct this record?”, vai “Suggest a correction”.

 

Labā prakse

Labā prakse ir vispirms bagātināt ORCID iD profilu ar informāciju par publikācijām no Scopus datubāzes. Kad tas izdarīts, ieteicams no ORCID iD profila uzlabot Researcher ID profilu.

Ja Publons profils būs papildināts ar datiem no ORCID iD, tad brīdī, kad notiks sinhronizēšanās starp Publons profilu un Web of Science, informācija par autoru un viņa darbiem sakārtosies.

 

Situācija ar vairākiem ID vienā datubāzē

Datubāzēs mēdz būt situācijas, kad autoram ir izveidoti vairāki ID. Pamatā tas ir tāpēc, ka attiecīgajā datubāzē nav vai pietrūkst informācijas, lai identificētu darbu un tā autoru. Autori, izdevniecību darbinieki, pilntekstu un citu datubāzu veidotāji var dažādi pierakstīt autoru vārdus un uzvārdus, kā arī piederību institūcijai. Var notikt arī tehniskas kļūdas datu migrēšanas brīdi starp datubāzēm.

  • Ja izveidoti vairāki ID datubāzē Scopus:

Scopus autoru ID un profilus ģenerē automātiski. Ja tiek ģenerēti vairāki profili, tad to apvienošanai pastāv divi risinājumi:

a) Izvēlēties vienu (pilnīgāko) no profiliem un veikt integrēšanas procesu ar ORCID iD (skatīt augstāk tekstā sadaļu “Scopus Author Identifier un tā integrēšana ar ORCID iD”). Datu apmaiņa un sakārtošanās var prasīt kādu laiku, līdz pat divām nedēļām.

b) Atlasīt vajadzīgos autora profilus, meklējot pēc uzvārda un vārda. Pēc tam, izvēloties funkciju “Request to merge authors”, izpildīt soļus sadaļā “Author Feedback Wizard”, kur ir iespēja norādīt publikācijas dzēšanai un trūkstošo pievienošanai, kā arī precizēt piederību pētniecības institūcijai. (Šī procesa veikšanai ir piekļuve un to var veikt arī autora asistents vai cita uzticības persona).

  • Ja izveidoti vairāki ID datubāzē Web of Science:

Web of Science autoru ID un profilus ģenerē automātiski. Ja tiek ģenerēti vairāki profili, tad to apvienošanai pastāv divi risinājumi:

a) Veikt integrēšanas procesu starp Publons un ORCID iD (skatīt augstāk tekstā sadaļu “Researcher IDPublons profils un tā integrēšana ar ORCID iD”). Datu apmaiņa un sakārtošanās var prasīt kādu laiku, līdz pat divām nedēļām.

b) Atlasīt vajadzīgos autora profilus, meklējot pēc uzvārda un vārda. Pēc tam, izvēloties funkciju “Merge records”, izpildīt soļus sadaļā “Author Record Correction Form”, kur ir iespēja norādīt publikācijas dzēšanai. (Šī procesa veikšanai ir piekļuve un to var veikt arī autora asistents vai cita uzticības persona).

  • Ja izveidoti vairāki ID datubāzē ORCID:

Datubāzē ORCID ir izveidota rūpīga kontroles sistēma, lai vienam autoram atbilstu tikai viens profils un ID. Profili ir saistīti ar autora norādīto e-pasta adresi. Ja tomēr autors ir izveidojis pie cita e-pasta adreses piesaistītu profilu, tad autoram jāpieslēdzas vienam no profilam un sadaļā “Account settings” jāveic prasītās darbības “Remove duplicate record”.

 

Papildus materiāli:

Videoieraksts ORCID, Scopus, Publons, Google Scholar: Making Sense of Research Profiles and Identities (Autors: Manitobas Universitātes bibliotēkas)

Videoieraksts ORCID Workshop for Researchers” (Autors: ORCID US Community)

Videoieraksts My ResearcherID and profile in Publons (Autors: FECYT ciencia)

 

Aicinām izmantot iespēju!

LU Bibliotēka piedāvā konsultācijas un nodarbības par ORCID iD profila izveidi. Detalizēta informācija un pieteikšanās šeit.