Konferenču materiāli

 • Gavare, Daina. Latvijas Universitātes Bibliotēkas sadarbības iespējas gadsimta griezumā (1919-2019) : [ziņojums LU 78. zinātniskās konferences Bibliotēkzinātnes un informācijas zinātnes sekcijas sēdē] / Daina Gavare // Latvijas Universitātes e-resursu repozitorijs. Rīga, 2020.  1.-11.lpp.   URL: http://dspace.lu.lv/dspace/handle/7/52710

 • Klūga, Vēsma. Ieskats pēc Latvijas neatkarības atjaunošanas tapušo Heinriha Stroda (1925 – 2012) darbu manuskriptos : [konference "LU emeritētais profesors Heinrihs Strods: vēsturnieks un laikmetu maiņas”, 30.10.2020] / Vēsma Klūga // Latvijas Universitātes e-resursu repozitorijs.  Rīga, 2020.  1.-11. lpp.  URL: http://dspace.lu.lv/dspace/handle/7/52912

 • Klūga, Vēsma. Pārskats par lasītāju apkalpošanu Latvijas Universitātes Bibliotēkā padomju periodā : [LU 78. zinātniskā konference, Bibliotēkzinātnes un informācijas zinātnes sekcijas sēde] / Vēsma Klūga.  Bibliogr. rakstu beigās // Latvijas Universitātes e-resursu repozitorijs.  Rīga, 2020.  1.-27.lpp.  URL: http://dspace.lu.lv/dspace/handle/7/52957

 • Mantiniece, Ilga. Grāmatu likteņi gadu ritējumā : [ziņojums LU 78. zinātniskās konferences Bibliotēkzinātnes un informācijas zinātnes sekcijas sēdē] / Ilga Mantiniece // Latvijas Universitātes e-resursu repozitorijs.  Rīga, 2020.  1.-18.lpp.  URL: http://dspace.lu.lv/dspace/handle/7/52876

 

Raksti rakstu krājumos     

 • Avdeikina, Anžela. Profesora Ivara Lāča dzīvesgājums / Anžela Avdeikina // Profesors Dr. habil. phys. Ivars Lācis: dzīve un darbs.  Rīga : LU Akadēmiskais apgāds, 2020.  ISBN 9789934185038.  13.-24.lpp.

 • Gavare, Daina. Tenu Karmas (1924-2014) personība un devums terminoloģijas attīstībā, latviešu, lībiešu un igauņu valodas sakaru pētniecībā un popularizēšanā / Daina Gavare. Bibliogr.: 204.-205.lpp.  Kopsav. angļu val.: Personality of Tenu Karma (1924-2014) and his contribution to the development of terminology and to Latvian-Liiv-Estonian research, 207.lpp. // Latviešu terminoloģija simts gados : [rakstu krājums] / Latvijas Nacionālā bibliotēka.  (Zinātniskie raksti ; 6 (XXVI)).  Rīga : Latvijas Nacionālā bibliotēka, 2020.  ISSN 1691-5941. 189.-207.lpp.

 • Mantiniece, Ilga. Latvijas universitātes kultūrvēsturiskais mantojums izstādēs: Bibliotēkas versija = Cultural heritage of the University of Latvia in its exhibitions: the Library version / Ilga Mantiniece.  Izmantotie avoti: 65.-66.lpp.  Kopsav. angļu val.: 49.lpp. // Krustpunkti: kultūras un mākslas pētījumi : zinātnisko rakstu krājums / Latvijas Kultūras akadēmijas zinātniskās pētniecības centrs.  Rīga : Latvijas Kultūras akadēmija, 2020. ISSN 2500-9923.   49.-66.lpp.  URL: http://dspace.lu.lv/dspace/handle/7/52946

 • Mantiniece, Ilga. Pētera Šmita devums Latvijas Universitātes Bibliotēkai - mūža garumā vāktā unikālā speciālā kolekcija = Contribution of Pēteris Šmits to the Libraru of the University of Latvia - his unique collection of entire lifetime / Ilga Mantiniece // Profesors Pēteris Šmits: no Raunas līdz Pekinai / sast. un atb. red. Mārīte Saviča. Rīga : LU Akadēmiskais apgāds, 2020.  ISBN 9789934185496. 186.-195.lpp.

 • Saviča, Mārīte. Preface / Mārīte Saviča // Profesors Pēteris Šmits: No Raunas līdz Pekinai / sast. un atb. red. Mārīte Saviča ; LU Bibliotēka. -Rīga : LU Akadēmiskais apgāds, 2020. ISBN 9789934185496. 17.-22.lpp.

 • Saviča, Mārīte. Priekšvārds / Mārīte Saviča // Profesors Pēteris Šmits: No Raunas līdz Pekinai / sast. un atb. red. Mārīte Saviča ; LU Bibliotēka.  Rīga : LU Akadēmiskais apgāds, 2020.  ISBN 9789934185496. 11.-15.lpp.

 • Saviča, Mārīte.  Preface / Mārīte Saviča // Profesors Dr. habil. phys. Ivars Lācis: dzīve un darbs. Rīga : LU Akadēmiskais apgāds, 2020.  ISBN 9789934185038.  P.9-11.

 • Saviča, Mārīte. Priekšvārds / Mārīte Saviča // Profesors Dr. habil. phys. Ivars Lācis: dzīve un darbs. Rīga : LU Akadēmiskais apgāds, 2020.  ISBN 9789934185038. 5.-8.lpp.

 

Citi publicēti raksti 

 

Sastādīti izdevumi un biobibliogrāfijas  

 • Profesors Dr. habil. phys. Ivars Lācis : dzīve un darbs / sast. Mārīte Saviča ; bibliogr. sast. Rūta Kore.  Rīga : LU Akadēmiskais apgāds, 2020. 208 lpp. (Latvijas Universitātes rektori).  ISBN 9789934185038. 
 • Profesors Pēteris Šmits: no Raunas līdz Pekinai / sast. un atb. red. Mārīte Saviča ; recenzenti: Janīna Kursīte-Pakule, Kaspars Kļaviņš, Ieva Garda-Rozenberga ; LU Bibliotēka.  Rīga : LU Akadēmiskais apgāds, 2020.  319 lpp. : il.  ISBN 9789934185496.