Leonardo da Vinci

Projekta nosaukums: Lietotāju attieksme un prasības bibliotēkas pakalpojumiem

Projekta līguma numurs: 2011-1-LV1-LEO02-02028

Projekta vadītājs: Iveta Gudakovska

Prakses dalībnieki: Rita Alkšbirze, Sandra Ranka, Guna Ulmane, Aija Uzula

Projekta realizācija: 03.01.2012-25.07.2012

Arvien straujāk attīstās un mainās augstskolu bibliotēku lietotāju vēlmes un nepieciešamība saņemt kvalificētus un mūsdienīgus pakalpojumus, kuru sniegšanā arvien lielāka loma ir arī informācijas tehnoloģiju izmantošanai. Lai LU Bibliotēkas darbinieki spētu ieviest inovatīvus risinājumus lietotāju apkalpošanas praksē, nepieciešams nepārtraukti pilnveidot profesionālās zināšanas, prasmes un iemaņas. Liela nozīme ir iespējai apgūt citu valstu kolēģu pieredzi, iepazīt viņu darba metodes, lai pēc tam tās aprobētu un ieviestu LU Bibliotēkas lietotāju apkalpošanas darbā atbilstoši LU Bibliotēkas lietotāju vajadzībām un bibliotēkas darba stratēģiskajiem attīstības virzieniem.  

Šādu iespēju sniedz Eiropas Komisijas mūžizglītības programmas apakšprogrammas Leonardo da Vinči projekta ietvaros paredzētā LU Bibliotēkas darbinieku prakse Ļubļanas Nacionālajā un universitātes bibliotēkā, papildus iepazīstot ar citu Slovēnijas augstskolu bibliotēku darbu.

Projekta mērķis ir pilnveidot LU Bibliotēkas darbinieku profesionālās zināšanas un prasmes informacionālās apkalpošanas vides organizācijas un pārvaldības jautājumos.

Projekta uzdevumi:

  • iepazīties ar studējošo un akadēmiskā personāla informacionālās apkalpošanas vides organizācijas un pārvaldības jautājumiem;
  • iepazīties ar Ļubļanas Nacionālo un universitātes bibliotēkas un citu nozīmīgāko Slovēnijas augstskolu bibliotēku darba metodēm un to realizēšanai nepieciešamajām personāla zināšanām;
  • apmainīties ar labākajiem savstarpējās pieredzes inovatīvajiem darba paņēmieniem informācijas resursu atspoguļošanā elektroniskajā vidē;
  • noteikt turpmākās ilgtspējīgās sadarbības iespējas starp divu valstu – Slovēnijas un Latvijas – vadošajām augstskolu bibliotēkām.

Projekta dalībnieki pilnveidos savas profesionālās zināšanas, smelsies jaunas un jau aprobētas darba metodes bibliotēkas lietotāju informacionālajā apkalpošanā. Projekta dalībnieki papildinās arī savas svešvalodu zināšanas un profesionālās saskarsmes prasmes darbā ar bibliotēkas klientiem. Pieredzes apmaiņā gūtās zināšanas tiks izmantotas ne tikai LU Bibliotēkas pakalpojumu sniegšanas uzlabošanai atbilstoši jaunākajām tendencēm šī darba jomā, bet ar iegūtajām atziņām un ierosmēm tiks iepazīstināti arī citu Latvijas akadēmisko bibliotēku darbinieki.

Lai atspoguļotu gūto pieredzi Slovēnijas augstskolu bibliotēkās, projekta dalībnieki izveidoja blogu "LU Bibliotēkas darbinieku profesionālā prakse Slovēnijas bibliotēkās, 13.-26. maijs, 2012", kurā var detalizēti iepazīties ar projekta realizācijas gaitā iegūto pieredzi un profesionālajām zināšanām.