Viļņas universitāte no 9. līdz 11. maijam pie sevis pulcēja  LU Bibliotēkas, Viļņas Universitātes bibliotēkas un Tartu Universitātes bibliotēkas speciālistus, lai kopīgi pārrunātu kultūras mantojuma saglabāšanas un pieejamības jautājumus seminārā: ,,Kultūras mantojuma saglabāšana, izpēte un komunikācija’’ (,,Preservation, Research and Communication of Culture Heritage’’).

Semināra ieskaņa sākās ar svinīgu Latvijas Universitātes Bibliotēkas veidotās izstādes "Acta Universitatis Latviensis, 1921-2015" atklāšanu Viļņas Universitātes Bibliotēkā. Izstādes kuratore un eksperte I. Mantiniece raksturoja aplūkojamo izstādi, padziļināti raksturojot Latvijas Universitātes vēsturisko LU Rakstu mantojumu un sniegumu līdz mūsdienām. Aplūkojamās izstādes nozīmību apliecināja Latvijas vēstnieka Lietuvā Einara Semaņa teiktais izstādes atklāšanā, norādot bibliotēku īpašo lomu informācijas telpā, akcentējot, ka minētā izstāde ir arī skaits veltījums Eiropas dienai, kas tiek atzīmēta 9. maijā. Ar savu klātbūtni izstādes atklāšanu pagodināja arī Igaunijas vēstnieks Lietuvā Tomass Kuks, Viļņas Universitātes prorektore, profesore Greta Drūteikiene, bibliotēku direktori: Viļņas Universitātes bibliotēkas direktore Irena Kriviene, LU bibliotēkas direktore, Dr.paed. Iveta Gudakovska, Tartu Universitātes bibliotēkas direktore Līsi Lembinena u.c. viesi.

Darba seminārs tika atklāts ar trīs bibliotēku direktoru referātiem, kuras no dažādiem aspektiem atklāja konkrētās bibliotēkas pieredzi kultūras mantojuma saglabāšanas jomā. LU Bibliotēkas direktore nolasīja referātu: ,,Mainīgā bibliotēka mainīgajā Latvijas Universitātē: 2015/2016’’, akcentējot Bibliotēkas loma Universitātes pārmaiņu un jaunu izaicinājumu laikā, piebilstot ka: “mūsdienās bibliotekāri ir kā skolotāji, toties eksperti kā pētnieki.”

Trīs dienu intensīvas semināra programmas ietvaros tika nolasīti pavisam 18 referāti, notika diskusijas un darba semināri. Semināra ietvaros tika pausts restauratoru viedoklis par krājuma saglabašanas un restaurācijas procesa aktuālām tendencēm un metodēm; pausti bibliotēku speciālistu viedokļi par konkrētu kolekciju saturisko izpēti un šo kolekciju nozīmību un pieejamību pētniecībai.

Bibliotēkas ekspertes sniedza ieskatu Bibliotēkas vēsturisko kolekciju veidošanas vēsturē, raksturojot katra savu kolekciju no sava skatu punkta, pētnieciskās izpētes pakāpes un sniedza ieskatu vairāku institūciju sadarbībā kolekciju popularizēšanas jomā. Kurzemes literatūras un mākslas biedrības darbība bija ekspertes, Mg.sc.soc.  D.Gavares izpētes objekts, tāpēc seminārā tika prezentēts referāts par biedrību un sadarbību ar LU Latvijas Vēstures institūtu, kura temats bija: ,,Kurzemes literatūras un mākslas biedrības izdevumi LU Bibliotēkas krājumā: izpēte un popularizēšana - vairāku institūciju sadarbības rezultāts’’. Eksperte, Mg.sc.soc. V.Klūga, savā referātā: ,,19. gs. beigu - 20. gs. sākuma nozīmīgāko latviešu personību veltījuma ieraksti un autogrāfi: LU Bibliotēkas vēsturiskajā krājumā’’ stātīja par rakstītajiem lietiskajiem ierakstiem grāmatās: gan par ierakstiem, autogrāfiem un dažādām piezīmēm, kas ir sava laika laikmeta liecība. Semināra dalībnieku uzmanība tika pievērsta faktam, ka tieši grāmatām ar ierakstiem un autogrāfiem ir īpaša kultūrvēsturiska nozīme, jo pateicoties ierakstiem tajās, redzams katras grāmatas „dzīves” unikālais stāsts. Referāta laikā tika demonstrēti grāmatās aplūkojamie Latvijas valstsvīru, latviešu rakstnieku, dzejnieku un kultūras darbinieku autogrāfi. ,,Kultūrvēsturiskais mantojums un tehnoloģiju izmantošana publicitātei LU Bibliotēkā’’, šādu referātu prezentēja eksperte, Mg.sc.soc.  I.Mantiniece. Eksperte runāja par Bibliotēkas krājuma popularizēšanas jautājumiem: tradicionālo, virtuālo izstāžu  un digitālo kolekciju veidā, detalizētāk pakavējoties pie tematiskiem pasākumiem, kas  tiešajā saskarsmē veiksmīgi atklāj krājumu; tehnoloģiju izmantošanu krājumu digitalizēšanā, sociāliem tīkliem utt.

Galvenā bibliotekāre, Mg.sc.soc. G.Rozenberga, savā referātā pievērsās tēmai ,,Citēšanas principu rašanās vēsture’’, sniedzot ieskatu par citēšanas pirmsākumiem 17. un 18.gs., par citēšanas principu atšķirībām un attīstību dažādās nozarēs, kā arī par citēšanas sistēmu nozīmi zinātniskās informācijas apmaiņā un komunikācijā.

Ar patiesi lielu interesi tika uztverts galvenās bibliotekāres, Mg.sc.soc. R.Alkšbirzes, referāts ,,Bibliotēka, kur grāmatas nekad neguļ: LU Bibliotēkas Dabaszinātņu bibliotēkas pieejamība un novērtējums’’, kurā tika raksturoti Bibliotēkas pakalpojumi ,,7/24’’, kā sniegts ieskats veiktajā studentu aptaujā, kurā viņi pauda savu vērtējumu par Bibliotēku. Lietotāju apkalpošanas departamenta vadītāja, Mg.sc.soc. A.Volkova, prezentēja Bibliotēkas apkopotos datus par LU bakalaura studiju programmu informacionālo nodrošinājumu, uzsverot Bibliotēkas atbalstu studējošo informacionālo vajadzību nodrošinājumā. Savā referātā ,,Studiju programmu informacionālais nodrošinājums Latvijas Universitātes Bibliotēkā: problēmas un risinājumi’’ A.Volkova stāstīja par 4300 bakalaura studiju programmu studiju kursu informacionālā nodrošinājuma izpēti, par apkopotajiem datiem, minēja izvirzītos secinājumus un priekšlikumus. Paralēli notika arī darbs darba grupās un radošās darbnīcās, kur vienu: ,,Informācija sabiedrībai par mantojumu’’ vadīja direktores vietniece, Mg.sc.soc. M.Saviča, kas veicināja neformālāku komunikāciju semināra dalībnieku starpā.

Teorētisko zināšanu pārneses process un pieredzes apmaiņa trīs bibliotēku kolēģu starpā noslēdzās ar domām  jau par nākošo gadu, kad ieplānota kārtējā ikgadējā tikšanās Latvijā. LU Bibliotēkas pārstāvji aicināja kolēģus ciemos nākošā gada vasarā, lai tiktos LU Bibliotēkas Dabaszinātņu bibliotēkā, kur ,,grāmatas nekad neguļ”.

 

Semināra programma

LU Bibliotēkas darbinieku prezentācijas:

I.Gudakovska, direktore, Dr.paed. ,,Changing Library in Changing University of Latvia: 2015/2016’’

D.Gavare, eksperte, Mg.sc.soc. ,,Identification, research and popularization of the works of the Courland (Kurzeme) Society for Literature and Art (Kurländische Gesellschaft für Literatur und Kunst) from the UL Library’s collection as the result of collaboration between several institutions’’

Gita Rozenberga, galvenā bibliotekāre, Mg.sc.soc. ,,The history of the citation principles’’

Aldona Volkova, Lietotāju apkalpošanas departamenta vadītāja, Mg.sc.soc. ,,Informational Support of Study Programmes in the Library of the University of Latvia: Problems and Solutions’’

Vēsma Klūga, eksperte, Mg.sc.soc. ,,Inscriptions and autographs of the major Latvian notables in the historical collection of the Library of the University of Latvia (late 19th and early 20th century)’’

Ilga Mantiniece, eksperte, Mg.sc.soc. ,,Cultural heritage and use of technologies for publicity in the Library of the University of Latvia’’

Rita Alkšbirze, galvenā bibliotekāre, Mg.sc.soc. Library, where books never sleep: ,,Natural Science library assessment of availability’’

LU Bibliotēkas pārstāvju iespaidi par semināru LU Jaunumu 11. numurā

Saistošās ziņas:

The exhibition “Acta Universitatis Latviensis, 1921–2015”

Viļņas Universitātē atklāta izstāde “Acta Universitatis Latviensis, 1921-2015”

Vēstnieki atklāj izstādi “Acta Universitatis Latviensis, 1921-2015” Viļņas Universitātē

Vēstnieks E. Semanis: Bibliotēkām ir īpaša loma, veidojot kopējo informācijas, kultūras, zinātnes un izglītības telpu