Liepājas pilsētas valdes loceklis, dabaszinātnieks, aptiekārs, pilsētas ārsts Dr. Aleksandrs Kaire dzimis 1873. gadā Rucavā. Jau 13 gadu vecumā ieradies Liepājā un atradis sev mācekļa vietu pilsētas Bīnemaņa Sarkanajā aptiekā, kurā darbojies trīs gadus.

Studējis Maskavas universitātes Medicīnas fakultātē, 1907. gadā ieguvis provizora, 1908. gadā - ārsta grādu. Pēc studijām atgriezies Latvijā. Vienu gadu nostrādājis par rajona ārstu Skrundā. Vēlāk pārcēlies uz Liepāju, kur no 1920. līdz 1933. gadam bijis Liepājas slimnīcas galvenais ārsts un direktors. A. Kairem vienmēr rūpējis, lai medicīnā strādātu profesionāli sagatavoti speciālisti, tāpēc viņš nodibināja Žēlsirdīgo māsu skolu Liepājā.

Pirms tam īsu brīdi nodarbojies ar privātpraksi un vienlaikus bijis arī pilsētas un tiesu ārsts.

Dr. Aleksandrs Kaire vairākkārt aicināts pāriet darbā uz Rīgu, viņam piedāvāta Universitātes mācībspēka vieta, taču viņš palicis uzticīgs Liepājai.

A. Kaire miris 1936. gada 20. decembrī Rucavā, apbedīts Brušvitu kapos.

Dāvinājuma raksturojums

Bibliotēka 1937. gadā saņēma ārsta Dr. A. Kaires novēlēto privāto bibliotēku. Kopā tika uzdāvinātas aptuveni astoņi tūkstoši dažādu grāmatu.

Grāmatu dāvinājums sastāv no izdevumiem, kas izdoti 19. gs. beigās un 20. gs. sākumā. Būdams ārsts, Dr. A. Kaire ne vien interesējies par medicīnu, bet arī par filozofiju, vēsturi, teoloģiju un dabas zinībām, sakrādams vienu no plašākām bibliotēkām Latvijā.

Dāvinājumā visvairāk pārstāvētās nozares ir filozofija, ētika, psiholoģija, kultūra, medicīna, dabaszinātnes, daiļliteratūra un pavisam nedaudz reliģija.

Liela daļa no Dr. Kaires dāvinājuma izdevumiem ir veltīti filozofijai - dāvinājuma grāmatu klāstā ir vairāki simti izdevumu šajā nozarē. Visplašāk pārstāvēti 19. - 20. gadsimta vācu filozofu darbi vācu valodā, piemēram, pazīstamā vācu filozofa, psihologa Vilhelma Vundta un Imanuela Kanta, kā arī 17. gadsimta franču filozofa Renē Dekarta darbi. Vairākos izdevumos dažādi autori analizē un sniedz komentārus par izcilo filozofu, piemēram, Frīdriha Vilhelma Nīčes, Georga Vilhelma Frīdriha Hēgeļa, kā arī sengrieķu filozofa Platona un citu plaši pazīstamu filozofu nozīmīgākajiem darbiem.

Dāvinājumā ietverti arī daudzi vācu literatūras autoru izdevumi, piemēram, Johana Gotfrīda Herdera, Frīdriha Šillera un Johana Volfganga Gētes darbi. Tāpat kolekcijā ietilpst izcilā 16. gadsimta angļu dzejnieka un dramaturga Viljama Šekspīra darbi vācu valodā.

Dr. A. Kaire savā privātbibliotēkā sakopojis arī grāmatas par medicīnu, kurās atrodama informācija par tiesu medicīnu, farmāciju, ķirurģiju, cilvēka pataloģiju, interno medicīnu, kā arī par dažādām infekcijas slimībām. Izdevumi publicēti vācu un krievu valodā.

Dāvinājumā ietilpst arī izdevumi par zinātni kopumā, historiogrāfiju, vēsturi un kultūru, piemēram, izdevumi par Ēģiptes, Indijas, Romas un Grieķijas kultūras vēsturi.

Dāvinājumu bagātina retās grāmatas, kas ietver informāciju par Baltijas vēsturi. Viens no senākajiem izdevumiem ir divos sējumos (1747., 1753. g.) izdotā Indriķa Livonijas hronika (Origines Livoniæ sacræ et civilis). Izdevums ir Latvijas un Igaunijas vēstures pirmavots, kas ir senākā zināmā Latvijas teritorijā sarakstītā Livonijas hronika (aptver laika posmu no 1180. gada līdz 1227. gadam).

Grāmatās atrodams Dr. A. Kaires zīmogs, kas ir dāvinātāja atpazīšanas zīme. Dāvinājumu īpašāku padara izdevumos atrodamie veltījuma ieraksti profesoram A. Kairem, kā piemēram, veltījuma ieraksts no pacienta: "Unserem hochverehrten Herrn Doctor Kaire von den dankbaren Patienten. Otto Lanckau & der Kleinen 1918".

Dr. A. Kaires dāvinājums Bibliotēkai ir uzskatāms par nozīmīgu pētniecisko materiālu plašam zinātnieku un interesentu lokam, it sevišķi filozofiem, vēsturniekiem, psihologiem un mediķiem.

Dāvinājums atrodas LU Bibliotēkas Krātuvē. Izdevumus iespējams pasūtīt kopkatalogā.

Dāvinājumā iekļauto izdevumu saraksts pieejams šeit.

Izmantotie avoti:

1. irLiepaja.lv. Pirms 140 gadiem dzimis ārsts Aleksandrs Kaire [tiešsaiste]. [skatīts 2013-10-09]. Pieejams šeit
2. Liepajniekiem.lv. XX gadsimta izcilākie Liepājas ārsti [tiešsaiste]. [skatīts 2013-10-09]. Pieejams šeit
3. Aizsaulē aizgājis Dr. A. Kaire // Jaunākās ziņas, Nr. 291 (1936), 12.lpp.
4. Miris Dr. Aleksandrs Kaire // Kurzemes vārds, Nr. 291 (1936), 6.lpp.

Nepublicētie informācijas avoti:

1. Dr. A. Kaires dāvināto grāmatu inventārs, Nr. 31.
2. Materiāli no LU Bibliotēkas Reto izdevumu un rokrakstu nodaļas.