Klasiskās filoloģijas vēsturiskais krājums veidots 20. gadsimta 30. gados. Grāmatas krājumā ienākušas dažādos veidos - 1922. gadā nopirktas ap 300 grāmatas, savukārt 1926. gadā Padujas Universitāte (Università di Padova) uzdāvināja aptuveni 2000 vērtīgu antīko autoru darbu izdevumus oriģinālvalodās un tulkojumos[1].  Visa 20. gs. garumā krājums  mērķtiecīgi papildināts ar studiju procesam nepieciešamiem izdevumiem.

Krājumā ir aptuveni 3860 eks., no tiem 1560 eks. -  sengrieķu valodā, ap 1000 eks. - latīņu valodā[2]. Līdzās darbiem oriģinālvalodās krājumā atrodama zinātniskā literatūra un tulkojumi svešvalodās, galvenokārt vācu, kā arī franču un itāliešu valodā - ap 1300 eks. Grāmatas izdotas 18., 19. un 20. gs. sākuma posmā, visvairāk pārstāvēts 19. gs. Krājumu īpašu padara arī vairāki reti un seni izdevumi - 1682. gadā izdotā Horācija dzejas grāmata latīņu un itāļu valodā, 1772. gadā publiskotā Tacita darbu izlase vairākos sējumos, 1801. gadā iznākušais Cicerona rakstīto vēstuļu krājums franču valodā. Daudzas grāmatas izdotas tolaik lielākajā populārajā Teubnera (B.G. Teubner, 1784-1856) izdevniecībā Leipcigā, kas antīko autoru darbus izdevusi sēriju  "Bibliotheca scriptorum graecorum et romanorum Teubneriana" un "Thesaurus linguae Latinae" ietvaros.

Klasiskās filoloģijas vēsturiskais krājums bagāts ar grieķu un romiešu autoru darbiem oriģinālvalodās un tulkojumos, kā arī ar publikācijām par klasiskās pasaules vēsturisko, ģeogrāfisko, politisko, reliģisko un literāro diskursu. Plaši un bagātīgi krājumā pārstāvēti filozofu Aristoteļa, Platona, Cicerona, vēsturnieku Plutarha, Tukidīda, Ksenofonta, Tita Līvija, dzejnieku Horācija, Juvenāla, Persija Flakka, Ovīdija, Homēra, Hēsioda, gramatiķu, tostarp Aula Gellija, un citu autoru darbi un pētījumi par tiem. Krājumā atrodamas vairākas grāmatas, kurās komentāru daļu sniedzis ievērojamais vācu zinātnieks prof. Teodors Bergks (Theodor Bergk, 1812-1881), kurš sarakstījis virkni zinātnisku darbu klasiskajā filoloģijā.

Kā vienu no saturiski vērtīgākajiem krājuma eksemplāriem jāmin sengrieķu filozofa Aristoteļa tā dēvēto korpusu, tas ir akadēmisks 19. gs. izdevums 5 sējumos, kurā sakopoti visi viņa galvenie darbi. Tāpat par vērtīgiem uzskatāmi filozofa Platona darbi, vairākas grāmatas izdotas G. Hermaņa (Johann Gottfried Jakob Hermann, 1772-1848) redakcijā. Jāpiemin arī jaunplatoniķa Prokla komentāri par Platona dialogiem, tāpat klasiskā vēstures perioda pētnieka K. Dindorfa (Karl Wilhelm Dindorf, 1802-1883) izdotās ateiskā daiļrunas stila izcilākā pārstāvja Demostēna grāmatas. Šeit atrodami izcilā romiešu dzejnieka Kvinta Horācija Flaka darbi, kurus izdevis viens no cienījamākajiem viņa darbu pētniekiem - Adolfs Kīslings (Adolf Kiessling, 1837-1893). Krājumā diezgan pilnīgi ir savākti romiešu gramatiķu darbi, uz kuru bāzes veidota visa gramatikas mācība.

Vēsturiskā krājuma grāmatas ir saturiski noderīgas filoloģijas, vēstures un filozofijas studiju programmās studējošiem un citiem nozares interesentiem.

LU Filoloģijas un filozofijas fakultātes Klasiskās filoloģijas vēsturiskais krājums vienkopus atrodas LU Bibliotēkas Krātuvē. Izdevumus iespējams pasūtīt kopkatalogā saņemšanai Jūsu izvēlētā nozares bibliotēkā.

Kolekcijā iekļauto izdevumu saraksts pieejams šeit.

Izmantotie avoti:

  1. Informācija no LU Bibliotēkas Filoloģijas un filozofijas fakultātes bibliotēkas inventāra grāmatām
  2. Informācija no manuskripta, kas pieejams LU Bibliotēkas Reto izdevumu un rokrakstu kolekcijā. [autors nezināms]