Bibliotēka 2012. gadā saņēma izcilā matemātiķa Dr. math. Emanuela Grinberga (1911 - 1982) personīgo manuskriptu dāvinājumu ar lielu zinātnisko un vēsturisko vērtību.

Daudzi nozīmīgi matemātiķa pētnieciskā darba rezultāti dažādās jomās - grafu teorijā, kombinatorikā, medicīnā, telefona sakaros, demogrāfijā, vēl līdz šim ir palikuši tikai rokrakstos. Rokrakstos ir palikuši arī viņa lasīto lekciju konspekti, pārdomas par matemātikas tālāko attīstību, speciālistu apmācību un dažādiem matemātikas jautājumiem.

Liela daļa Emanuela Grinberga mūža bija saistīta ar LU. 1934. gadā E. Grinbergs absolvē Matemātikas un dabaszinātņu fakultāti ar ieteikumu papildināt zināšanas - sagatavoties zinātniskajam un pedagoģiskajam darbam. 1943. gadā aizstāv doktora disertāciju "Par oskulāciju, superoskulāciju un raksturīgiem punktiem". Pēc kara E. Grinberga doktora grādu neatzīst, un viņam pat aizliedz strādāt Latvijas Valsts Universitātē. Sākot no 1954. gada E. Grinbergam atļauj vadīt diplomdarbu izstrādi, un 1957. gadā arī lasīt dažas lekcijas. Turpmāk paralēli pamatdarbam, Latvijas Zinātņu Akadēmijas Fizikas institūtā, vēlāk Latvijas Valsts Universitātes Skaitļošanas centrā, matemātiķis lasa lekcijas LU studentiem un viņa vadībā aspiranti izstrādā zinātņu kandidātu disertācijas.

Emanuels Grinbergs devis lielu ieguldījumu lietišķās matemātikas attīstībā Latvijā. Viņa vadībā izstrādātās aprēķina metodes ir guvušas plašu pielietojumu radiotehnikā, sakaru tehnikā, elektrotehnikā un kuģu būvē. Zinātniskajā literatūrā atrodami, matemātiķa vārdā nosaukti "Grinberga grafi", "Grinberga teorēma". Viņš ļoti labi pārzināja kā klasiskās, tā arī modernās matemātikas disciplīnas un izstrādāja jaunus oriģinālus risinājumus dažādās nozarēs - elektrisko ķēžu aprēķinu teorijā, nelineāro shēmu teorijā, kuģu korpusu plātņu izmēru aprēķinos, Markova procesu analīzē, grafu teorijā, kombinatorikā un citās.

Matemātiķa E. Grinberga manuskriptu dāvinājumu kopumu veido  46 000 lappuses. Manuskriptu dāvinājums saturiski iedalās divās daļās: 1. daļa "Rēķini" - 180 mapes, (36 000 lpp.), 2. daļa "Komentāri" - 13 sadaļas (10 000 lpp.). Visas manuskriptu kolekcijas lappuses ir numurētas, visām mapēm un sadaļām ir satura rādītāji. Pirmajā daļā "Rēķini" ietverti Skaitļošanas centrā notikušo semināru konspekti ("Kantora grāmatas" - sākot no 1960. gada līdz 70. gadu beigām), elektrisko ķēžu un filtru aprēķini, "četru krāsu problēmas" pierādījuma izklāsti. Otrajā daļā "Komentāri"  ap 2 000 lpp. - pētījumi grafu teorijā un kombinatorikā, vairāk nekā 1 000 lpp. -  pētījumi elektrisko filtru teorijā, ir arī sadaļas, kas veltītas kuģu korpusu metāla apšuvuma plākšņu izmēru aprēķina metodēm, pētījumiem par cilvēka asinsriti un asins sastāvu, pētījumiem magnetohidrodinamikā, meža apsaimniekošanas problēmu matemātiskai analīzei, kā arī E. Grinberga lasīto lekciju konspekti, viņa disertācijas, rakstu novilkumi, recenzijas un atsauksmes par citu autoru darbiem un disertācijām.

Līdz 2012. gadam manuskripti atradās LU Matemātikas un informātikas institūtā, tos pētīja, sakārtoja un sistematizēja E. Grinberga līdzstrādnieks Jānis Dambītis (1, 2, 3). 

Dāvinājums atrodas Bibliotēkas Krātuvē. 

Emanuelam Grinbergam veltītās izstādes atklāšana

Izmantotie avoti:

1. Dambītis, J.  Dr. math. Emanuela Grinberga matemātiskais mantojums. - LU Raksti, Zinātņu vēsture un muzejniecība,  № 661. Rīga: LU, 2004, 47.-50. lpp.
2. Dambītis, J.  Izcilā matemātiķa doc. E. Grinberga ieguldījums lietišķās matemātikas attīstībā Latvijā. - LU Raksti, Zinātņu vēsture un muzejniecība, [tiešsaiste], № 738. Rīga: LU,  2008,  39.-51.lpp. [skatīts 10.09.12]. Pieejams šeit
3. Riekstiņš, E., Dambītis, J.  Rīgas matemātiskās skolas pārstāvis Dr. math. E. Grinbergs. - LZA Vēstis, B, № 6 (1993). Rīga: LZA, 1993, 78.-80. lpp.