Rakstnieks, literatūrvēsturnieks, valodnieks un folklorists Jēkabs Lautenbahs (pseidonīms Jēkabs Jūsmiņš (1848 - 1928)) dzimis 1847. gadā Kurzemē, Sabiles pagastā "Dzīrspalvjos". No 1875. - 1878. gadam studējis Tartu (Tērbatas) Universitātē teoloģiju, nodarbodamies arī ar filoloģiju un filozofiju. J. Lautenbahs bija pirmā latviešu literatūras žurnāla "Pagalms" redaktors (1881-1882), kurā publicējis arī savus darbus, bijis arī žurnāla "Rota" līdzredaktors (1886-1888).

1887. gadā viņš beidz Tērbatas universitāti ar cand philos. grādu. 1896. gadā sekmīgi aizstāv disertāciju "Очерки из истории литовско-латышского народного творчества".

No 1919. gada J. Lautenbahs ir latviešu un vispārējās literatūras profesors Latvijas Universitātē (līdz 1928. gadam). 1924. gadā tiek ievēlēts par Latvijas Universitātes (LU) baltu filoloģijas goda doktoru.

J. Lautenbahs miris 1928. gada 19. septembrī Rīgā, apbedīts Meža kapos.

Dāvinājuma raksturojums

Bibliotēka 1929. gadā saņēma J. Lautenbaha grāmatu dāvinājumu (433 eksemplāri) un viņa darbu manuskriptus. Dāvinājumā visvairāk pārstāvētās nozares ir valodniecība, daiļliteratūra, literatūrzinātne, folklora un teoloģija. Dāvinājumā ietilpst dažādu izcilu filozofu un domātāju - Platona, Aristoteļa, Homēra darbi. Kolekcijā pārstāvēti arī vācu literatūras autoru izdevumi, piemēram, 18. gadsimta pārstāvja Johana Gotfrīda Herdera, kā arī 19. gadsimta pārstāvja Johana Volfganga Gētes darbi. Literatūrzinātnes darbos aplūkoti un analizēti dažādi literatūras žanri, piemēram, poēma, dzeja, satīra, traģēdija u.c. un izcilu literatūras pārstāvju darbi.

Nozīmīgākā dāvinājuma daļa saistāma ar vairāku tautu filoloģiju dažādos laika posmos, kā arī klasisko filoloģiju. Dāvinājumā ietverti arī izdevumi tādās zinātņu nozarēs kā vēsture, bioloģija, ģeoloģija un fizika.

Grāmatas galvenokārt ir vācu, krievu un latviešu valodā. Daudzos izdevumos ir autoru, sastādītāju un tulkotāju īpaši veltījuma ieraksti J. Lautenbaham, kas šiem materiāliem piešķir unikālu vērtību.

Dāvinājumā pieejamie J. Lautenbaha manuskripti un personīgie dokumenti (apbalvojumi, mantojuma dokumenti u.c.) sniedz plašāku informāciju par viņa zinātnisko darbību.

Manuskriptos atrodama dažāda satura informācija, sākot ar J. Lautenbaha studiju gados sarakstītiem lekciju pierakstiem filozofijā, teoloģijā un loģikā. Kolekciju papildina vairāki nozīmīgi konspekti par latviešu valodas gramatiku un lirikas mākslu. Tā kā J. Lautenbahs kā privātdocents Tērbatas universitātē ir pasniedzis kursu par Rietumeiropas literatūru, viņa kolekcijā ir atrodami konspekti par dažādu tautu literatūras vēsturi, piemēram, par spāņu literatūras vēsturi no 11. līdz 17. gs., itāliešu literatūras vēsturi no 14. līdz 16. gs., 16. gs. angļu literatūras vēsturi, 19. gs. krievu literatūras vēsturi, viduslaiku literatūru un Romas literatūras vēsturi.

Unikālo manuskriptu kolekciju bagātina J. Lautenbaha veidotā Latviešu - krievu vārdnīca, kuras apjoms ir 740 lpp. Manuskriptos atrodami arī rakstnieka ceļojumu apraksti, domas un izjūtas par redzēto, personīgās piezīmes. Manuskripti ir rakstīti latviešu, krievu un vācu valodā ar zoss spalvu.

J. Lautenbaha dāvinājums LU Bibliotēkai ir ļoti nozīmīgs papildinājums studiju procesa nodrošināšanā, tā sastāvā ir vērtīgi izdevumi, kas noder par pamatu vēsturiskiem pētījumiem.  

Dāvinājums atrodas LU Bibliotēkas Krātuvē. Izdevumus iespējams pasūtīt kopkatalogā.

Kolekcijā iekļauto izdevumu saraksts pieejams šeit.

Izmantotie avoti:

1. Latviešu rakstniecība biogrāfijās. Rīga: Latvijas enciklopēdija, 1992. 414 lpp.
2. Latviešu literatūras darbinieki: biogrāfiska vārdnīca. Rīga: Zinātne, 1965. 378 lpp.
3. Stepiņš L. Pirmais latviešu literārais žurnāls - Pagalms. Rīga, 1970. 21. lpp.

Nepublicētie informācijas avoti:

1. J. Lautenbaha manuskripti.