Vēstures un filozofijas fakultāte (1970-2009)


Latvijas Universitātes Vēstures un filozofijas fakultāte 2009. gadā

1970. gadā reorganizējot Vēstures un filoloģijas fakultāti un Juridisko un filozofijas fakultāti izveidoja Vēstures un filozofijas fakultāti un Juridisko fakultāti. Jaunizveidotajā fakultātē 1974. gadā reorganizēja Filozofijas katedru; uz tās un Vēstures un filozofijas fakultātes ietvaros darbojošās filozofijas disciplīnu katedras bāzes izveidoja divas katedras: Dialektiskā materiālisma katedru, kas bija LVU vispārīgā katedra, un Vēsturiskā materiālisma un filozofijas vēstures katedru, kas bija viena no fakultātes katedrām. Viens no fakultātes pakļautībā esošās filozofijas katedras uzdevumiem bija sniegt studentiem zināšanas sociālo pētījumu teorijā un metodikā. Līdz 1976. gadam tika izveidota arī Socioloģijas katedra, dodot iespēju apgūt socioloģijas zinātni. Tomēr 1982. gadā abas filozofijas zinātnes katedras atkal tika reorganizētas, izveidojot Dialektiskā un vēsturiskā materiālisma katedru (iepriekš sauktu par Dialektiskā materiālisma katedru), kas bija LVU vispārīgā katedra, un Filozofijas katedru (iepriekš sauktu par Vēsturiskā materiālisma un filozofijas vēstures katedru), kas bija fakultātes pakļautībā esoša katedra.


LU vēstures un filozofijas fakultātes prezentācijas pasākums "LU dārzs" Vērmanes dārzā 2005. gadā

Drīz tika veiktas izmaiņas visā universitātes struktūrā, un 80. un 90. gadu mijā vispārīgās universitātes katedras vai nu tika likvidētas vai arī, mainoties nosaukumam, tika iekļautas attiecīgo fakultāšu struktūrā. Līdz ar to filozofijas zinātni varēja apgūt tikai Vēstures un filozofijas fakultātē. Tāpat šī fakultāte nodrošināja studiju programmas socioloģijā, po1itikas zinātnē, kā arī profesionālo studiju programmu sociālajā darbā. 2000. gadā Universitātes senāts nolēma izveidot Sociālo zinātņu fakultāti, kurā studentiem ir iespēja apgūt komunikāciju, politikas, socioloģijas zinātnes un informācijas un bibliotēku studijas. Politikas un socioloģijas zinātnes tika atdalītas un Vēstures un filozofijas fakultātes studiju programmām un šobrīd studentiem ir iespēja apgūt Vēstures zinātni un filozofijas zinātni.
Vēstures un filozofijas fakultātes dekāni:

 

Ojārs Niedre
Dzimis 1929. gadā. Vēstures un filoloģijas fakultātes dekāns bijis no 1969. līdz 1970. gadam. 1970. gadā tika izveidota Vēstures un filozofijas fakultāte, jaunizveidotās fakultātes dekāna amatu Ojārs Niedre pildīja līdz 1973. gadam. Ojārs Niedre miris 2009. gadā. 

Kārlis Počs
Dzimis 1936. gadā. Ar izcilību beidzi Latvijas Valsts universitātes Vēstures un filoloģijas fakultāti. 1972. gadā kļuvis par Vēstures un filozofijas fakultātes docentu, bet no 1973. gada līdz 1982. gadam biji fakultātes dekāns.

Eduards Liepiņš
Vēstures un filozofijas fakultātes dekāns no 1982. gada līdz 1984. gadam.

Antonijs Zunda
Antonijs Zunda dzimis 1947. gadā un Vēstures un filozofijas fakultātes dekāns bijis no 1984. gada līdz 1988. Gadam.

Juris Rozenvalds
Vēstures un filozofijas fakultātes dekāns no 1988. gada līdz 1991. gadam.

Vija Daukšte
Dzimusi 1950. gadā. Vēstures un filozofijas fakultātes dekāns no 1991. gada līdz 1996. gadam.

Kaspars Kalnciems
Vēstures un filozofijas fakultātes dekāns no 1996. gada līdz 2001. gadam.

Gvido Straube
Dzimis 1959. gadā. Vēstures un filozofijas fakultātes dekāns kopš 2001. gada.

   

Reflektantu konkurss Latvijas Universitātes Vēstures un filozofijas fakultātē 2003-2008

Izmantotie informācijas avoti