Profesora Heinriha Stroda publikācijas (2006-2012)

Latvijas Universitātes emeritētā profesora Heinriha Stroda bibliogrāfijā apkopoti viņa publicēto zinātnisko darbu, sagatavoto, rediģēto un recenzēto promocijas darbu bibliogrāfiskie apraksti no 2006. gada. Tie atspoguļo viņa monogrāfijas, publikācijas rakstu krājumos un periodiskajos izdevumos. Bibliogrāfiskais materiāls grupēts sistemātiski nodaļās, gada ietvaros alfabētiskā secībā vispirms uzrādot publikācijas latviešu, tad svešvalodās.

Bibliogrāfijā nav ietverta informācija par profesoru H. Strodu, viņa runas un sniegtās intervijas, jo profesora H. Stroda publikācijas, kas izdotas pirms 2006. gada apkopotas biobibliogrāfiskajos rādītājos : „Latvijas Zinātņu akadēmijas goda loceklis, profesors Heinrihs Strods : 80 dzīves gadi”  (Rīga. 2006), „Profesors Heinrihs Strods” (Rīga. 1985, 1990, 1995). 

Latvijas Universitātes emeritēta profesora Heinriha Stroda monogrāfijas

2006

      1. PSRS kaujinieki Latvijā (1941-1945) / Heinrihs Strods. - Rīga : Žurnāla "Latvijas Vēsture" fonds, 2006-2007. - 2 sēj. : il. - Ietver bibliogr. un personu rād. - Teksts latviešu val., kopsav. angļu un krievu val.
1.d. / Heinrihs Strods. - 2006. - 407 lpp. : il., ģīm., faks., sh., tab., kartes.
2. d. Dokumenti un materiāli / sastādījis Heinrihs Strods. - 2007. - 415 lpp.     
Rec. par grām.: Ciganovs, Juris. PSRS kaujinieki Latvijā / Juris Ciganovs // Latvijas Vēsture : jaunie un jaunākie laiki. - [Nr.]4 (2007), 119.-120.lpp.      
Dūma, Zanda. "PSRS kaujinieki Latvijā. 1941-1945" : Latvijas Okupācijas mūzejā 18.janv. notika prof. Heinricha Stroda grām. "PSRS kaujinieki Latvijā. 1941-1945" I d. atvēršanas pēcpusdiena / Zanda Dūma // Brīvā Latvija. - Londona. - Nr.6 (2007, 3./9.febr.), 9.lpp. ; Laiks. - Ņujorka. - Nr.6 (2007, 3./9.febr.), 14.lpp.      
Jansons, Ritvars. PSRS kaujinieku darbība Latvijā : jauns skatījums / Ritvars Jansons // Latvijas Vēsture : jaunie un jaunākie laiki. - [Nr.]1 (2007), 113.-116.lpp.     
Jaunākā literatūra : vēsture // Latvijas Arhīvi. - Nr.2 (2007), 187.-190.lpp.     
Samsons, Vilis. H. Stroda grāmata "PSRS kaujinieki Latvijā (1941-1945) 1.daļa" un ažiotāža ap to / Vilis Samsons // Latvijas Zinātņu Akadēmijas Vēstis. A.daļa, Sociālās un humanitārās zinātnes. - 61.sēj., Nr.3 (2007), 39.-55.lpp. : tab.     
Sprūde, Viesturs. Grāmata, kas maina priekšstatus / Viesturs Sprūde //Latvijas Avīze. - Nr.30 (2007, 31.janv.), 5.lpp.     
Erno, Jānis. "PSRS kaujinieki Latvijā (1941-1945)" /Jānis Erno //Brīvā Latvija. - Londona. - Nr.6 (2008, 9./15.febr.), 4.lpp. ; Laiks. - Ņujorka. - Nr.6 (2008, 9./15.febr.), 10.lpp.     
PSRS kaujinieki Latvijā 1941-1945 // Brīvā Latvija. - Londona. - Nr.7 (2008, 16./22.febr.), 9.lpp. ; Laiks. - Ņujorka. - Nr.7 (2008, 16./22.febr.), 14.lpp.     
Sprūde, Viesturs. Turpinājums "PSRS kaujiniekiem Latvijā" / Viesturs Sprūde // Latvijas Avīze. - Nr.40(2008, 9.febr.), 7.lpp.      
Treijs, Rihards. Kaujinieki vai sarkanie partizāni? : Heinriha Stroda divsējumnieku lasot / Rihards Treijs // Neatkarīgā Rīta Avīze Latvijai. - Nr.61 (2008, 12.marts), 15.lpp.

2010

      2. PSRS politiskā cenzūra Latvijā, 1940-1990 : 2 daļas / Heinrihs Strods. - Rīga : Jumava, 2010-2011.
1.d. - 2010. - 472 lpp.: iel., il., faks., tab.
2.d. - 2011. - 391 lpp.: iel., il., faks., tab. 
Rec.:    Sadovska, Kristīne. Pašcenzors un cenzors. Lielāki un mazāki pretspēki / Kristīne Sadovska // Latvju Teksti. -  Nr.1 (2010, rudens), 10.-11.lpp.
Daukšts, Bonifācijs. Valsts cenzūra Padomju Savienībā / Bonifācijs Daukšts // Jaunā Gaita. -Toronto. - 57.gadagājums, Nr.3 (2011, rudens), 28.-32.lpp. : il.
Mjartāns, Dainis. Kas piespieda cilvēkus pie zemes / Dainis Mjartāns // Jaunā Gaita. - Toronto. - 57.gadagājums, Nr.4 (2011, ziema), 83.-84.lpp. ; Laiks. - Ņujorka. - Nr.13 (2011,
26.marts/1.apr.), 6., 18.lpp. : il.
Paiders, Juris. Vienpusēja cenzūras vēsture / Juris Paiders // Neatkarīgā Rīta Avīze Latvijai. - Nr.49 (2011, 10.marts), 11.lpp.   
Treijs, Rihards. Zem politiskās cenzūras vāka Latvijā. Pussimts gadu / Rihards Treijs // Latvijas Vēstnesis. - Nr.87 (2011, 3.jūn.), 27.lpp.
LNB prezentē Henriha Stroda pētījumu par PSRS politisko cenzūru Latvijā. - (Latvijas bibliotēku notikumu apskats (2010.gada aprīlis – decembris)) // Bibliotēku Pasaule. - Nr.51/52 (2011), 88.lpp.
Baršys, Povilas. "Rygos leidykla "Jumava"..."/  B. Povilas. - (Recenzijos) // Genocidas ir rezistencija. - N 2 (2010), 157.-162.lpp. - Pieejama arī elektroniskā versija: http://www.genocid.lt/centras/lt/1209/a/

2011

      3. Sēlija senāk un tagad / Heinrihs Strods. - Rīga : Jumava, 2011. - 199, [1] lpp. : il., faks., kartes, tab. - Ietver bibliogr. (zemsvītras piezīmēs) un rād. (197.-199. lpp.).

2012

      4. Latvijas nacionālo partizānu karš, 1944-1956 / Heinrihs Strods. - Rīga : LU Akadēmiskais apgāds, 2012. - 147 lpp. : il., faks., kartes, tab. - (Latvijas vēstures mazā bibliotēka). - Ietver bibliogr. (zemsvītras piezīmēs) un rādītāju (144.-147. lpp.).

Latvijas Universitātes emeritēta profesora Heinriha Stroda publikācijas iespieddarbos

2006

      5. Atbrīvotāji kā iekarotāji / Heirihs Strods. - Atsauces parindēs // Atbrīvotāji kā iekarotāji = Liberators as conquerors / [sast. un zin. red. Heinrihs Strods]. - (Latvijas Okupācijas muzeja gadagrāmata, 2005 = Yearbook / The Museum of the Occupation of Latvia). - Rīga : Latvijas Okupācijas muzeja biedrība, 2006. – (2005), 7.-10.lpp.

      6. Dokumenti / Heirihs Strods. - Atsauces parindēs // Atbrīvotāji kā iekarotāji = Liberators as conquerors / [sast. un zin. red. Heinrihs Strods]. - (Latvijas Okupācijas muzeja gadagrāmata, 2005 = Yearbook / The Museum of the Occupation of Latvia). - Rīga : Latvijas Okupācijas muzeja biedrība, 2006. – (2005), 143.-223.lpp.

      7. Ievadam : [par starptautiskās konferences "Nacionālā pretošanās komunistiskajiem režīmiem Austrumeiropā pēc Otrā pasaules kara" tematiku, pētniekiem] / Heinrihs Strods. - Atsauces un piezīmes: 16.lpp. // Nacionālā pretošanās komunistiskajiem režīmiem Austrumeiropā pēc Otrā pasaules kara = National resistence to communist regimes in Eastern Europe after World War II : starptautiskās konferences materiāli, 2005. gada 7.-8. jūnijs, Rīga. - (Latvijas Vēsturnieku komisijas raksti ; 17.sēj. = Symposium of the Commission of the Historians of Latvia). - Rīga : Latvijas vēstures institūta apgāds, 2006. - 11.-16.lpp.

      8. Ievadvārdi / [Heinrihs Strods]. - Aut. nav uzrād. - Bibliogr. parindēs // Latvijas pilsoņu martiroloģijs Vjatlagā, 1938-1956 : 2567 Vjatlaga mocekļu īsbiogrāfijas) = Мартиролог граждан Латвии во Вятлаге, 1938-1956 = Martyrology of Latvian citizens in Viatlag in 1938-1956 / sast.: Heinrihs Strods, Vladimirs Veremjevs. - Rīga : Žurnāla "Latvijas Vēstnesis" fonds, 2006. - 7.-47.lpp. : il., tab.

      9. In Memoriam / [Heinrihs Strods]. - Aut. nav uzrād. - Bibliogr. parindēs // Latvijas pilsoņu martiroloģijs Vjatlagā, 1938-1956 : 2567 Vjatlaga mocekļu īsbiogrāfijas) = Мартиролог граждан Латвии во Вятлаге, 1938-1956 = Martyrology of Latvian citizens in Viatlag in 1938-1956 /sast.: Heinrihs Strods, Vladimirs Veremjevs. - Rīga : Žurnāla "Latvijas Vēstnesis" fonds, 2006. - 489.lpp.

      10. Krievijas Valsts ekonomikas arhīvs (KVEA) un Latvijas saimniecības vēstures izpēte / Heinrihs Strods. - Atsauces un skaidrojumi: 81.-83.lpp. // Latvijas Vēsture : jaunie un jaunākie laiki. - Nr.4 (2006), 75.-83.lpp. : ģīm., tab.

      11. Krievu diaspora Latvijā (1918-1940) : [rec. par grāmatu : Петроченко Ксения. Русская диаспора в Латвийской республике : 1918-1940 : автореферат. Новосибирск, 2006. 23 с.] / Heinrihs Strods // Latvijas Vēsture : jaunie un jaunākie laiki. - Nr.1 (2006), 105.-108.lpp.

      12. Latvijas pilsoņu repatriācija no Rietumiem 1945.-1953. gadā / Heinrihs Strods. - Atsauces un skaidrojumi: 98.-99.lpp. // Latvijas Vēsture : jaunie un jaunākie laiki. - Nr.4 (2006), 87.-99.lpp. : ģīm., tab.

      13. Nacionālie un padomju partizāni Baltijā 1941.-1956.gadā: kopīgais un atšķirīgais / Heinrihs Strods. - Atsauces un piezīmes: 32.-33.lpp. - Kopsav. angļu val.: The national and soviet partisans in the Baltic States (1941-1956): similarities and differences, 33.-35.lpp. // Nacionālā pretošanās komunistiskajiem režīmiem Austrumeiropā pēc Otrā pasaules kara = National resistence to communist regimes in Eastern Europe after World War II : starptautiskās konferences materiāli, 2005. gada 7.-8. jūnijs, Rīga. - (Latvijas Vēsturnieku komisijas raksti ; 17.sēj. = Symposium of the Commission of the Historians of Latvia). - Rīga : Latvijas vēstures institūta apgāds, 2006. - 19.-35.lpp.

       14. Nevardarbīgās pretošanās formas Latvijā. 1944-1985 / Heinrihs Strods. - Atsauces un komentāri: 32.-33.lpp. // Nevardarbīgā pretošanās : Latvijas pieredze : rakstu, dokumentu un atmiņu krājums, veltīts Barikāžu atceres 15. gadadienai. - Rīga : Latvijas Zinātņu akadēmija, 2006. - 23.-33.lpp.

      15. Paziņojums : [Latvijas vēstures speciālistu atbalsta apliecinājums Latvijas vēstures kā atsevišķa priekšmeta ieviešanai pamatizglītības progr.] / Valters Ščerbinskis, Antonijs Zunda, Heinrihs Strods ... [u.c.] // Latvijas Vēstures Institūta Žurnāls. - Nr.1 (2006), 208.-209.lpp.
T. p. izd.: Latvijas Vēsture : jaunie un jaunākie laiki. - Nr.1 (2006), 69.-71.lpp. 
Neatkarīgā Rīta Avīze Latvijai. - Nr. 21 (2006, 25.janv.), 2.lpp. ar nos.: Par Latvijas vēstures mācīšanu.

      16. Piemiņai, patiesībai, apskaidrībai : mocekļu saraksts : [īsi par grām.: Latvijas pilsoņu martiroloģijs Vjatlagā, 1938-1956 : 2567 Vjatlaga mocekļu īsbiogrāfijas. R., 2006, 519 lpp.] / Heinrihs Strods // Okupācijas Muzeja Apkārtraksts. - Nr.21 (2008, pavasaris), 7.lpp. : il.

      17. Forms of the non-violent resistance in Latvia from 1944 to 1985 / Heinrihs Strods ; ar īsām ziņām par aut. - (From the totalitarian (autoritarian) regime to a democratic and law-based state : the non-violent way ; I). - Bibliogr. parindēs // Development of democracy : experience in the Baltic States and Taiwan : proceedings and materials of the international conference on 21-22 August 2006, in Riga, Latvia / edited by Tālavs Jundzis ; Latvian Academy of Sciences, Taiwan Foundation for Democracy. - Riga : Latvian Academy of Sciences : Taiwan Foundation for Democracy, 2006. - P.71-86.

      18. The Latvian partisan war between 1944 and 1956 / Heinrihs Strods. - Bibliogr.: p.160 // The anti-soviet resistance in the Baltic States / gen. ed. Arvydas Anušauskas ; Genocide and Resistance Research Centre of Lithuania. - 5th ed. - Vilnius : Pasauliui apie mus, 2006. - P.[149]-160 : tab.

      19. The nonviolent resistance movement in Latvia (1944-1958) / Heinrihs Strods. - Bibliogr.: p.173 // The anti-soviet resistance in the Baltic States / gen. ed. Arvydas Anušauskas ; Genocide and Resistance Research Centre of Lithuania. - 5th ed. - Vilnius : Pasauliui apie mus, 2006. - P.161-173.

      20. The Roman Catholic Church of Latvia and the Resistance Movement (1944-1990) / Heinrihs Strods. - Bibliogr.: p.181 // The anti-soviet resistance in the Baltic States / gen. ed. Arvydas Anušauskas ; Genocide and Resistance Research Centre of Lithuania. - 5th ed. - Vilnius : Pasauliui apie mus, 2006. - P.[174]-185 : il.

      21. The second soviet occupation : survey of the research into the post-war history of Latvia / Heinrihs Strods // A Return to Europe / comp. Meldra Usenko ; ed. Anita Načisčione . - 5th ed. - Riga : Museum of the Popular Front of Latvia, [2006]. - P.43-47.

2007

      22. Baltijas nacionālie partizāni no 1944. līdz 1947.gada janvārim : bruņojums, sastāvs, kaujas / Heinrihs Strods. - Atsauces : 379.-380.lpp. - Kopsav. angļu val.: National partisans in the Baltic (1944-January 1947) : armament, staffing, military action, 380.-381.lpp. // Padomju okupācijas režīms Baltijā 1944.-1959. gadā : politika un tās sekas : starptautiskās konferences materiāli 2002. g. 13.-14. jūnijs, Rīga = The Soviet occupation regime in the Baltic states 1944-1959 : policies and their consequences : materials of an International conference 13-14 June 2002, Riga / Latvijas Vēsturnieku komisija, Latvijas Valsts arhīvs, Latvijas Universitātes Latvijas vēstures institūts, Latvijas Universitātes Vēstures un filozofijas fakultāte. - Otrais izdevums. - (Latvijas Vēsturnieku komisijas raksti ; 9.sēj. = Symposium of the Commission of the Historians of Latvia). - Rīga : Latvijas vēstures institūta apgāds, 2007. - [358.]-381.lpp. : tab.

      23. Baltijas valstu okupācija : ieskats terminoloģijā, periodizācijā, izpētē / Heinrihs Strods. - Atsauces : 47.-48.lpp. - Kopsav. angļu val.: Occupation of the Baltic States. A view on terminology, periodization and the status of research, 48.-49.lpp. // Padomju okupācijas režīms Baltijā 1944.-1959. gadā : politika un tās sekas : starptautiskās konferences materiāli 2002. g. 13.-14. jūnijs, Rīga = The Soviet occupation regime in the Baltic states 1944-1959 : policies and their consequences : materials of an International conference 13-14 June 2002, Riga / Latvijas Vēsturnieku komisija, Latvijas Valsts arhīvs, Latvijas Universitātes Latvijas vēstures institūts, Latvijas Universitātes Vēstures un filozofijas fakultāte. - Otrais izdevums. - (Latvijas Vēsturnieku komisijas raksti ; 9.sēj.  = Symposium of the Commission of the Historians of Latvia). - Rīga : Latvijas vēstures institūta apgāds, 2007. - [35.]-49.lpp.

      24. Dokumenti / Heinrihs Strods // Karš pēc kara : 1944-1956 = War after the war / [sast. un zin. red. Heinrihs Strods]. - (Latvijas Okupācijas muzeja gadagrāmata, 2006 = Yearbook / The Museum of the Occupation of Latvia). - Rīga : Latvijas Okupācijas muzeja biedrība, 2007. – (2006), 139.-140.lpp.

      25. Ievadam : [par starptautiskās konferences "Nacionālā pretošanās komunistiskajiem režīmiem Austrumeiropā pēc Otrā pasaules kara" tematiku, pētniekiem] / Heinrihs Strods. - Atsauces un piezīmes: 16.lpp. // Nacionālā pretošanās komunistiskajiem režīmiem Austrumeiropā pēc Otrā pasaules kara = National resistence to communist regimes in Eastern Europe after World War II : starptautiskās konferences materiāli, 2005. gada 7.-8. jūnijs, Rīga. - Otrais izdevums. - (Latvijas Vēsturnieku komisijas raksti ; 17.sēj. = Symposium of the Commission of the Historians of Latvia). - Rīga : Latvijas vēstures institūta apgāds, 2007. - 11.-16.lpp.

      26. Karam pēc kara - 50 : [ievads] / Heinrihs Strods // Karš pēc kara : 1944-1956 = War after the war / [sast. un zin. red. Heinrihs Strods]. - (Latvijas Okupācijas muzeja gadagrāmata, 2006 = Yearbook / The Museum of the Occupation of Latvia). - Rīga : Latvijas Okupācijas muzeja biedrība, 2007. – (2006), 7.-10.lpp.

      27. Latvijas pirmās padomju okupācijas aktīvistu vajāšanas (1941.gada 23.jūnijs - 1945.gads) / Heinrihs Strods. - Atsauces un skaidrojumi : 187.-203.lpp. - Kopsav. angļu val.: Persecutions of Soviet activists in Latvia during the years of nazi occupation (23 June 1941-1945), 203.-204.lpp. // Okupētā Latvija 20. gadsimta 40. gados : Latvijas Vēsturnieku komisijas 2004. gada pētījumi = Occupied Latvia in 20th century (1940-s) : research of the Commission of the Historians of Latvia 2004 / Latvijas Vēsturnieku komisija. - Otrais izdevums. - (Latvijas Vēsturnieku komisijas raksti ; 16.sēj. = Symposium of the Commission of the Historians of Latvia). - Rīga : Latvijas vēstures institūta apgāds, 2007. - [106.]-204.lpp. : il., tab.

      28. Latvijas skolu jaunatnes nacionālā pretošanās kustība (1944. gads - 50. gadu vidus) / Heinrihs Strods. - Atsauces: 666.-674.lpp. - Kopsav. vācu val.: National Resistance Movement of Latvian Schoolchildren (1944 - Mid-50s), 674.-674.lpp. // Totalitārie režīmi un to represijas Latvijā 1940.-1956. gadā : Latvijas Vēsturnieku komisijas 2000. gada pētījumi = Totalitarian Regimes and their Repressions Carried out in Latvia in 1940-1956 : Research of the Commission of the Historians of Latvia (2000). - Otrais izdevums. - (Latvijas Vēsturnieku komisijas raksti ; 3.sēj. = Symposium of the Commission of the Historians of Latvia). - Rīga : Latvijas vēstures institūta apgāds, 2007. - 592.-675.lpp.

      29. Latvijas sovetizācija (1944-1959) / Heinrihs Strods. - (Padomju okupācija 1944-1959). - Atsauces : 189.-190.lpp. - Kopsav. angļu val.: Sovietisation of Latvia (1944-1959), 191.-192.lpp. // Totalitārie režīmi Baltijā : izpētes rezultāti un problēmas : starptautiskās konferences materiāli, 2004.g. 3.-4. jūn., Rīga = Totalitarian regimes in the Baltic : research findings and issues : materials of an International conference 3-4 June 2004, Riga / Latvijas Vēsturnieku komisija, Latvijas Universitātes Latvijas vēstures institūts, Latvijas Universitātes Vēstures un filozofijas fakultāte. - Otrais izdevums. - (Latvijas Vēsturnieku komisijas raksti ; 15.sēj. = Symposium of the Commission of the Historians of Latvia). - Rīga : Latvijas vēstures institūta apgāds, 2007. - 173.-192.lpp.

      30. Literatūra un avoti par PSRS kaujiniekiem Latvijā 1941.-1945. gadā / Heinrihs Strods. - Atsauces: 180.-187.lpp. - Kopsav. angļu val.: Literature and Sources on USSR Combatants in Latvia, 1941-1945, 188.-189.lpp. // Okupētā Latvija, 1940-1990 : Latvijas Vēsturnieku komisijas 2005. gada pētījumi = Occupied Latvia, 1940-1990 : research of the Commision of the Historians of Latvia 2005 / Latvijas Vēsturnieku komisija. - (Latvijas Vēsturnieku komisijas raksti ; 19. sēj. = Symposium of the Commission of the Historians of Latvia ; vol. 19). - Rīga : Latvijas vēstures institūta apgāds, 2007. - 153.-189.lpp.

      31. Mēs visu vēl neesam atcerējušies, lai aizmirstu : [par Liepājas muzeja nodaļas "Liepāja okupācijas režīmos" vad. Ainas Burijas sast. grām. "Mūžīgā sāpe"] / Heinrihs Strods // Diena - (Piel. "Kultūras Diena" ; Nr.35). - Nr.215 (2007, 14.sept.), 9.lpp.

      32. Nacionālie un padomju partizāni Baltijā 1941.-1956.gadā : kopīgais un atšķirīgais / Heinrihs Strods. - Atsauces un piezīmes: 32.-33.lpp. - Kopsav. angļu val.: The national and soviet partisans in the Baltic States (1941-1956): similarities and differences, 33.-35.lpp. // Nacionālā pretošanās komunistiskajiem režīmiem Austrumeiropā pēc Otrā pasaules kara = National resistence to communist regimes in Eastern Europe after World War II : starptautiskās konferences materiāli, 2005. gada 7.-8. jūnijs, Rīga. - Otrais izdevums. - (Latvijas Vēsturnieku komisijas raksti ; 17.sēj. = Symposium of the Commission of the Historians of Latvia). - Rīga : Latvijas vēstures institūta apgāds, 2007. - 19.-35.lpp.

      33. No būra brīvībā, no brīvības būrī : [rec. par grām.: Kalniņš, Jānis. Latvijas Pareizticīgā Baznīca : vēstures koment. Rīga, 2007, 175 lpp.] / Heinrihs Strods // Diena. - (Piel. "Kultūras Diena" ; Nr.50). - Nr.301 (2007, 28.dec.), 7.lpp.  
T. p. izd.: Kultūras Forums. - Nr.48 (2007, 7./14.dec.), 2.lpp.

      34. Okupēto zemju karavīri zem sveša karoga / Heinrihs Strods. - Atsauces: 194.lpp. - Kopsav. angļu val.: Soldiers of the Occupied Countries Under Alien Colours, 195.-196.lpp. // Latvija Otrajā pasaules karā : Starptautiskās konferences materiāli, 1999. g. 14.-15. jūn., Rīga = Latvia in World War II : materials of an International Conference, 14-15 June, Riga. - Otrais izdevums. - (Latvijas Vēsturnieku komisijas raksti ; 1.sēj. = Symposium of the Commission of the Historians of Latvia). - Rīga : Latvijas vēstures institūts, 2007. - 189.-196.lpp.

      35. Padomju anekdošu vakars : [Latvijas Okupācijas muzejā] / Heinrihs Strods // Okupācijas Muzeja Apkārtraksts. - Nr.23 (2007, pavasaris), 6.lpp.

      36. Padomju okupācijas otrais posms Latvijā (1940.gada sākums - 1941.gads) /  Heinrihs Strods. - (Padomju okupācija Latvijā 1940.-1941.gadā). - Atsauces un skaidrojumi: 89.-97.lpp. - Kopsav. angļu val.: The second phase of the soviet occupation of Latvia (early 1940 - mid-1941), 97.-98.lpp. // Totalitārie okupācijas režīmi Latvijā 1940.-1964.gadā : Latvijas Vēsturnieku komisijas 2003. gada pētījumi = Totalitarian occupation regimes in Latvia in 1940-1964 : research of the Commission of the Historians of Latvia 2003. – Otrais izdevums. - (Latvijas Vēsturnieku komisijas raksti ; 13.sēj. = Symposium of the Commission of the Historians of Latvia). - Rīga : Latvijas vēstures institūta apgāds, 2007. - 26.-98.lpp. : tab.

      37. Padomju Savienības otrreizējā Latvijas okupācij (1944-1945) / Heinrihs Strods. - Atsauces: 285.-286.lpp. - Kopsav. angļu val.: The Repeated Occupation of Latvia by the Soviet Union (1944-1945), 286.-287.lpp. // Latvija otrajā pasaules karā : Starptautiskās konferences materiāli, 1999. g. 14.-15. jūn., Rīga = Latvia in World War II : materials of an International Conference, 14-15 June, Riga. - Otrais izdevums. - (Latvijas Vēsturnieku komisijas raksti ; 1.sēj. = Symposium of the Commission of the Historians of Latvia). - Rīga : Latvijas vēstures institūta apgāds, 2007. - 278.-287.lpp. : tab.

      38. PSRS CPKŠ priekšnieka P. P. Ponomarenko 1942. gada 13. decembrī apstiprinātais "Nolikums par partizānu kustības republikāniskajiem un apgabalu štābiem" / Heinrihs Strods // Latvijas Vēsture : jaunie un jaunākie laiki. - Nr.1 (2007), 97.-101.lpp. : fotogr.

      39. PSRS ideoloģiskā protektorāta veidošana Latvijā 1936.-1940. gadā / Heinrihs Strods. - Bibliogr. parindēs. - Kopsav. angļu val.: The creation of Soviet ideological protectorate in Latvia 1936-1940, 27.lpp. // Karš pēc kara : 1944-1956 = War after the war / [sast. un zin. red. Heinrihs Strods]. - (Latvijas Okupācijas muzeja gadagrāmata, 2006 = Yearbook / The Museum of the Occupation of Latvia). - Rīga : Latvijas Okupācijas muzeja biedrība, 2007. – (2006), 13.-27.lpp. : il., tab.

      40. PSRS kaujinieki Latvijā 1941-1945 / Heinrihs Strods // Diena. - (Piel. "Kultūras Diena" ; Nr.12). - Nr.70 (2007, 23.marts), 16.-17.lpp. : att.

      41. Resistance in Latvia 1944-1991 / Heinrihs Strods. - (Under Soviet Union 1944-1991) // The hidden and forbidden history of Latvia under Soviet and Nazi occupations, 1940-1991 : selected research of the Commission of the Historians of Latvia. - Otrais izdevums. - (Latvijas Vēsturnieku komisijas raksti ; 14.sēj. = Symposium of the Commission of the Historians of Latvia). - Rīga : Institute of the History of Latvia, 2007. - 286.-298.lpp.

      42. Sēru karogu dienas / [Heinrihs Strods]. - Aut. uzrād. satura rādītājā // Zemkopja gada grāmata 2008. gadam / sast. Valdis Dimdāns ; red. Jēkabs Lauks. - Rīga : Līdums 90, 2007. - (2008), 88.-90.lpp.

      43. Sovietization of Latvia 1944-1991 / Heinrihs Strods. - (Under Soviet Union 1944-1991) // The hidden and forbidden history of Latvia under Soviet and Nazi occupations, 1940-1991 : selected research of the Commission of the Historians of Latvia. Otrais izdevums. - (Latvijas Vēsturnieku komisijas raksti ; 14.sēj. = Symposium of the Commission of the Historians of Latvia). - Rīga : Institute of the History of Latvia, 2007. - 209.-227.lpp. : tab.

      44. Trimdas izdevmu cenzūra Latvijas PSR (1958-1990) / Heinrihs Strods. - Atsauces: 447.-449.lpp. - Kopsav. angļu val.: Censorship of Exile Literature in the Latvian SSR (1958-1990), 450.-451.lpp. // Latvijas vēsture 20. gadsimta 40.-90. gados : Latvijas Vēsturnieku komisijas 2006. gada pētījumi = History of Latvia of the 1940s-1990s : research of the Commission of the Historians of Latvia 2006. - (Latvijas Vēsturnieku komisijas raksti ; 21.sēj. = Symposium of the Commission of the Historians of Latvia). - Rīga : Latvijas vēstures institūta apgāds, 2007. - 425.-451.lpp. : tab.

      45. Trimdas izdevumu cenzūra Latvijas PSR 1958.-1989. gadā / Heinrihs Strods. - Atsauces: 94.-95.lpp. - Kopsav. angļu val.: Censure of Exile Publications in the Latvian SSR (1958-1989), 95.lpp. // Latvija un Austrumeiropa 20. gadsimta 60.-80. gados : starptautiskās konferences referāti 2006. gada 10. oktobris, Rīga = Latvia and Eastern Europe in the 1960s-1980s : materials of international conference 10 October 2006, Riga. - (Latvijas Vēsturnieku komisijas raksti ; 20.sēj. = Symposium of the Commission of the Historians of Latvia). - Rīga : Latvijas vēstures institūta apgāds, 2007. - 87.-95.lpp. : sh.

2008

      46. "PSRS kaujinieki Latvijā 1941.-1945." : [sakarā ar grām. "PSRS kaujinieki Latvijā. (1941-1945)" II d. klajā nākšanu] / Heinrihs Strods // Okupācijas Muzeja Apkārtraksts. - Nr.25 (2008, pavasaris), 6.lpp.

      47. Brūnais un sarkanais genocīds : pirmā starptautsikā uzklausīšana Eiropas Komisijā: "Totalitāro režīmu noziegumi" Briselē, 2008. gada 8. aprīlī / Heinrihs Strods // Latvijas Vēsture : jaunie un jaunākie laiki. - Nr.2 (2008), 102.-106.lpp.

      48. Izceļošana un bēgšana no Latvijas PSR uz ārzemēm 1946.-1980. gadā / Heinrihs Strods. - (Ceļš uz atmodu Latvijā ; II). - Atsauces : 76.-[77.]lpp. // Nevardarbīgās pretošanās loma Latvijas neatkarības atjaunošanā : Letonikas otrā kongresa materiāli / sastādītāji: Tālavs Jundzis, Ilga Jansone, Jānis Stradiņš ; Letonikas otrais kongress ; Latvijas Zinātņu akadēmija, Latvijas Zinātņu akadēmijas Baltijas stratēģisko pētījumu centrs. - Rīga : Latvijas Zinātņu akadēmija, 2008. - 66.-[77.]lpp.

      49. Nevardarbīgā pretošanās Latvijā (1944-1985) / Heinrihs Strods. - Atsauces parindēs // Nevardarbīgā pretošanās: Latvijas neatkarības atgūšanas ceļš, 1945-1991. - Rīga : Latvijas Zinātņu akadēmija, 2008. - 62.-159.lpp.
Rec. par grām.:  Deksnis, Eduards Bruno. Nevardarbīgās pretošanās izvēle ceļā uz neatkarības atgūšanu / Eduards Bruno Deksnis // Latvijas Vēsture : jaunie un jaunākie laiki. – Nr.1 (2009), 81.-83.lpp.
Šneidere, Irēne. Nevardarbīga pretošanās: Latvijas neatkarības atgūšanas ceļš. 1945-1991 / Irēne Šneidere // Latvijas Zinātņu Akadēmijas Vēstis. A.daļa, Sociālās un humanitārās zinātnes. - 63.sēj., Nr.1/2 (2009), 92.-94.lpp.

      50. Par Latvijas vēsturi un tās pārvēsturi : [priekšvārds] / Heinrihs Strods. - Bibliogr. parindēs // Durvis uz mājām : mācītāja pārdomas par savas tautas vēsturi / Guntis Kalme. - Rīga : Luterisma mantojuma fonds, 2008. - 10.-14.lpp.

      51. Pētniecības programma :"Atbrīvotāji, kā iekarotāji" [par Latvijas Okupācijas muzeja t. p. nos. gadagrāmatu] / Heinrihs Strods // Okupācijas Muzeja Apkārtraksts. - Nr.22 (2008, rudens), 5.lpp. : il.

      52. Pētniecības programma : Komisāra dienasgrāmata 1943-1945 : [par lielinieku pagrīdnieka, bij. Latvijas PSR Jēkabpils apriņķa prokurora Jāņa Rihtera (1912-1961) dienasgrām. Latvijas Okupācijas muzeja krātuvē] / Heinrihs Strods // Okupācijas Muzeja Apkārtraksts. - Nr.26 (2008, rudens), 5.-6.lpp.

      53. Prāgas pavasara atskaņas Latvijā 1968.-1970. gadā / Heinrihs Strods. - Bibliogr.: 77.-78.lpp. - Kopsav. angļu val.: Repercussion of the Prague spring events in Latvia in 1968-1970, 79.lpp. // Latvijas Vēsture : jaunie un jaunākie laiki. - Nr.4 (2008), 73.-79.lpp. : ģīm.

      54. PSRS noziegums: "Bez noilguma" : [rec. par grām: Aizvestie, 1949.gada 25.marts. 2.d. Rīga, 2007, 870 lpp.] / Heinrihs Strods // Latvijas Vēsture : jaunie un jaunākie laiki. - Nr.1 (2008), 119.-124.lpp.
T. p. izd.: Diena. - Piel. "Kultūras Diena" ; Nr.12. - Nr.73 (2008, 28.marts), 16.-17.lpp. : fotogr.

      55. PSRS un Vācijas okupācijas noziegumi Latvijā (1940-1990) / Heinrihs Strods. - Atsauces un skaidrojumi: 115.-116.lpp. // Latvijas Vēsture : jaunie un jaunākie laiki. - Nr.2 (2008), 109.-116.lpp. : tab.

      56. Crimes committed in Latvia by the occupation regimes of the USSR and Germany (1940-90) / Heinrihs Strods. - (Totalitarian crimes : cross - national survey ; 2). - Bibliogr. parindēs // Crimes committed by totalitarian regimes : European public hearing "Crimes committed by totalitarian regimes" Brussels, April 2008 : reports and proceedings, organised by the Slovenian Presidency of the Council of the European Union and the European Commission / ed. Peter Jambrek. - Ljubljana : Slovenian Presidency of the Council of the European Union, 2008. - P.89-95 : tabl.

      57. Nepriklausomybės idėja, trėmimai ir Baltijos šalių kolonizavimas (1940–1991 m.) [elektronisks resurss] / Heinrihs Strods. - Bibliogr. - Tiešsaistes raksts. - Nosaukums no tīmekļa lapas. - Resurss aprakstīts 2012.g. 31.maijā // Genocidas ir rezistencija [elektronisks resurss] - N 2 (24)(2008). - Pieejas veids: Tīmeklis WWW. URL: www.genocid.lt/centras/lt/721/a/

2009

      58. 1937.-1938. gada PSRS masu slepkavību piemiņas vietas Krievijā : [rec. par grām.: Erinerrungsorte an den Massenterror 1937/1938. Russische Föderation. Berlin, 2007, 290 S.] / Heinrihs Strods. - (Recenzijas ; 4 = Reviews). - Bibliogr. parindēs. - Kopsav. angļu val.: Memorials to places of Soviet mass murder in 1937-1938, 243.lpp. // "Latviešu akcija" PSRS, 1937-1938 = The "Latvian operation" in the USSR, 1937-1938 / Latvijas Okupācijas muzejs. - (Latvijas Okupācijas muzeja gadagrāmata, 2007 = Yearbook / The Museum of the Occupation of Latvia). - Rīga : Latvijas Okupācijas muzeja biedrība, 2009. – (2007), 237.-243.lpp. : tab.

      59. Ceļā uz Baltijas valstu 20. gadsimta okupācijas vēsturi / Heinrihs, Strods. - (Okupācijas režīmi Baltijas valstīs (1940-1990): izpētes rezultāti un problēmas : starptautiskās konferences referāti, 2008. gada 30.-31.oktobri. Baltijas valstu okupācija : teorētiskie aspekti un historiogrāfija = Occupation regimes in the Baltic States (1940-1990) : research results and problems : reports of the International Conference, 30-31 October 2008. Occupation of the Baltic States : theoretical aspects and historiography). - Atsauces un komentāri : 478.lpp. - Kopsav. angļu val.: On the road to the history of the 20th Century occupation of the Baltic States, 479.lpp. // Okupācijas režīmi Baltijas valstīs 1940-1991 : Latvijas Vēsturnieku komisijas 2008. gada pētījumi un starptautiskās konferences "Okupācijas režīmi Baltijas valstīs (1940-1990) : izpētes rezultāti un problēmas" materiāli, 2008. gada 30.-31. oktobris, Rīga = Occupation regimes in the Baltic States, 1940-1991 : research of the Commission of the Historians of Latvia, 2008 and proceedings of the International Conference "Occupation regimes in the Baltic States (1940-1990) : research results and problems", 30-31 October 2008, Riga / Latvijas Vēsturnieku komisija ; Latvijas Universitātes Latvijas vēstures institūts ;  Latvijas Universitātes Vēstures un filozofijas fakultāte ... [u.c.]. - (Latvijas Vēsturnieku komisijas raksti ; 25. sēj. = Symposium of the Commission of the Historians of Latvia). - Rīga : Latvijas vēstures institūts, 2009. - [468.]-479.lpp.

      60. Dokumenti / Heinrihs Strods. - (Dokumenti ; 2) // "Latviešu akcija" PSRS, 1937-1938 =The "Latvian operation" in the USSR, 1937-1938 / [sast. un zin. red. Heinrihs Strods]. - (Latvijas Okupācijas muzeja gadagrāmata, 2007 = Yearbook / The Museum of the Occupation of Latvia). - Rīga : Latvijas Okupācijas muzeja biedrība, 2009. – (2007), 119.-120.lpp.

      61. Kur labi - tur tēvija? : [rec. par grām.: Kalme, Guntis. Durvis uz mājām : mācītāja pārdomas par savas tautas vēsturi. Rīga, 2008, 389 lpp.] / Heinrihs Strods. - Bibliogr.: 136.lpp. // Latvijas Vēsture : jaunie un jaunākie laiki. - Nr.2/3 (2009), 133.-136.lpp.
T. p. izd.: Kalme, Guntis. Durvis uz mājām : mācītāja pārdomas par savas tautas vēsturi / Guntis Kalme. - 2., papild. izd. - Rīga : LELB izdevniecība "IHTIS", 2009. - 6.-12.lpp.

      62. Lasītāju rokās - grāmata „"Latviešu akcija" PSRS. 1937.-1938." : [fragm. no grām.:  Latvijas Okupācijas muzeja gadagrāmata 2007, 9.gads. "Latviešu akcija" PSRS, 1937-1938". Rīga] / Heinrihs Strods, Jānis Riekstiņš, Anda Līce // Latvijas Vēstnesis. - Nr.45 (2009, 20.marts), 92.lpp.

      63. Okupācijas muzeja pētniecības programmai - 10 / Heinrihs Strods. - (Muzeja darbs ; 3 = Work of the Museum). - Bibliogr. parindēs. - Kopsav. angļu val.: The research programme's first ten years, 233.lpp. // "Latviešu akcija" PSRS, 1937-1938 = The "Latvian operation" in the USSR, 1937-1938 / Latvijas Okupācijas muzejs. - (Latvijas Okupācijas muzeja gadagrāmata, 2007 = Yearbook / The Museum of the Occupation of Latvia). - Rīga : Latvijas Okupācijas muzeja biedrība, 2009. – (2007), 229.-233.lpp. : il.

      64. Par Latvijas vēsturi un tās pārvēsturi : [priekšvārds] / Heinrihs Strods. - Bibliogr. parindēs // Durvis uz mājām : mācītāja pārdomas par savas tautas vēsturi / Guntis Kalme. - 2., papild. izd. - Rīga : Luterisma mantojuma fonds, 2009. - 24.-28.lpp.

      65. Pētniecības programma : diktatūru mīlestībai -70 : [sakarā ar 70. gadadienu kopš Molotova-Ribentropa pakta (1939.g. 23.aug.) parakstīšanas] / Heinrihs Strods, Astrīda Jansone. - Kopsav. angļu val. // Okupācijas Muzeja Apkārtraksts. - Nr.28 (2009, rudens), 11.lpp.

      66. Pētniecības programma : [par grām.:  Latvijas Okupācijas muzeja gadagrāmata 2007, 9.gads : "Latviešu akcija" PSRS, 1937-1938 : sakarā ar grām. atvēršanas svētkiem Latvijas Okupācijas muzejā] / Heinrihs Strods // Okupācijas Muzeja Apkārtraksts. - Nr.27 (2009, pavasaris), 7.lpp.

      67. PSRS kaujinieki Latvijā (1941-1945) / Heinrihs Strods. - Atsauces un koment.: 545.-546.lpp. - Kopsav. vācu val.: Die kämpfenden Aktivisten der UdSSR in Lettland (1941-1945), 546.lpp. // Baltijas reģiona vēsture 20. gadsimta 40.-80. gados : Latvijas Vēsturnieku komisijas 2007. gada pētījumi un starptautiskās konferences "Baltija Otrajā pasaules karā (1939-1945)" materiāli, 2007. gada 6.-7. novembris, Rīga = History of the Baltic region of the 1940s-1980s : research of the historians of Latvia, 2007 and proceedings of an Inernational conference "Baltic during the Second World War (1939-1945)", 6-7 November 2007, Riga / Latvijas Vēsturnieku komisija,  Latvijas Universitātes Latvijas vēstures institūts, Latvijas Universitātes Vēstures un filozofijas fakultāte, Latvijas kara muzejs. - (Latvijas vēsturnieku komisijas raksti ; 24.sēj. = Symposium of the Commission of the Historians of Latvia). - Rīga : Latvijas vēstures institūta apgāds, 2009. - 540.-546.lpp.

      68. PSRS kaujiniekiem Latvijā Sarkanās armijas ģenerālštāba Maskavā viltotās veidlapas un zīmogi (1941-1944) / Heinrihs Strods - Atsauces un skaidrojumi: 125.lpp. // Latvijas Vēsture : jaunie un jaunākie laiki. - Nr.2/3 (2009), 120.-125.lpp.

      69. PSRS un Vācijas savstarpējās piegādes (1939-1941) : [par PSRS un Vācijas ekonomiskiem sakariem Otrā pasaules kara sākumā] / Heinrihs Strods. - Bibliogr. un koment.: 43.-45.lpp. // Latvijas Vēsture : jaunie un jaunākie laiki. - Nr.4 (2009), 35.-45.lpp. : ģīm., tab.

      70. "Tev nebūs aizmirst!" / Heinrihs Strods. - Bibliogr. parindēs // "Latviešu akcija" PSRS, 1937-1938 = The "Latvian operation" in the USSR, 1937-1938 / Latvijas Okupācijas muzejs. - (Latvijas Okupācijas muzeja gadagrāmata, 2007 = Yearbook / The Museum of the Occupation of Latvia). - Rīga : Latvijas Okupācijas muzeja biedrība, 2009. – (2007), 7.-10.lpp.

      71. Non-violent resistance in Latvia (1945-1985) / Heinrihs Strods. - (Part 2). - Atsauces parindēs. - With short inform. about aut.: p.671 // Regaining independence: non-violent resistance in Latvia, 1945-1991 / scientific editor and project leader Tālavs Jundzis ; translation Eduards Bruno Deksnis. - Riga : Latvian Academy of Sciences, 2009. - P.61-166.

2010

      72. Gadsimts Latvijas un Krievijas vēsturē : [par Krievijas Stratēģisko pētījumu institūta vadošās zinātnieces, politisko zinātņu Dr. Ludmilas Vorobjovas 1.un 2.grām. "Latvijas vēsture no Krievijas impērijas uz PSRS" ("История Латвии от Российской империи к СССР")] / Heinrihs Strods. - Bibliogr.: 140.lpp. // Latvijas Vēsture : jaunie un jaunākie laiki. - Nr.2/3 (2010), 134.-140.lpp.
Rec.: Симиндей, Владимир. "Покушение" на историю Латвии : [sakarā ar H.Stroda recenziju par L.Vorobjovas grām. "История Латвии от Российской империи к СССР"] / Владимир Симиндей. - Bibliogr. parindēs // Журнал российских и восточноевропейских исторических исследований. - Москва. - N 2/3 (июль/дек. 2010), 146.-151.lpp.

      73. Krievi karoja pret savu totalitārismu : [par militāro kolaboracionismu Padomju Savienības militārpersonu vidū Otrā pasaules kara laikā] / Heinrihs Strods // Latvijas Avīze. - Nr.88 (2010, 8.maijs), 14.lpp.
T. p. izd.: Tēvijas Sargs. - Nr.5 (2010, maijs), 26.-27.lpp. : tab.
Brīvā Latvija. - Londona. - Nr.29/30 (2010, 31.jūl./6.aug.-7./13.aug.), 9., 8.lpp.
Laiks. - Ņujorka. - Nr.29/30 (2010, 31.jūl./6.aug.-7./13.aug.), 15., 12.lpp.

      74. Latvijas "zaļie sarkanarmieši" 1944.-1945. gadā : [par Sarkanās armijas dezertieriem no Latvijas] / Heinrihs Strods. - Bibliogr. un koment.: 78.-79.lpp. - Kopsav. vācu val.: Die "grünen Rotarmisten" Lettlands 1944-1945, 79.lpp. // Latvijas Vēsture : jaunie un jaunākie laiki. - Nr.1 (2010), 69.-79.lpp. : ģīm., tab.

      75. Latvijas kārtības policijas evakuēšanās uz Vāciju (1944.gada jūlijs – 1945.gada marts) / Heinrihs Strods. - Bibliogr. un koment.: 68.-69.lpp. // Latvijas Vēsture : jaunie un jaunākie laiki. - Nr.4 (2010), 59.-69.lpp. : ģīm., tab.

      76. Lielinieku upurus pieminot : [sakarā ar pret latviešu tautu vērstā totalitārā komunistiskā genocīda upuru piemiņas dienu] / Heinrihs Strods ; tekstā stāsta prof. R. Paips // Latvijas Avīze. - Nr.234 (2010, 3.dec.), 11.lpp.

      77. Neatkarības ideja okupētajā Latvijā (1939-1991) / Heinrihs Strods. - Atsauces: 308.-309.lpp. - Kopsav. angļu val.: The idea of independence in occupied Latvia, 1939-1991, 309.-310.lpp. // Latvijas valstiskumam 90 : Latvijas valsts neatkarība: ideja un realizācija : starptautiska konference 2008, 13.-14. novembris, Rīga / Latvijas Universitātes Latvijas vēstures institūts. - Rīga : Latvijas vēstures institūta apgāds, 2010. - 298.-310.lpp. : att.

      78. Netradicionāla pieeja padomju laika vēstures izpētē : Letonikas III kongresa materiāli / Heinrihs Strods. - Bibliogr.: 27.-29.lpp. // Latvijas Zinātņu Akadēmijas Vēstis. A.daļa, Sociālās un humanitārās zinātnes.  - 64.sēj., Nr.1/2 (2010), 19.-29.lpp.

      79. No varas valodas uz valodas varu : [par PSRS laika terminoloģijas lietošanu Latvijā] / Heinrihs Strods // Latvijas Avīze. - Nr.110 (2010, 9.jūn.), 8.lpp. : ģīm.

      80. Pazaudētā vai atrastā Krievija? : [par Somijas Ārlietu ministrijas izdoto Krievijas 19. un 20. gs. vēsturei un attiecībām starp Somiju un Krieviju veltīto rakstu krājumu "Russia lost or found? Patterns and trajectories"] / Heinrihs Strods // Latvijas Avīze. - Nr.37 (2010, 23.febr.), 18.lpp.

      81. PSRS kaujinieku Latvijā 1. vienības (1. brigādes) komisāra Jāņa Teodora Riktera (1921-1961) dienasgrāmata (1944. gada 2. februāris - 1945. gada 11. augusts) / Heinrihs Strods. - (Dokumentu publikācijas). - Bibliogr. parindēs - Kopsav. angļu val.: The diary written by Janis Teodors Rikters (1912-1961), comissar of USSR's Combatants of 1st unit (1st Brigade) in Latvia (February 2, 1944-August 11, 1945), 246.lpp. // Latvijas Kara muzeja gadagrāmata = Yearbook. Latvian War museum / Latvijas Kara muzejs. - Rīga : Latvijas Kara muzejs, 2010. - [11.sēj.] (2010), 117.-121., 246.lpp.

      82. Die Flucht von Juden nach Lettland 1938 bis 1940 / Heinrihs Strods // Österreichische Juden in Lettland : Flucht, Asyl, Internierung / Hg.: Stefan Karner, Philipp Lesiak, Heinrihs Strods. - (Veröffentlichungen des Ludwig-Boltzmann-Instituts für Kriegsfolgen-Forschung, Graz-Wien ; Bd. 16). - Innsbruck : Studien Verlag, 2010. - S.21-48.

      83. Vorwort / Stefan Karner, Philipp Lesiak, Heinrihs Strods // Österreichische Juden in Lettland : Flucht, Asyl, Internierung / Hg.: Stefan Karner, Philipp Lesiak, Heinrihs Strods. - (Veröffentlichungen des Ludwig-Boltzmann-Instituts für Kriegsfolgen-Forschung, Graz-Wien ; Bd. 16). - Innsbruck : Studien Verlag, 2010. - S.13-17.

2011

      84. Kremļa vārdā : [par 1941.g. 14.jūn. deportāciju organizēšanu Latvijā] / Heinrihs Strods. - Bibliogr. un koment.: 85., 91.lpp. - Teksts paral. latviešu, angļu val. // Latvijas Vēsture : jaunie un jaunākie laiki. - Nr.4 (2011), 81.-91.lpp. : ģīm., karte, tab.
T. p. izd.: Brīvā Latvija. - Londona. - Nr.23, 25 (2011, 11./17.jūn., 2./8.jūl.), 6., 8.lpp. : il.
Laiks. - Ņujorka. - Nr.23 , 25 (2011, 11./17.jūn., 2./8.jūl.), 12., 14.lpp. : il.

      85. Okupācijas briesmu darbi nav jānoklusē : [par 1941.g. 14.jūn. deportācijas plāna sagatavošanu un īstenošanu Latvijā] / Heinrihs Strods // Latvijas Avīze. - Nr.111 (2011, 9.jūn.), 7.lpp. : karte, tab.

      86. Okupētājimpērijas sabrukumam - 20 : [sakarā ar PSRS sabrukuma 20. gadadienu] / Heinrihs Strods. - Bibliogr. un koment.: 107.lpp. - Kopsav. angļu val.: The 20th anniversary of occupying-empires collapse, 108.lpp. // Latvijas Vēsture : jaunie un jaunākie laiki. - Nr.3 (2011), 103.-108.lpp. : ģīm.               
T. p. izd.: Brīvā Latvija. - Londona. - Nr.42, 44 (2011, 5./11.nov., 19./25.nov.), 6.lpp. ; Nr.45 (2011, 26.nov./2.dec.), 6.lpp.
Laiks. - Ņujorka. - Nr.42, 44 (2011, 5./11.nov., 19./25.nov.), 6.lpp. ; Nr.45 (2011, 26.nov./2.dec.), 12.lpp.

      87. Pārdomas padomju impērijas sabrukuma gadadienā : [sakarā ar PSRS sabrukuma 20. gadadienu] / Heinrihs Strods // Latvijas Avīze. - Nr.238 (2011, 8.dec.), 10.lpp.

      88. PSRS kaujiniekiem Latvijā Sarkanās armijas ģenerālštāba Maskavā viltotās veidlapas un zīmogi (1941-1944) / Heinrihs Strods. - Bibliogr.: 27.lpp. // Tēvijas Sargs. - Nr.4 (2011, apr.), 26.-27.lpp. ; Nr.6 (2011, jūn.), 22.-23.lpp. : tab.

      89. Zemes kopēji un postītāji : [par kūlas un mežu dedzināšanas paradumiem Latvijā] / Heinrihs Strods ; ar Gata Šļūkas zīm. // Latvijas Avīze. - Nr.78 (2011, 21.apr.), 19.lpp. : zīm.

      90. The war after the war in the Baltic countries 1944-1956 / Heinrihs Strods // The unknown war : the Latvian national partisans' fight against the Soviet occupiers, 1944-1956 : the battle and memorial sites of the national partisans / [Latvian National Partisan Association]. - [Rīga] : Domas spēks, 2011. - P.5-6.

2012

      91. Anglijas lordu un cara kalpu ordeņu lentītes 9. maijā / Heinrihs Strods // Latvijas Vēsture. - Nr.1/2 (2012), 108.-111.lpp. : ģīm.

 

      92. Georgija lentīte Bermontam : [par Krievijas imperatores Katrīnas II (1729-1796) iedibinātā Svētā Jura ordeņa vēsturi : sakarā ar ordeņa lentīšu izmantošanu Otrā pasaules kara beigu atceres svinībās 9.maijā] / Heinrihs Strods // Latvijas Avīze. - Nr.79 (2012, 23.apr.), 6.lpp. : ģīm.

Latvijas Universitātes emeritēta profesora Heinriha Stroda sagatavotie un sastādītie darbi

2006

      93. Eglīts, Augusts. Latvijas PSR iekšlietu ministra ģenerālmajora Augusta Eglīša (1896-1966) pilnīgi slepenais ziņojums PSR iekšlietu ministram ģenerālpulkvedim Sergejam Kruglovam (1907-1977) 1949. gada aprīlī par Latvijas PSR, iekšlietu mininistrijas veiktodarbu iedzīvotāju izvešanā, izpildot PSRS iekšlietu ministra pilnīgi slepeno pavēli Nr. 00225 / Augusts Eglīts ; mater. sagat. Heinrihs Strods ; tulk. Jānis Dūms // Latvijas Vēsture : jaunie un jaunākie laiki. - Nr.2 (2006), 104.-108.lpp. : fotogr.

      94. Nevardarbīgā pretošanās dokumentos / [sast. Heinrihs Strods]  // Nevardarbīgā pretošanās : Latvijas pieredze : rakstu, dokumentu un atmiņu krājums, veltīts Barikāžu atceres 15. gadadienai. - Rīga : Latvijas Zinātņu akadēmija, 2006. – [144.]-158.lpp.

      95. PSRS Bruņoto spēku Augstākā virspavēlnieka mītnes Centrālā partizānu kustība štāba (CPKŠ) 1. daļas priekšnieka vietnieka apakšpulkveža Ņemkova 1942. gada 28. augustā J. Kalnbērziņam nosūtītais 1942. gada 1. augusta operatīvā plāna noraksts par diversantu grupu organizēšanu un nosūtīšanu uz Latviju / mater. sagat. Heinrihs Strods // Latvijas Vēsture : jaunie un jaunākie laiki. - Nr.4 (2006), 83.-86.lpp. : ģīm.

      96. PSRS IeTK (VDM) iekšējā karaspēka 4. un 5. divīzijas vienību dislokācija un darbība Baltijas valstīs 1945.-1951. gadā : [dokumenti] / publ. sagat. Heinrihs Strods ; tulk. Juris Pavlovičs // Nacionālā pretošanās komunistiskajiem režīmiem Austrumeiropā pēc Otrā pasaules kara = National resistence to communist regimes in Eastern Europe after World War II : starptautiskās konferences materiāli, 2005. gada 7.-8. jūnijs, Rīga. - (Latvijas Vēsturnieku komisijas raksti; 17. sēj. = Symposium of the Commission of the Historians of Latvia). - Rīga : Latvijas vēstures institūta apgāds, 2006. - 241.-284.lpp.

      97. Latvijas pilsoņu martiroloģijs Vjatlagā, 1938-1956 : 2567 Vjatlaga mocekļu īsbiogrāfijas) = Мартиролог граждан Латвии во Вятлаге, 1938-1956 = Martyrology of Latvian citizens in Viatlag in 1938-1956 / sast.: Heinrihs Strods, Vladimirs Veremjevs. - Rīga : Žurnāla "Latvijas Vēstnesis" fonds, 2006. - 519 lpp. : il. - Ietver bibliogr. - Teksts latviešu val., kopsav. arī angļu un krievu val. - Personu rādītājs: 496.-519. lpp.
Rec.: .: Lagzdiņa, Irēna. Tautas traģēdijas dokumentējums : [par grām. atvēršanu Kara muzejā] / Irēna Lagzdiņa // Laiks. - Ņujorka. - Nr.37 (2006, 9./15.sept.), 18.lpp.
Riekstiņš, Jānis. Ne tikai par Vjatlaga martiroloģiju / Jānis Riekstiņš // Latvijas Vēsture : jaunie un jaunākie laiki. - Nr.4 (2006), 110.-113.lpp.
Zīle, Ļubova. - Apsūdzības pierādījums komunisma režīmam / Ļubova Zīle // Latvijas Vēsture : jaunie un jaunākie laiki. Nr.2 (2006), 109.-112.lpp. 
Бердинских, И.В. История или политика? // Вопросы истории. - (Москва). - N 5 (2007), с.175.

2007

      98. CPKŠ priekšnieka ģenerālleitnanta P. Ponomarenko 1942.gada 18.novembra pilnīgi slepenais ziņojums J.Staļinam par partizānu un grupu skaitu 1942.gada 1.novembrī : [par Centrālās partizānu kustības štāba ziņojumu] / mater. sagat. Heinrihs Strods // Latvijas Vēsture : jaunie un jaunākie laiki. - Nr.2 (2007), 103.lpp. : tab.

      99. Grūtups, Andris. Ešafots : par vācu ģenerāļu tiesāšanu Rīgā / Andris Grūtups ; darba konsultants Heinrihs Strods. - Rīga : Atēna, 2007. - 261, [1] lpp. il. - Ietver bibliogr. atsauces.

      100. Karš pēc kara = War after the war : 1944-1956 / sast. un zin. red. Heinrihs Strods]. - Rīga : Latvijas Okupācijas muzeja biedrība, 2007. - 337 lpp. : il., kartes. - (Latvijas Okupācijas muzeja gadagrāmata, 2006 = Yearbook / The Museum of the Occupation of Latvia). - Raksti latviešu vai angļu val. ; rakstu kopsav. attiecīgi angļu vai latviešu val. - Aut. uzrādīti titlp. otrā pusē.
Rec par grām.: Mintaurs, Mārtiņš. "Karš pēc kara" mūsdienu vēsturnieku skatījumā / Mārtiņš Mintaurs // Latvijas Vēsture : jaunie un jaunākie laiki. - Nr.4 (2008), 123.-128.lpp. 
Zelče, Vita. Latvijas Okupācijas muzeja gadagrāmata - septītais laidiens / Vita Zelče // Latvijas Arhīvi. - Nr.3 (2008), 183.-188.lpp.
Žvinklis, Arturs. "Latvijas Okupācijas muzeja..." / Arturs Žvinklis // Latvijas Vēstures Institūta Žurnāls. - Nr.3 (2008), 188.-194.lpp.

      101. PSRS IeTK (VDM) iekšējā karaspēka 4. un 5. divīzijas vienību dislokācija un darbība Baltijas valstīs 1945.-1951. gadā : [dokumenti] / publ. sagat. Heinrihs Strods ; tulk. Juris Pavlovičs // Nacionālā pretošanās komunistiskajiem režīmiem Austrumeiropā pēc Otrā pasaules kara = National resistence to communist regimes in Eastern Europe after World War II : starptautiskās konferences materiāli, 2005. gada 7.-8. jūnijs, Rīga. - Otrais izdevums. - (Latvijas Vēsturnieku komisijas raksti ; 17. sēj. = Symposium of the Commission of the Historians of Latvia). - Rīga : Latvijas vēstures institūta apgāds, 2007. - 241.-284.lpp.

      102. Sarkanās armijas 1. Baltijas frontes pavēlnieka maršala Ivana Bagramjana (1897-1982) uzdevumā 1944. gadā izveidotā PSRS kaujinieku grupa Ķeguma HES ieņemšanai pirms vācu armijas atkāpšanās un tās bruņojums / mater. sagat. Heinrihs Strods // Latvijas Vēsture : jaunie un jaunākie laiki. - Nr.2 (2007), 102.-103.lpp. : tab.

2008

      103. PSRS atklātajos iespieddarbos, radio un televīzijas raidījumos publicēšanai aizliegto datu saraksts : slepeni, Maskava, 1970 / sast. Heinrihs Strods ; [no krievu valodas tulkojis Jānis Dūms]. - Rīga : Triple Bounce, 2008. - 399 lpp. : faks. - Ietver bibliogr. un rād.
Rec. par grām.: Lagzdiņa, Irēna. Trīs dzelzs slotas / Irēna Lagzdiņa // Brīvā Latvija. - Londona, Nr.46 (2008, 29.nov./5.dec.), 5.lpp. ; Laiks. - Ņujorka. - Nr.46 (2008, 29.nov./5.dec.), 5.lpp.
Sprūde, Viesturs. Slepenā "cenzoru Bībele" kļuvusi pieejama / Viesturs Sprūde // Latvijas Avīze. - Nr.297 (2008, 30.okt.), 6.lpp. 
Treijs, Rihards. Cenzūra - padomijas dzelzs slota / R. Treijs // Neatkarīgā Rīta Avīze Latvijai. - Nr.272 (2008, 21.nov.), 12.lpp.

2009

      104. "Latviešu akcija" PSRS, 1937-1938 = The "Latvian operation" in the USSR, 1937-1938 / [sast. un zin. red. Heinrihs Strods]. - Rīga : Latvijas Okupācijas muzeja biedrība, 2009. - 288 lpp. : il., faks. - (Latvijas Okupācijas muzeja gadagrāmata, 2007 = Yearbook / The Museum of the Occupation of Latvia). - Ietver bibliogr. - Raksti latviešu vai angļu val.; rakstu kopsav. attiecīgi angļu vai latviešu val. - Aut. uzrādīti titlp. otrā pusē.

      105. PSRS kaujinieki Latvijā : (1943-1944) : [dokumenti] / materiāla sagat. Heinrihs Strods. - Koment.: 80.lpp. // Latvijas Vēsture : jaunie un jaunākie laiki. - Nr.1 (2009), 74.-80.lpp. : ģīm., tab.
Saturs: 105 virsnieku, seržantu un ierindnieku amati un algas ; Pavēle Latvijas partizānu kustības štābam 1944.g. 1.aprīlī Nr.91-s Maskava.

Latvijas Universitātes emeritēta profesora Heinriha Stroda rediģētie un recenzētie darbi

2006

      106. Latvijas Vēsture : jaunie un jaunākie laiki / galv. red. Ļubova Zīle ; zina. padome : Inesis Feldmanis, Ivars Lācis, Aivars Stranga, Heinrihs Strods, Antonijs Zunda ... [u. c.]. - Rīga : Latvijas Universitāte, 1991-.
2006, Nr. 1-4
2007, Nr. 1-4
2008, Nr. 1-4
2009, Nr. 1-4
2010, Nr. 1-4
2011, Nr. 1-4

      107. Nacionālā pretošanās komunistiskajiem režīmiem Austrumeiropā pēc Otrā Pasaules kara : starptautiskās konferences materiāli, 2005. gada 7.-8. jūnijs, Rīga = National resistance to communist regimes in Eastern Europe after World War II : materials of an International conference 7-8 June 2005, Riga / redkol.: Andris Caune (atb. red.), Heinrihs Strods, Antonijs Zunda ; sast. Rudīte Vīksne ; Latvijas Vēsturnieku komisija, Latvijas Universitātes Latvijas vēstures institūts, Latvijas Kara muzejs. - Rīga : Latvijas vēstures institūta apgāds, 2006. - 287 lpp. : faks., il. - (Latvijas Vēsturnieku komisijas raksti ; 17. sēj. = Symposium of the Commission of the Historians of Latvia). - Ietver bibliogr. - Teksts latviešu val., kopsav. angļu val., satura rād. latviešu un angļu val.
Rec. par grām.: Treijs, Rihards. Pretestības kustība jāpētī arī turpmāk / Rihards Treijs // Neatkarīgā Rīta Avīze Latvijai. - Nr.161 (2006, 14.jūl.), 9.lpp.
Šneidere, Irēna. Jaunākās literatūras apskats. Jaunāko laiku (Latvijas Republika, Otrais pasaules karš un padomju okupācija) vēsture / Irēna Šneidere // Latvijas Vēstures Institūta Žurnāls. - Nr.3 (2006), 190.-191.lpp.

      108. Genocidas ir rezistencija / red. kolegijos : H. Strods … [et al.] ; Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centras. – Vilnius, 2000-
2006, N 1-2
2007, N 1-2
2008, N 1-2
2009, N 1-2
2010, N 1-2

2007 

      109. Latvijas vēsture 20. gadsimta 40.-90. gados : Latvijas Vēsturnieku komisijas 2006. gada pētījumi = History of Latvia of the 1940s-1990s : research of the Commission of the Historians of Latvia (2006) / redkol.: Daina Bleiere, Andris Caune (atb. red.), Inesis Feldmanis, Heinrihs Strods, Irēne Šneidere ; sastādītāja Rudīte Vīksne ; Latvijas Vēsturnieku komisija. - Rīga : Latvijas Vēstures institūta apgāds, 2007. - 503 lpp. : diagr., faks., tab. - (Latvijas Vēsturnieku komisijas raksti ; 21.sēj.  = Symposium of the Commission of the Historians of Latvia). - Bibliogr. ref. beigās. - Kopsav. angļu val.

      110. Nacionālā pretošanās komunistiskajiem režīmiem Austrumeiropā pēc Otrā pasaules kara : starptautiskās konferences materiāli, 2005. gada 7.-8. jūnijs, Rīga = National resistance to communist regimes in Eastern Europe after World War II : materials of an International conference 7-8 June 2005, Riga / redkol.: Andris Caune (atb. red.), Heinrihs Strods, Antonijs Zunda ; sast. Rudīte Vīksne ; Latvijas Vēsturnieku komisija, Latvijas Universitātes Latvijas vēstures institūts, Latvijas Kara muzejs. – Otrais izdevums. - Rīga : Latvijas vēstures institūta apgāds, 2007. - 287 lpp. : faks., il. - (Latvijas Vēsturnieku komisijas raksti ; 17.sēj. = Symposium of the Commission of the Historians of Latvia). - Ietver bibliogr. - Teksts latviešu val., kopsav. angļu val., satura rād. latviešu un angļu val.

      111. Okupācijas režīmi Latvijā 1940.-1956. gadā : Latvijas Vēsturnieku komisijas 2001. gada pētījumi = Occupation regimes in Latvia in 1940-1956 : research of the Commission of the Historians of Latvia (2001) / redkol.: Andris Caune (atb. red.), Valdis Bērziņš, Inesis Feldmanis, Heinrihs Strods, Irēne Šneidere ; Latvijas Vēsturnieku komisija, Latvijas Valsts arhīvs, Latvijas Universitātes Latvijas vēstures institūts, Latvijas Universitātes un filozofijas fakultāte. – Otrais izdevums. - Rīga : Latvijas vēstures institūta apgāds, 2007. - 494 lpp. : il. - (Latvijas Vēsturnieku komisijas raksti ; 7.sēj. = Symposium of the Commission of the Historians of Latvia). - Bibliogr. ref. beigās. - Kopsav. angļu vai vācu val.

      112. Okupētā Latvija 20. gadsimta 40. gados : Latvijas Vēsturnieku komisijas 2004. gada pētījumi = Occupied Latvia in 20th century (1940-s) : research of the Commission of the Historians of Latvia, 2004 / redkol.: Andris Caune (atb. red.), Inesis Feldmanis, Heinrihs Strods, Irēne Šneidere ; sast. Dzintars Ērglis ; Latvijas Vēsturnieku komisija. – Otrais izdevums. - Rīga : Latvijas vēstures institūta apgāds, 2007. - 450 lpp. ill., tab. - (Latvijas Vēsturnieku komisijas raksti ; 16.sēj. = Symposium of the Commission of the Historians of Latvia). - Bibliogr. ref. beigās.

      113. Okupētā Latvija, 1940-1990 : Latvijas Vēsturnieku komisijas 2005. gada pētījumi = Occupied Latvia, 1940-1990 : research of the Commision of the Historians of Latvia 2005 / redkol.: Andris Caune (atb. red.), Inesis Feldmanis, Heinrihs Strods … [u.c.] ; sast. Dzintars Ērglis ; Latvijas Vēsturnieku komisija. - Rīga : Latvijas vēstures institūta apgāds, 2007. - 507 lpp. : il., kartes. - (Latvijas Vēsturnieku komisijas raksti ; 19.sēj. = Symposium of the Commission of the Historians of Latvia). - Bibliogrāfija rakstu beigās.

      114. Totalitārie okupācijas režīmi Latvijā 1940.-1946.gadā : Latvijas Vēsturnieku komisijas 2003. gada pētījumi = Totalitarian occupation regimes in Latvia in 1940-1964 : research of the Commission of the Historians of Latvia, 2003 / sast. Dzintars Ērglis ; redkol.: Andris Caune, Inesis Feldmanis, Heinrihs Strods, Irēne Šneidere ; Latvijas Vēsturnieku komisija. – Otrais izdevums. - Rīga : Latvijas vēstures institūta apgāds, 2007. - 581, [2] lpp. : il. - (Latvijas Vēsturnieku komisijas raksti ; 13. sēj. = Symposium of the Commission of the Historians of Latvia). - Ietver bibliogr. - Teksts latviešu val.; rakstu kopsav. angļu val.

      115. Totalitārie režīmi Baltijā: izpētes rezultāti un problēmas : starptautiskās konferences materiāli, 2004.g. 3.-4. jūn., Rīga = Totalitarian regimes in the Baltic: research findings and issues : materials of an International conference 3-4 June 2004, Riga / sast. Dzintars Ērglis ; atb. red. Andris Caune, Irēne Šneidere, Inesis Feldmanis, Heinrihs Strods. – Otrais izdevums. - Rīga : Latvijas vēstures institūta apgāds, 2007. - 283 lpp. - (Latvijas Vēsturnieku komisijas raksti ; 15.sēj. = Symposium of the Commission of the Historians of Latvia). - Ietver bibliogr. - Teksts latviešu un angļu val., kopsav. latviešu un angļu val.

      116. The hidden and forbidden history of Latvia under Soviet and Nazi occupations, 1940-1991 : selected research of the Commission of the Historians of Latvia / [editors Valters Nollendorfs, Erwin Oberländer ; translation Eva Eihmane] ; series editors Andris Caune, Inesis Feldmanis, Irēne Šneidere, Aivars Stranga, Heinrihs Strods. – 3rd ed. - Rīga : Latvijas vēstures institūta apgāds, 2007. - 383 lpp. : il. kartes. - (Latvijas Vēsturnieku komisijas raksti ; 14.sēj. = Symposium of the Commission of the Historians of Latvia). - Bibliogrāfija rakstu beigās.

2008

      117. Ārvalstu arhīvu dokumenti par okupācijas režīmu politiku Latvijā, 1940-1968 : dokumentu krājums = Documents from foreign archives on the policy of occupation regimes in Latvia, 1940-1968 : collection of documents / redkol.: Daina Bleiere, Andris Caune (atb. red.), Inesis Feldmanis, Heinrihs Strods, Irēne Šneidere ; sastādītāji: Kārlis Kangeris, Heinrihs Strods, Irēne Šneidere, Rudīte Vīksne, Antonijs Zunda ; Latvijas Vēsturnieku komisija, Latvijas Universitātes Latvijas vēstures institūts. - Rīga : Latvijas vēstures institūta apgāds, 2008. - 380, [2] lpp. ; tab. - (Latvijas Vēsturnieku komisijas raksti ; 22.sēj. = Symposium of the Commission of the Historians of Latvia). - Ietver bibliogr. - Teksts latviešu, angļu, vācu un krievu val.
Atsauksme par grām.: Šneidere, Irēne. "Savas pastāvēšanas laikā..." / Irēne Šneidere // Latvijas Vēstures Institūta Žurnāls. - Nr.2 (2008), 200.-203.lpp.

2009

      118. Baltijas reģiona vēsture 20. gadsimta 40.-80. gados : Latvijas Vēsturnieku komisijas 2007. gada pētījumi un starptautiskās konferences "Baltija Otrajā pasaules karā (1939-1945)" materiāli, 2007. gada 6.-7. novembris, Rīga = History of the Baltic region of the 1940s-1980s : research of the historians of Latvia, 2007 and proceedings of an Inernational conference "Baltic during the Second World War (1939-1945)", 6-7 November 2007, Riga / redkol.: Daina Bleiere, Andris Caune (atb. red.), Inesis Feldmanis, Heinrihs Strods, Irēne Šneidere ; sast. Dzintars Ērglis] ; Latvijas Vēsturnieku komisija, Latvijas Universitātes Latvijas vēstures institūts, Latvijas Universitātes Vēstures un filozofijas fakultāte, Latvijas kara muzejs. - Rīga : Latvijas vēstures institūts, 2009. - 599 lpp. - (Latvijas Vēsturnieku komisijas raksti ; 24.sēj. = Symposium of the Commission of the Historians of Latvia). - Ietver bibliogr. - Raksti latviešu, angļu vai krievu val., rakstu kopsav. angļu, latviešu vai vācu val.
Rec.: Pavlovičs, Juris. "Iznācis vēstures zinātņu..." / Juris Pavlovičs // Latvijas Vēstures Institūta Žurnāls. - Nr.3 (2009), 186.-198.lpp.

      119. Okupācijas režīmi Baltijas valstīs, 1940-1991 : Latvijas Vēsturnieku komisijas 2008. gada pētījumi un starptautiskās konferences "Okupācijas režīmi Baltijas valstīs (1940-1990) : izpētes rezultāti un problēmas" materiāli, 2008. gada 30.-31. oktobris, Rīga = Occupation regimes in the Baltic States, 1940-1991 : research of the Commission of the Historians of Latvia, 2008 and proceedings of the International Conference "Occupation regimes in the Baltic States (1940-1990) : research results and problems", 30-31 October 2008, Riga / redkol.: Andris Caune (atb. red.), Daina Bleiere, Inesis Feldmanis, Heinrihs Strods, Irēne Šneidere ; sast., Dzintars Ērglis ; Latvijas Vēsturnieku komisija ... [u.c.]. - Rīga : Latvijas vēstures institūts, 2009. - 747 lpp. : il. - (Latvijas Vēsturnieku komisijas raksti ; 25. sēj. = Symposium of the Commission of the Historians of Latvia). - Ietver bibliogr. - Raksti latviešu, angļu vai krievu val., rakstu kopsav. angļu, latviešu vai vācu val.
Rec.: Evarts, Edvīns. "2009.gadā klajā ..." / Edvīns Evarts // Latvijas Vēstures Institūta Žurnāls. - Nr.4 (2009), 198.-200.lpp.

2010

      120. Okupācija, kolaborācija, pretošanās : vēsture un vēstures uztvere : starptautiskās konferences materiāli, 2009. gada 27.-28. oktobrī, Rīgā = Occupation, collaboration, resistance: history and perception / redkol.: Daina Bleiere, Inesis Feldmanis (atb. red.), Valters Nollendorfs, Ervīns Oberlenders, Heinrihs Strods, Antonijs Zunda ; Latvijas Vēsturnieku komisija, Latvijas Okupācijas muzejs, Latvijas Valsts arhīvs, Gētes institūts Rīgā. - Rīga : Latvijas Okupācijas muzeja biedrība, 2010. - 190, [1] lpp. - (Latvijas Vēsturnieku komisijas raksti ; 26. sēj. = Symposium of the Commission of the Historians of Latvia)

      121. Österreichische Juden in Lettland : Flucht, Asyl, Internierung / Stefan Karner, Philipp Lesiak, Heinrihs Strods (Hg.). - Innsbruck : Studien Verlag, 2010. - 286 lpp. : il., faks., tab. - (Veröffentlichungen des Ludwig-Boltzmann-Instituts für Kriegsfolgen-Forschung, Graz-Wien ; Bd. 16). - Ietver bibliogr. ([251.]-272. lpp.) un rād.

Latvijas Universitātes emeritēta profesora Heinriha Stroda recenzētie promocijas darbi

2007

      122. Krūmiņš, Gatis. Agrārā reforma Latvijā, 1988.-1996. : promocijas darbs / Gatis Krūmiņš ; darba zinātniskais vadītājs A. Stranga ; rec.: H. Strods, Ē. Jēkabsons, D. Bleiere ; Latvijas Universitāte. Vēstures un filozofijas fakultāte. Latvijas vēstures katedra. - Rīga, 2007. - 274 lp. : tab. - Ietver bibliogr. (270.-273. lp.).

2008

      123. Runce, Inese. Valsts un Baznīcas attiecības Latvijā: 1906.-1940. gads : promocijas darbs Dr.hist. grāda iegūšanai / Inese Runce ; zinātniskais vadītājs Aleksandrs Gavriļins ; rec.: Gvido Straube, Heinrihs Strods, Andris Priede ; Latvijas Universitāte. Vēstures un filozofijas fakultāte. - Rīga, 2008. - 241 lp. - Ietver bibliogr. (228.-237. lp.).

2009

      124. Jansons, Ritvars. Latvijas PSR drošības iestāžu darbība un loma okupācijas režīma nostiprināšanā 1944.-1956. : promocijas darbs / Ritvars Jansons ; promocijas darba zinātniskais vadītājs Aivars Stranga ; rec.: Ē. Jēkabsons, D. Bleiere, H. Strods ; Latvijas Universitāte. Vēstures un filozofijas fakultāte. Latvijas un Austrumeiropas jauno un jaunāko laiku vēstures katedra. - Rīga, 2009. - 244 lp. + 1 CD-R - Ietver bibliogr. (223.-241. lp.). - Anotācija angļu val.: 244.lp.

2011

      125. Zellis, Kaspars. Nacionālsociālistiskās Vācijas okupācijas režīma propaganda Latvijā, (1941-1945) : promocijas darbs / Kaspars Zellis ; zinātniskais vadītājs Ilgvars Butulis ; rec.: Ē. Jēkabsons, K. Kangeris, H. Strods ; Latvijas Universitāte. Vēstures un filozofijas fakultāte. Latvijas un Austrumeiropas jauno un jaunāko laiku katedra. - Rīga, 2011. - 248 lp. : tab. + 1 CD. - Ietver bibliogr.: 225. - 246. lp. - Teksts latviešu valodā, anotācija arī angļu valodās.

Profesora Heinriha Stroda dzīvesgājums
Intervija ar profesors Heinrihu Strodu par viņa saraksto grāmatu par Sēlijas vēsturi (video)
Uz sākumlapu