Profesors Matvejs Kadeks (07.02.1897. – 11.11.1950.)


Ģeogr.zin.dokt., profesors, LPSR Nopelniem bagātais zinātnes darbinieks. Kadeks bija pirmais Latvijas Zinātņu akadēmijas viceprezidents un akadēmiķis, vadījis Ģeoloģijas un ģeogrāfijas institūtu. Fakultātē strādāja no 1944. gada līdz mūža beigām (1950.g.). Studiju kursi: „Ģeogrāfijas vēsture”, „PSRS ekonomiskā ģeogrāfija”. Apglabāts Raiņa kapos.
Profesors Matvejs Kadeks 1924.gadā beidzis Jaroslavļas Valsts universitāti. 1919. gadā M. Kadeks pēc studenta gaitām Jaroslavļā kļuva par politisko darbinieku Sarkanajā armijā un dienēja līdz 1921. gada februārim. M. Kadeks strādājis par asistentu, docentu un profesoru Jaroslavļas Pedagoģiskajā institūtā (1924.g. – 1929.g.), profesors un prorektors Tveras Pedagoģiskajā institūtā (1929.g. – 1931.g.), Maskavas Valsts universitātē (1931. – 1941.g.)un Vidusāzijas Valsts universitātē Taškentā (1941.-1944.g.). Dzīvodams un strādādams Maskavā Matvejs Kadeks vadīja Baltijas karšu veidošanas darbus lielā Padomju Pasaules atlanta institūtā. Latvijā M. Kadeks atgriezās 1944.gada 5. novembrī ar sievu un divām meitām. No 1944.g. – 1949.g. pildījis Latvijas Valsts universitātes rektora pienākumus. Matvejs Kadeks bija pirmais Latvijas Universitātes (LVU) rektors pēc Otrā pasaules kara, laikā, pirms no Krievijas lielā skaitā sāka ieplūst pasniedzēji, aizpildot tukšās mācībspēku vietas. Tobrīd LVU sāka strādāt 300 pedagogu, to skaitā 40 profesori. Lai mazinātu zinātniski sagatavotu kadru trūkumu, M. Kadeks ierosināja izveidot Bioloģijas, Fizikas - matemātikas, Ģeogrāfijas, Ģeoloģijas - augšņu, Juridisko un Vēstures fakultāti. Matvejs Kadeks daudz palīdzējis Ģeogrāfijas fakultātes veidošanā, ko apliecina docenta K. Ramana atmiņu skices. 1944.gada 5.novembrī Matvejs Kadeks parakstīja pavēli par LU Matemātikas un dabaszinātņu fakultātes sadalīšanu 4 patstāvīgās fakultātēs: Ģeogrāfijas, Ģeoloģijas – augsnes zinātņu, Bioloģijas, Fizikas un matemātikas fakultātē.  Kā rektors M. Kadeks centās aktivizēt zinātnisko darbību Universitātē. 1945. gada jūlijā, kad notika LVU 1. zinātniskā sesija, rektors to atklāja un sesijas rezultātus publicēja presē. 1946. gada vidū Maskavas amatpersonas atļāva LVU pieņemt aizstāvēšanai kandidāta un doktora disertācijas, piešķirot zinātniskos grādus. M. Kadeks bija pirmais Latvijas Zinātņu akadēmijas viceprezidents un akadēmiķis, vadījis Ģeoloģijas un ģeogrāfijas institūtu, plānojis Latvijas mazo upju un ezeru izmantošanu zivju audzēšanai, mazo spēkstaciju būvei un meliorācijai. Vadījis ģeogrāfiskās ekspedīcijas Volgas augšteces apgabalos. Publicējis vairāk nekā 70 rakstu, galvenokārt par krievu ģeogrāfiem ceļotājiem un atsevišķām tā laika PSRS republikām un apgabaliem. Profesors un ģeogrāfijas zinātņu doktors M. Kadeks bija liela autoritāte un prominents zinātnieks.

Latvijas PSR mazā enciklopēdija. 2.sēj.Rīga : Zinātne, 1968.