Profesors Igors Danilāns (29.07.1928.–22.09.2007.)


Dr.habil.geol., profesors. Ģeoloģijas katedras vadītājs, Ģeoloģijas institūta direktors, Ģeoloģijas bakalaura un maģistru studiju programmu direktors. Fakultātē strādā no 1989. līdz 2002. gadam. Studiju kursi: „Kvartārģeoloģija un ģeomorfoloģija”, „Mācība par nogulumu un ģenētiskajiem tipiem”.


Latvijas Universitātes profesors, habilitētais ģeoloģijas doktors, Latvijas Zinātņu akadēmijas goda loceklis. Mācījies Rēzeknes pilsētas 2.pamatskolā un Rēzeknes valsts ģimnāzijā, bet no 1944.g. Daugavpils 1.vidusskolā, kuru beidza 1945.gadā. Ar Latvijas Universitāti saistīts kopš 1945. gada, kad uzsāka šeit studijas. Ģeoloģijas un ģeogrāfijas fakultāte tiek pabeigta 1950. gadā, pēc īsa darba posma Cesvaines vidusskolā, turpmākie pētījumi tiek veikti Latvijas PSR Zinātņu akadēmijas Ģeoloģijas un derīgo izrakteņu institūtā. 1961.gadā I. Danilāns kļūst par pastāvīgu institūta kvartāra pētniecības struktūrvienību vadītāju. Lai arī institūts daudzas reizes tiek reorganizēts un maina nosaukumus, pastāvīga ir I. Danilāna zinātnisko pētījumu joma – kvartārsegas nogulumi un to stratigrāfija. Tiem veltīta arī gandrīz visi vairāk 600 publicētie zinātniskie raksti, šķirkļi enciklopēdijās un izziņu materiālos. Līdztekus tiešiem zinātniskiem pētījumiem un organizatoriskajiem pasākumiem, I.Danilāns bijis arī daudzu izdevumu zinātniskais redaktors vai redkolēģijas loceklis. Īpaši izceļama ir I. Danilāna sagatavotā monogrāfija krievu valodā „Latvijas kvartāra nogulumi” (1973), kas joprojām ir pats pilnīgākais kvartārģeoloģijas pētījumu materiālu sistemātisks apskats un plaši tiek lietots arī mūsdienās. Nenoliedzama izcila nozīme ir profesora organizatora spējām izveidot un vadīt kā galvenajam redaktoram tematisku rakstu krājumu „Kvartārģeoloģijas jautājumi” (krievu valodā), kas laika posmā no 1962.g. līdz 1976. gadam piedzīvoja deviņus laidienus un ļoti būtiski ne tikai paaugstināja kvartārģeoloģisko pētījumu kvalitāti Latvijā, bet padarīja Latvijas pētnieku darbus zināmus ļoti plašai pētnieku saimei pasaulē. Profesors atjauno savu saikni ar Latvijas Universitāti 1989. gadā, kad, pateicoties izcilām organizatora spējām un kolēģu atbalstam, Universitātē tiek izveidota jauna struktūrvienība – Ģeoloģijas nodaļa. Tā paša gada rudenī pēc 37 gadu pārtraukuma Ģeogrāfijas fakultātē tiek atjaunotas akadēmiskas ģeoloģijas studijas, kas sekmīgi tiek attīstītas turpmāko gadu laikā. 1993. gadā tiek ievēlēts par ģeoloģijas katedras profesoru un katedras vadītāju un ar LU senāta lēmumu apstiprināts šajos amatos, vienlaicīgi saņemot profesora akadēmisko nosaukumu. Līdztekus pedagoģiskajam darbam, pilda arī LU Ģeoloģijas institūta direktora pienākumus, ir vairāku biedrību un savienību biedrs, t.sk. Latvijas Ģeologu savienības biedrs.
Apbrīnas cienīgas ir profesora Igora Danilāna darba spējas, mērķtiecīgums, prasme vadīt. Kā erudītu, atsaucīgu pasniedzēju profesoru cienīja fakultātes studenti. Vienmēr bija gatavs dalīties savās plašajās zināšanās, nekad neliedza padomu tiem, kas sāka zinātniskās izziņas ceļu, sniedza padomus sarežģītu problēmu risināšanā jau pieredzējušiem speciālistiem, labprāt atbalstīja kolēģu aizsāktu lietpratīgu iniciatīvu.

Profesors Valdis Segliņš


 

 

 Profesora I. Danilāna rokraksts


Profesors I. Danilāns 1976.g.
Foto no Ģeoloģijas institūta fotogrāfa Oto birzgaļa kolekcijas.


Arodbiedrības biedra karte.

Pie ugunskura vasarā kopā ar lietuviešu un igauņu
kolēģiem. 1984.g. jūlijs, Daugavpils

“Baltijas Kvartāra draugu” vasaras simpozija Latvijā
Daugavpils apkārtnē organizatori un dalībnieki no Latvijas, 1984.g. jūlijs.

60. gadu dzimšanas diena. Rīga, Stendera iela 1, Mežaparks.
VNIIMORSEO Latvijas ģeoloģijas nodaļa un apsveicēji ģeologi—viesi.
1988.g. 29. jūlijā.Profesors I. Danilāns ar diviem kolēģiem pie mikroautobusa.
Ģeoloģiska ekskursija VI Starptautiskā kvartāra kongresa laikā
Varšavā 1961.g. Foto no I. Danilāna fonda.

Karēlija, 1968.g. (profesors I. Danilāns vidū ar saulesbrillēm un cepurīti).

Danilāns, I.  Четвертичные
отложения Латвии. Рига : Зинатне, 1973. 312 с.

Melnalksnis, Verners.  Latvijas PSR saldūdens
kaļķu atradnes / V. Melnalksnis, J. Ābolkalns,
I. Danilāns. Rīga : Latvijas Zinātņu Akadēmijas
izd-ba, 1955. 191 lpp.

Danilāns, I.  Kvartāra periods un tā nogulumi
Latvijā. Rīga : Latvijas Valsts izd-ba, 1961. 108 lpp.

Danilāns, I.  Голоценовые пресноводные
известковые отложения Латвии. Рига : Изд-во
Академии наук Латвийской ССР, 1957. 150 с.

Dabas aizsardzība / G. Eberhards ... [u.c.].
Rīga : Zvaigzne, 1980. 287 lpp.