Profesors Guntis Eberhards


Dr.habil.geog., profesors. Vides aizsardzības un atjaunošanas katedras vadītājs, Vides zinātņu bakalaura studiju programmas direktors. Fakultātē strādā no 1986.gada. Studiju kursi: „Ievads vides zinātnēs”, „Lietišķā ģeoekoloģija”, „Ģeoekoloģiskā prognozēšana”, „Mūsdienu eksogēnie procesi”, „Piekrastes aizsardzības un izmantošanas problēmas”, „Projektu ekspertīze”.

Profesors Guntis Eberhards ar ģeogrāfiju saistīts jau kopš studiju uzsākšanas Latvijas Valsts Universitātē, kur 1960.g. iegūts ģeogrāfa un ģeogrāfijas skolotāja diploms. Diplomdarbs aizstāvēts ģeogrāfijas apakšnozarē ģeomorfoloģija un paleoģeogrāfijā, par kuru kā pētnieciskā darba galveno sirdslietu visu laiku saglabāta neatslābstoša interese un gūti izcili panākumi. Tiešo pedagoģisko darbu uzsāk 1968.g., kad tiek ievēlēts par asistentu, bet 1970.g. par vecāko pasniedzēju LVU Ģeogrāfijas fakultātes Fiziskās ģeogrāfijas katedrā. No 1969.g. līdz 1973.g. paralēli pasniedzēja (no 1972.g. – docenta) darbam pilda Ģeogrāfijas fakultātes dekāna pienākumus. G.Eberhards ir visu laiku jaunākais fakultātes un, ļoti iespējams, arī LU un LVU dekāns.G. Eberharda laikā fakultātē tiek ieviestas ievērojamas novitātes. Šajā laikā G.Eberhards ir Ģeogrāfijas fakultātes Zinātniskās padomes priekšsēdētājs. Vadījis Fiziskās ģeogrāfijas katedru, komandējuma laikā strādājis Polijas universitātēs, daudz laika un spēka ieguldījis mūsdienu upju procesu pētījumu aizsākšanā. Visam pamatā ir paša izstrādātā pētījumu metodika, prasme piesaistīt pētījumiem studentus un likt tiem ticēt saviem spēkiem.1986.g. tiek saņemts diploms par doktora grāda piešķiršanu. Pēc doktorantūras beigšanas G.Eberhards turpina vadīt katedru, 1985.g. atkārtoti apstiprināts par Ģeogrāfijas fakultātes dekānu (līdz 1988.g.). Vēlāk pēc profesora iniciatīvas tiek izveidota Dabas vides aizsardzības un atjaunošanas katedra un specialitāte „Vides aizsardzība” (tagad „Vides zinātne”). Piedalās eksperimentālās maģistra studiju programmas „Vides zinātne un pārvalde” izstrādē. Regulāri vadījis studentu lauku prakses Latvijā un ārzemēs – Karēlijā, Krimā, Kaukāzā, Polijā, u.c. Vadījis daudz kursa darbu, diplomdarbu, bakalaura un maģistra darbu, zinātņu kandidāta un doktora disertāciju izstrādi, kā arī studentu pētniecisko darbību vasaras zinātnisko ekspedīciju sastāvā Latvijā. Studenti vienmēr augsti vērtējuši G. Eberharda taktiskumu un padomus, mācījušies no viņa prasmi mērķtiecīgi organizēt un vadīt pētījumus. Viņi allaž saņēmuši izpratni un atbalstu ģeogrāfus vienojošo tradīciju un gara veidošanā. Kopš 1986.g. kā neatkarīgs, pieaicināts eksperts piedalījies vairāk nekā 30 dažādu celtniecības un citu projektu starptautiskās, valsts un reģionālās ekspertīzēs. Aktīvi piedalījies dažādos dabas aizsardzības pasākumos, lasījis lekcijas dažādās mācību iestādēs, bijis vairāku biedrību, padomju, komisiju un organizāciju loceklis. G. Eberharda veikums zinātnē, pedagoģijā un sabiedriskajā dzīvē ļāvis viņam 1992.g. kļūt par Latvijas Zinātņu akadēmijas korespondētājlocekli. Līdz 1995.g. veikti pienākumi atjaunotajā LU Senātā. Klāt nācis arī plašs starptautisko zinātniskās sadarbības pienākumu loks.

Profesors Guntis Eberhards :  biobibliogrāfisks rādītājs /  
Latvijas Universitāte. Bibliotēka. Rīga : Latvijas Universitāte, 1996.

       

Profesors G. Eberhards.


Profesors G. Eberhards (pirmais no labās).

Profesors G. Eberhards.

Eberhards, G.  Baltijas jūras Latvijas krasta procesi. Rīga : LU Akadēmiskais apgāds, c2008 (63 lpp.)

Eberhards, G.  Jūra uzbrūk! Ko darīt? Rīga : Latvijas Universitāte, c2004. 23 lpp.

Eberhards, G. Latvijas jūras krasti. Rīga : Latvijas Universitāte, 2003. 292 lpp.

Eberhards, G.  Mums tikai viena Gauja. Rīga : Zinātne, 1991. 108 lpp.

Eberhards, G.  Lietišķā ģeoekoloģija. Rīga : Latvijas Universitāte, 1990.

Eberhards, G.  Fluviālā ģeomorfoloģija. Rīga : P. Stučkas Latvijas Valsts universitāte, 1978.

Eberhards, G.  Glaciālā ģeomorfoloģija. Rīga : P. Stučkas Latvijas valsts universitāte, 1977. 123 lpp.

Eberhards, G.  Pieņemto zīmju un apzīmējumu sistēma ģeomorfoloģijā. Rīga : P. Stučkas LVU Redakcijas un izdevniecības daļa, 1972. 72 lpp.

Eberhards, G.  Строение и развитие долин бассейна реки Даугава. Рига : Зинатне, 1972. 131 с.