Ģeogrāfijas zinātņu doktors profesors Antons Kolotijevskis (19.08.1917. – 04.01.1982.)


Ģeogr.zin.dokt., profesors, LPSR Valsts prēmijas laureāts. No 1951. gada vadījis P.Stučkas LVU Ekonomiskās ģeogrāfijas katedru. Fakultātē strādāja no 1951.gada līdz mūža beigām (1982.g.). Studiju kursi: „Ārvalstu ekonomiskās ģeogrāfija”, „Teorētiskās ģeogrāfija”, „Ievads ekonomiskajā ģeogrāfijā” u.c.


Ģeogrāfijas zinātņu doktors profesors Antons Kolotijevskis beidzis V. I. Ļeņina Maskavas Valsts pedagoģiskā institūta ģeogrāfijas fakultāti. Piedalījies Lielajā tēvijas karā. No 1946. līdz 1949.g. mācījies PSRS ZA Ģeogrāfijas institūta aspirantūrā, apvienojot mācības ar darbu: sākumā bijis ekonomists PSRS Hidroenerģētikas celtniecības projektēšanas institūtā, vēlāk – zinātniskais līdzstrādnieks PSRS ZA Ģeogrāfijas institūtā. 1950.g. aizstāvējis ģeogrāfijas zinātņu kandidāta disertāciju. Kopš 1951.g. vada P.Stučkas LVU Ekonomiskās ģeogrāfijas katedru. 1969.g. sekmīgi aizstāvējis ģeogrāfijas zinātņu doktora disertāciju, 1970.g. piešķirts profesora zinātniskais nosaukums. Ilgstošā darba periodā LVU A.Kolotijevskis sekmīgi savieno pedagoģisko darbību ar auglīgu zinātnisko un sabiedrisko darbu. A. Kolotijevska lasītās lekcijas izceļas ar zinātniskās domas dziļumu, oriģinalitāti, idejiskumu. Viņš vada arī ekonomģeogrāfiskās ekspedīcijas, studentu ražošanas prakses, kursa un diplomdarbus; viņa vadībā strādā aspiranti. Bijis zinātnieks un pasniedzējs ar ļoti plašu interešu loku – izvirzījis daudz spožu un auglīgu ideju dažādās ģeogrāfijas zinātnes jomās un praktiskā darbībā, iemantojis pasniedzēju un studentu pelnītu cieņu. Liels ir A. Kolotijevska devums ekonomiskās ģeogrāfijas vispārīgās teorijas attīstībā, sekmējis ekonomiskās ģeogrāfijas zinātnes pamatvirziena attīstību. Izstrādājis ekonomiski ekoloģiskās rajonēšanas teoriju un metodiku.
A.Kolotijevskis publicējis 80 zinātniskos un 24 populārzinātniskos un mācību-metodiskos darbus, kas izraisījuši interesi gan pie mums, gan ārzemēs. Savus teorētiskos pētījumus A.Kolotijevskis vienmēr saistījis ar Latvijas PSR tautsaimniecības teritoriālās plānošanas praksi. 1957.g. apmeklēja Indiju, kur iepazinās ar Kalkutas un Varanasi universitāšu ģeogrāfijas departamentu darbu. Lasījis lekcijas Varšavā un Prāgā.
Pēc A. Kolotijvska iniciatīvas un viņa vadībā Rīgā tika noorganizētas Baltijas republiku ģeogrāfu starprepublikāniskās zinātniskās apspriedes, kā arī Vissavienības simpozijs par ģeogrāfijas teorētiskajām problēmām, kurās viņš nolasīja vadošos referātus. Profesors A.Kolotijevskis bijis referents Starptautiskajos ģeogrāfu kongresos (Maskava, Stokholma), izvēlēts par Starptautiskās ģeogrāfu asociācijas pielietojamās ģeogrāfijas komisijas korespondētājlocekli (1964.-1968.g.), veicis lielu darbu XXIII Starptautiskā ģeogrāfu kongresa Orgkomitejā (1975.-1976.g.). Ieguldījis lielu sabiedrisko darbu kā dažādu padomju loceklis, arī kā Ģeogrāfijas fakultātes pasniedzēju ģeogrāfijas metodoloģiskām problēmām veltītā semināra vadītājs. Vairākus gadus lasījis lekcijas par pasaules politisko un ekonomisko ģeogrāfiju Aktīvi piedalās Ģeogrāfijas fakultātes sabiedriski politiskajā dzīvē.

Profesors Antons Kolotijevskis :  personālais literatūras rādītāj.  Rīga : P. Stučkas Latvijas Valsts universitāte, 1977.

 

 

Profesors A. Kolotijevskis (pirmais no labās).

Profesors A. Kolotijevskis (pirmais no labās).

Profesors Antons Kolotijevskis = Профессор Антон Колотиевский : personālais literatūras rādītājs. Rīga : P. Stučkas Latvijas Valsts universitāte, 1977. 48 lpp.

Profesors A. Kolotijevskis (otrais no kreisās).

Profesors A. Kolotijevskis (piektais no labās).

Теория и практика экономического микрорайонирования / под ред. А.М. Колотиевского. Рига : Зинатне, 1969. 210 с.

Колотиевский, А. М.  Вопросы теории и методики экономического районирования. Рига :  Зинатне, 1967. 246 с.

Колотиевский, А. М.  Латвийская ССР. Москва : Государственное издательство географической литературы, 1955. 117 с.