Profesore Natālija Temņikova (23.06.1904. – 10.06.1984.)

Ģeogr.zin.dokt., profesore. Fakultātē strādāja no 1958. līdz 1973.gadam. Studiju kursi: „Meteoroloģijas un klimatoloģija”, „Hidroloģija”. Apglabāta Lāčupes kapos.

Profesore Natālija Temņikova beigusi Krimas universitāti Simferopolē (1926.g.). Strādājusi PSRS Hidrometeoroloģiskā dienesta sistēmā. No 1926.g. – 1931.g. zinātniskā līdzstrādniece Galvenajā ģeofizikas observatorijā Ļeņingradā. No 1953.g. Rīgas hidrometeoroloģijas observatorijas klimata daļas vadītāja. Darbu ģeogrāfijas fakultātē uzsāka piecdesmito gadu vidū. 1958.g. profesore N.Temņikova organizēja pirmos ilgstošākos mikroklimatiskos novērojumus saposmota reljefa apstākļos. Šie novērojumi bija pirmais pamats pirmajiem kursa darbiem, kas balstījās uz oriģināliem novērojumiem. Vadot lauka praksi, profesore lika studentiem pavisam vienkāršā veidā saskatīt darba nozīmīgumu, vērtību, zinātniskā darba virzienus. 1959.g. mikroklimatisko novērojumu komplekss tika veikts Alūksnes rajonā, 1960.g. – Abavas ielejā. 60-tos gados profesore uzsāka neklātienes nodaļas studentu iesaistīšanu oriģinālu lauka materiālu vākšanā. Vienlaicīgi profesore iesāka organizēt materiāla vākšanu par Baltijas valstu klimatisko apstākļu piemērotību atpūtas un ārstēšanās vajadzībām. Šo pētījumu rezultāti bija gan oriģināli, gan interesanti. Profesore vēlējās, lai par iegūtiem rezultātiem studenti ziņotu studentu zinātniskās biedrības sanāksmēs. Fakultātes studentu zinātniski-pētnieciskā darba virzieni bija ļoti daudzveidīgi, tāpēc profesore SZB ietvaros izdalīja atsevišķu hidrometeoroloģiskā novirziena sekciju – pulciņu. N. Temņikova ļoti aktīvi uzstājās par to, lai studenti brauktu lasīt referātus par savu zinātnisko darbu rezultātiem. Viļņas, Kazaņas, Ufas, Černovcu, Kijevas, Tbilisi, Erevanas, Saratovas universitāšu studentu zinātniskās konferencēs ar saviem referātiem uzstājās vairāki profesores audzēkņi. 60-to gadu vidū SZB darbā kā neatņemama sastāvdaļa kļuva studentu piedalīšanās citu universitāšu vai zinātniski-pētniecisko institūtu rīkotās zinātniskās ekspedīcijās. Profesore allaž mudināja studentus aktīvi iesaistīties šajā darbā, neskatoties uz to, ka arī Latvijā, vasaras trešajā semestrī darba bija pilnas rokas. Visciešākā sadarbība izveidojās starp Latvijas Universitātes Ģeogrāfijas fakultāti un Zinātņu Akadēmijas Sibīrijas un Tālo Austrumu Ģeogrāfijas institūtu. Tālā Sibīrija, Baikāls, taiga un arī zināma romantika vilināja studentus šajos darbos. Kopumā šajās ekspedīcijās piedalījās vairāki desmiti studentu. Profesore bija dedzīga ģeogrāfiskā stacionāra izveidošanas idejas atbalstītāja. Pirmais dabas ģeogrāfijas stacionārs veidojās Nītaurē, taču vislielāko darba apjomu, darbu daudzveidību un noturīgumu guva Vējavas stacionārs. Profesore sastādīja un koriģēja mikroklimatisko un hidroloģisko pētījumu darba programmas. Paralēli darbam Vējavas stacionārā tika organizētas vasaras ekspedīcijas Rīgas un Vidzemes jūrmalā, arī Lapmežciemā, Apšuciemā. Šo pētījumu rezultātā profesores vadībā tika aizstāvēti 7 diplomdarbi. Prasme saskatīt jaunus pētījumu virzienus bija viena no profesores interesanto darbu atslēgām. N.Temņikova publicējusi apmēram 60 zinātniskus darbus par meteoroloģijas, klimatu ģenēzes, praktiskās klimatoloģijas jautājumiem, ir LPSR vidusskolām paredzēto klimata karšu, kā arī citu klimata karšu autore.

N. Glazačeva. Profesore Natālija Temņikova - ievērojama XX gs.  klimatoloģe. Jelgava, 2001.

 

Profesora N.Temnikova jaunības gados.

Fiziskās ģeogrāfijas katedras kolektīvs, 1963. gads. No labās: docentes R. Āva,V. Klane; vec. laborantes A. Rudene, A. Āboltiņa; docenti E. Grīnbergs, A.Vanaga; katedras vad. Docents A. Jaunputniņš; vec. pasniedzēja A. Kalniņa; prof. Dr. N. Temņikova, doc. K. Ramans.

Zinātņu kandidāta diploms.

Темникова, Н. С.  Аэроионы на Рижском взморье. Ленинград : Гидрометеоиздат, 1968. 51 с.

Темникова, Н. С.  Климат Риги и Рижского взморья. Ленинград ; Гидрометеоиздат, 1969. 160 с.

Profesore N. Temņikova (otrā rinda, otrā no kreisās).

Темникова, Н. С.  Климат Латвийской ССР. Рига : Издательство Академии наук Латвийской ССР, 1958. 231 с.

Темникова, Н. С.  Latvijas PSR agroklimatiskais raksturojums. Rīga : Latvijas valsts izd-ba, 1958. 40 lpp.

Глазачева, Л. И.  Профессор Наталья Темникова - известный климатолог ХХ в. Jelgava : LLU, 2001. 123 c.