Ekspozīcija LU Dabas mājā

Latvijas Universitātes (LU) Bibliotēkā - Akadēmiskā centra Dabas mājā (Jelgavas iela 1) vispārējai apskatei izvietoti trīs vēsturiski darbi ģeoloģijas un hidroģeoloģijas zinātnēs, kas tapuši 20. gadsimta 30. un 40. gados: Nikolaja Delles kandidāta darbs "Devona nogulumi Zemgales līdzenumā", Margaritas Zvaigznes kandidāta darbs "Aiviekstes baseins" un Vitolda Pudovska maģistra darbs "Dažas Latvijas saldūdeņu kaļķu atradnes un to izcelšanās".

Jau par ierastu praksi uzskatāma LU studentu noslēguma darbu un promocijas darbu pieejamība LU e-resursu repozitorijā. Tomēr vecākām publikācijām ir jāvelta laiks un darbs, lai tās būtu pieejamas plašākam lasītāju lokam. Pagājušajā gadsimtā LU izstrādātās un aizstāvētās disertācijas ir pieejamas LU Bibliotēkas plauktos, taču no 2010. gada notiek darbs pie šo darbu digitalizācijas.

Apskatot darbu fiziskos eksemplārus iespējams novērtēt, cik pūļu jaunajiem pētniekiem sagādājis kaut vai darbu tehniskais noformējums. Darbu teksts sastādīts mašīnrakstā,  pielikumos pievienotās vizualizācijas ir pašu autoru veidotas. Ekspozīcijai izvēlētie pētījumi ir rūpīgi izstrādāti, par ko liecina arī par tiem saņemtie vērtējumi - "Labi" un "Ļoti sekmīgi".

Ekspozīcijā apskatāms arī 20. gadsimta 30. gados ražotais nivelieris no LU Ģeogrāfijas un Zemes zinātņu fakultātes Ģeomorfoloģijas un ģeomātikas katedras vadītāja, docenta un pētnieka Dr.geol. Aivara Markota privātkolekcijas, kas izmantots mērniecībā, projektēšanā un dažādu būvniecības darbu kontrolei.

Nikolaja Delles kandidāta darbs "Devona nogulumi Zemgales līdzenumā" (1934).

Ekspozīcijas centrā izvietota viena no ievērojamākajiem ģeoloģijas izpētes pamatlicēja Latvijā  - Nikolaja Delles kandidāta darbs. Izcilais pētnieks N. Delle (1899—1946) bija docētājs LU, Dabaszinātņu fakultātes Ģeoloģijas institūta vadītājs, strādāja Zemes bagātību pētīšanas institūtā un piedalījies dažādos ģeoloģiskās izpētes darbos.

Ģeoloģijas nozarē izstrādātajā darbā aprakstīts Zemgales līdzenumā esošās upju un ezeru krastu ģeoloģiskais saturs. Autors salīdzinājis iepriekš veiktos pētījumus ar saviem novērojumiem, raksturoti pētītā apgabala ieži, sastopamā fauna un atrastās fosilijas.

Darbs pielikumos atrodamas detalizētas tabulas, fotogrāfijas un krāsainas kartes Zemgales līdzenuma  raksturojumam. Darba titullapā atrodams ieraksts no dabas pētnieka un LU profesora Ernsta Krausa (1889-1970) vērtējums - "Ļoti sekmīgi".

Darba pilnteksts pieejams LU e-resursu repozitorijā.

Margaritas Zvaigznes kandidāta darbs "Aiviekstes baseins" (1933).

Darbā aprakstīta Aiviekstes baseina ģeoloģiskā izcelšanās. Tas raksturots no vairākām šķautnēm – purviem, mežiem, upēm un pietekām, nokrišņu sadalījumu un citiem hidroģeoloģijas aspektiem.

Tas papildināts ar dažādām vizualizācijām - kartēm grafikiem un tabulām, lai vieglāk izprastu autores izklāstītos pētījuma rezultātus. Darbs recenzents bijis ģeogrāfs prof. Reinholds Putniņš (1881–1934), kurš darbu atzinis ar vērtējumu "Labi".

Darba pilnteksts pieejams LU e-resursu repozitorijā.

Vitolda Pudovska maģistra darbs "Dažas Latvijas saldūdeņu kaļķu atradnes un to izcelšanās" (1944).

Maģistra darbā aprakstītas piecas saldūdens kaļķu atradnes Latvijā - pēc putekšņu analīzes noteikta to izcelšanās laiks, detalizēti aprakstīta analīzes gaita, piemēram, paraugu sagatavošana un apstrāde. Darbā skaidrota Latvijas saldūdens kaļķu pētīšanas vēsture un saldūdens kaļķu kategoriju iedalījums. Darbs novērtēts kā “Ļoti sekmīgs”. 

Vitolds Pudovskis (1912-1964) pēc studijām darbojās ģeoloģijas nozarē, bija ģeogrāfijas skolotājs, kopā ar dzīvesbiedri strādāja Zemes bagātību pētīšanas institūtā. Pēckara gados Austrālijā strādāja par ģeologu vienā no pirmajiem naftas izpētes un pārstrādes uzņēmumiem West Australian Petroleum Pty Ltd (WAPET).

Darba pilnteksts pieejams LU e-resursu repozitorijā.

Vairāk par disertāciju izstrādes procesu un LU izstrādātajām un aizstāvētajām disertācijām laika posmā 1923-1944 iespējams iepazīties LU e-resursu repozitorijā.

Dalīties