Vilfrīda Šlītera dāvinājums jurisprudences nozarē

Latvijas Universitātes (LU) Bibliotēka 2021. gada nogalē saņēma apjomīgu un vērtīgu dāvinājumu jurisprudences nozarē no LU un Lilles Universitātes (Université de Lille - Francijā) goda doktora, profesora Vilfrīda Šlītera (Wilfried Schlüter).

Pateicoties Goda prof. Vilfrīdam Šlīteram un zvērināto advokātu birojam "Rödl & Partner", kas organizēja un finansēja dāvinājuma pārvešanu no Minsteres uz Rīgu, tagad LU Bibliotēkas krājumā ir pieejama V. Šlītera kolekcija. Tā sastāv no  2 541 eks.:  Latvijā līdz šim nebijušām grāmatām 1 443 eks., promocijas darbu kopsavilkumiem 118 eks., turpinājumizdevumiem 980 eks.  

V. Šlītera kolekciju veido iespieddarbi tiesību zinātnē, tiesību metodēs, starptautiskajās tiesībās, publiskajās tiesībās, konstitucionālajās tiesībās, administratīvajās tiesībās, krimināltiesībās, ekonomiskajās tiesībās, civiltiesībās, kanoniskajās tiesībās, darba tiesībās.

No turpinājumizdevumiem kolekcijā  ietilpst Federālās tiesas civiltiesību lēmumu apkopojums, ko publicējuši Federālās tiesas locekļi Entscheidungen des Bundesgerichtshofes in Zivilsachen (BGHZ) (241 eks.).

Kolekcijā iekļauts arī juristiem un politiķiem paredzēts specializēts žurnāls Zeitschrift für Rechtspolitik mit Rechtspolitischer Umschau : ZRP.

No grāmatām ir vērts pievērst uzmanību sērijai Juristische Kurz-Lehrbücher, kas ir  ideāls mācību palīglīdzeklis tiesību studijās – viegli  uztveramas saturiski precīzas grāmatas par aktuālām tēmām.   

Interesanta ir Vestfālenes Vilhelma Universitātes juridiskās fakultātes izdotā grāmatu sērija Münsterische Beiträge zur Rechtswissenschaft, kas atspoguļo zinātniskā darba daudzveidību vienā no lielākajām Vācijas tiesību zinātņu fakultātēm un apvieno antoloģijas un monogrāfiskus darbus par visām jurisprudences apakšnozarēm. Šajā grāmatu sērijā ir ietverti augstskolu pasniedzēju darbi un disertācijas. 

Neliela dāvinājuma daļa, 189 eks., atrodas Bibliotēkā Raiņa bulvārī 19, savukārt, pārējais dāvinājums, 2 352 eks., atrodas LU Bibliotēkas krātuvē. Minēto kolekciju veido gan paša profesora, gan citu autoru sarakstītās grāmatas.

Iespieddarbus ikviens interesents var pasūtīt kopkatalogā. 

Dalīties