A New History of Latvian Literature: The Long Nineteenth Century / edited by Pauls Daija, Benedikts Kalnačs. - Berlin : Peter Lang, 2022. - 278 p. - (Cross-Roads. Studies in Culture, Literary Theory, and History ; Vol. 29). ISBN 9783631856246.

Latvijas Universitātes (LU) Publikāciju un vēstures datubāzi papildinājusi nozīmīga literatūrzinātnes monogrāfija, kura ir indeksēta zinātnisko publikāciju bibliogrāfiskās un citēšanas informācijas datubāzē “Scopus”.

Latviešu literatūras vēstures monogrāfija “A New History of Latvian Literature: The Long Nineteenth Century” (Jauna latviešu literatūras vēsture: ilgais 19. gadsimts) ir dažādu nozaru (literatūra, vēsture, mākslas vēsture un folkloristika) zinātnieku grupas saskaņota darba rezultāts.

Šī apjomīgā pētījuma mērķis bija izstrādāt teorētisku un metodoloģisku pamatu 19. gadsimta latviešu literatūras vēstures interpretācijai starpdisciplinārā un salīdzināmā skatījumā. Pētnieku grupa analizēja literāro un kultūras telpu no dažādiem skatpunktiem, ņemot vērā daudzveidīgo mijiedarbi starp atšķirīgām etniskajām grupām un sociālajām kārtām, lasīšanas paradumu maiņu un grāmatu tirgu, estētisko tendenču pārmaiņām, kā arī literatūras, folkloras un mākslas saiknēm.

Monogrāfijā īpaša uzmanība pievērsta preses nozīmei publiskās telpas veidošanās procesā, biedrību lomai literatūras attīstībā, lasīšanas revolūcijai 19. gadsimta sabiedrībā, vizuālizpratnes saistībai ar lasīšanas pieredzi, folkloras un rakstniecības mijiedarbei, tulkojumu nozīmei latviešu literārās kultūras veidošanā un citām tēmām.

Pētījums iepazīstina plašu Latvijas un ārvalstu lasītāju auditoriju ar nozīmīgiem 19. gadsimta latviešu kultūras un nācijas veidošanās aspektiem salīdzināmā skatījumā, sniedzot ieguldījumu arī Austrumeiropas un Centrāleiropas literāro kultūru izpētē.

Grāmatas sastādītāji un redaktori ir LU Literatūras, folkloras un mākslas institūta (turpmāk-LFMI) vadošie pētnieki, literatūrzinātnieki Pauls Daija un Benedikts Kalnačs, tās tapšanā piedalījušies: Latvijas Mākslas akadēmijas Mākslas vēstures institūta direktore, vadošā pētniece Kristiāna Ābele, LFMI vadošā pētniece, literatūrzinātniece Inguna Daukste-Silasproģe, Vēstures un filozofijas fakultātes vadošais pētnieks, vēsturnieks Mārtiņš Mintaurs, LFMI pētniece, folkloriste Ginta Pērle-Sīle un ģermāniste Aiga Šemeta.

Dalīties