LU Bibliotēkas krājumā pēc restaurācijas atgriežas 19. gadsimta izdevumi no Kurzemes literatūras un mākslas biedrības zinātnisko rakstu kolekcijas.

Novērtējot 19. gadsimta izdevumu kultūrvēsturisko nozīmību un līdz mūsdienām saglabājušos trauslos oriģināliesējumus, restaurācija bija nepieciešama 7 izdevumiem. To skaitā ir pirmais biedrības darbības pārskats, kas izdots 1818. gadā Übersicht der Verhandlungen der Kurländischen Gesellschaft für Literatur und Kunst 16 lappušu apjomā. Izdevums Latvijas Universitātes (LU) Bibliotēkā sākotnēji nonācis kā Valsts prezidenta Jāņa Čakstes privātkolekcijas dāvinājums Tiesību zinātņu fakultātes bibliotēkai un tā titullapā redzams prezidenta personīgais zīmogs un ir vienīgais zināmais eksemplārs, kas atrodas iesējumā kopā ar diviem zinātnisko rakstu sējumiem jeb annālēm Jahresverhandlungen der Kurländischen Gesellschaft für Literatur und Kunst (1819-1822). Pēc vairāku gadu pārtraukuma biedrības sanāksmju atreferējumi un zinātniski raksti izdoti ar citu nosaukumu trijos sējumos Sendungen der Kurländischen Gesellschaft für Literatur und Kunst (1.sēj.-1840., 2.sēj.-1845., 3.sēj. -1847.). No tiem restaurēti pirmie divi sējumi.

Restaurēts viens no rakstu krājuma Magazin, herausgegeben von der Lettisch – Literärischen Gesellschaft, Bd.7,1 (1837) sējumiem, kurā publicēti raksti par latviešu valodu, etnogrāfiju, senvēsturi un citi saturā līdzīgi raksti. LU Bibliotēkas krājumā pieejami 103 šo rakstu eksemplāri no to izdošanas sākuma līdz pat 1913. gadam.

Dabaszinātnieks un matemātiķis, filozofijas zinātņu doktors Magnuss Georgs Paukers (Paucker, 1787-1855) līdztekus pedagoģiskajam darbam daudz vērības veltīja mācību grāmatu sastādīšanai, aritmētikas, algebras, ģeometrijas un trigonometrijas mācīšanai Jelgavas akadēmiskajā ģimnāzijā. M.G. Paukera nopelni saistāmi arī ar biedrības rakstu publikācijām, jo tieši viņš bija pirmo zinātnisko rakstu iniciators un redaktors.

Viena no M.G. Paukera sastādītajām un izdotajām mācību grāmatām ir Practisches Rechenbuch, fuer inlaendische Verhaeltnisse, in drei Heften (1834-1837), kas veltīta ārvalstu attiecībām, iekļaujot informāciju par tirdzniecības un finanšu pārskatiem, administratīviem un ekonomiskiem rēķiniem. Par grāmatas atrašanos savulaik vecākajā Bibliotēkā Baltijā liecina titullapā iespiestais zīmogs Bibliotheca Rigensis. Otra mācību grāmata - Das ABC der Arithmetik für Examinanden / Eine Zugabe zum practischen Rechenbuch vom professor D.G. Paucker (1842) ir praktiska aritmētikas eksāmenu uzdevumu grāmata 19., 20. un 21. kursam. Šī izdevumu titullapu rotā Latvijas Universitātes Matemātikas semināra bibliotēkas zīmogs.             

Visi minētie izdevumi izdoti Jelgavā (Mitau) J. F. Stefenhāgena un dēla spiestuvē un citviet.

Izdevumu restaurācija veikta ar Valsts Kultūrkapitāla fonda atbalstu. Darbus restaurēja Ārija Ubarste. Izdevumiem veikta apvāka restaurācija, saglabājot izdevumu oriģinālsubstanci, autentiskumu un kultūrvēsturisko vērtību kopuma radīto noskaņu.

Kurzemes literatūras un mākslas biedrība dibināta 1815. gada 23. novembrī Jelgavā. To izveidoja Kurzemes inteliģences pārstāvji vācbaltieši ar mērķi radīt forumu zinātnisku, sabiedrisku un kultūras jautājumu apspriešanai, popularizēšanai, intelektuāli vienojot Baltijas provinces, augstskolu profesorus, sekmējot zinātnes sasniegumus reģionā. Biedrībai bija apstiprināti savi Statūti. Dažus gadus vēlāk izveidots Kurzemes provinces muzejs un bibliotēka. Kurzemes literatūras un mākslas biedrība pastāvēja līdz vāciešu izceļošanai 1939. gada 4. novembrī. Biedrībai piederošais dokumentu arhīvs nonāca Latvijas Valsts arhīvā, muzeja vērtības un grāmatas nonāca jaunu īpašnieku pārziņā, daudzi priekšmeti, tostarp arheoloģiskie priekšmeti aizceļoja uz Vāciju, daļa bibliotēkas krājuma gāja zudumā, daļa tika izvesta, bet neliels izdevumu skaits saglabājies lielākajās Latvijas bibliotēkās, to skaitā arī  LU Bibliotēkā. LU Bibliotēkā kopumā apzināti 200 eksemplāri.

Dalīties