Latvijas Universitātes (LU) Bibliotēkā Raiņa bulvārī (Raiņa bulvārī 19, Rīgā) līdz 12. aprīlim skatāma izstāde „Dižas domas dzimst sirdī! LU Datorikas fakultātes promocijas darbi”

Ar izstādi, kurā apkopoti LU Datorikas fakultātes absolventu aizstāvētie promocijas darbi, LU Bibliotēka vēlas sveikt fakultāti desmit gadu jubilejā un atspoguļot nozīmīgu daļu no tās intelektuālā pienesuma nozares pētniecībā. Doktora grāda iegūša ir pagrieziena punkts akadēmiskajā karjerā un ceļā uz izcilību nozares zinātniskajā vidē.

LU Datorikas fakultāte izauga no 1992. gada 1. janvārī Fizikas un matemātikas fakultātē dibinātās Datorikas nodaļas, kurā ietilpa četras katedras (Diskrētās matemātikas, Programmēšanas, Vadības sistēmu, Datorzinātņu) un laboratorijas. Nozarei strauji attīstoties, 2009. gada 16. martā Latvijas Universitātē tika dibināta Datorikas fakultāte, par kuras pirmo dekānu tika ievēlēts Dr.habil.dat. Juris Borzovs, savukārt no 2017. gada dekāna amatu ieņem Dr.sc.comp. Guntis Arnicāns. Fakultātes misija ir gatavot augsti kvalificētus eksportspējīgus prakstiskā darba speciālistus, kā arī nodrošināt datorikas nozari ar akadēmiski izglītotiem, zinātniskam darbam sagatavotiem speciālistiem, kas tiek īstenots četrās studiju programmās.

Pirmie LU Datorikas fakultātes doktorantu promocijas darbi tika aizstāvēti 2010. gadā, savukārt visnesenākā promocijas darba - “Latviešu valodas modelēšana automātiskai runas atpazīšanai” (2019) - autors ir Askars Salimbajevs. Viražīgākais LU Datorikas fakultātes dorkorantūrā ir bijis 2013. gads, kad aizstāvēti deviņi promocijas darbi. Fakultātes pastāvēšanas laikā, pieredzējušu zinātnieku vadībā, kopumā ir aizstāvēti 44 promocojas darbi, kuri satur oriģinālus zinātnisku pētījumu rezultātus un sniedz jaunas atziņas attiecīgajā zinātņu nozarē. Ar tiem iepazīties iespējams Bibliotēkā Raiņa bulvārī (Raiņa bulvāris 19, 203. telpa, Rīga) līdz 12. aprīlim.

 

Dalīties