Latvijas Universitātes (LU) Bibliotēkas veidotās izstādes “LU profesora Jēkaba Lautenbaha mantojums” atklāšanas pasākums 1. martā plkst. 13.45 Kalpaka bulvārī 4 noslēgs LU 76. Starptautiskās zinātniskās konferences Bibliotēkzinātnes un informācijas zinātnes sekcijas sēdi un ievadīs nākamo izstādi ciklā “Bibliotēku dārgumi”.

Ja Bibliotēkas dārgumi ir tās rīcībā esošie materiāli, tad pie Universitātes dārgumiem pieder arī cilvēki, kas augstskolu veidojuši. Viens no pirmajiem profesoriem  Latvijas Augstskolas mācībspēku rindās tās pirmsākumos 1919. gadā - literatūrvēsturnieks un  folklorists Jēkabs Lautenbahs (1847-1928), latviešu literatūrā pazīstams kā Jēkabs Lautenbahs-Jūsmiņš. Pievienojoties jaunveidotās Latvijas Augstskolas akadēmiskajai saimei, sirmais profesors jau bija pārkāpis 70 gadu slieksni un guvis nozīmīgu profesionālo pieredzi 40 gadus ilgā darbā Tērbatas Universitātē. Pēdējie nepilni 10 mūža gadi tika veltīti LU. 1929. gadā LU Filoloģijas un filosofijas fakultātes Bibliotēka saņēma mantojumā profesora J. Lautenbaha bibliotēku un saglabātos darbu manuskriptus. Manuskriptu vidū tikpat kā nav daiļliteratūras pirmuzmetumu, bet ir bagātīgs klāsts lekciju materiālu smalkā, rūpīgā rokrakstā un akadēmisku un polemisku rakstu uzmetumu ar daudziem labojumiem, kas ļauj izsekot darbu pilnveidošanas procesam. Kopā ar manuskriptiem saglabāti personiski dokumenti, kas arī redzami šajā izstādē - oficiālās vēstules par apbalvojumiem, pagodinājumiem, amatiem, kā arī dzimto māju mantošanas dokumenti. Pedantiski krāti arī profesora pēdējās dzīvesvietas Rīgā komunālo maksājumu dokumenti, kas tagad ir sava veida vēsturiskā liecība par tālaika dzīves apstākļiem.    LU Bibliotēkas piedāvātajā izstādē eksponēti arī paša J. Lautenbaha-Jūsmiņa pseidotautiskā romantisma stilā sarakstītie daiļdarbi, kas veicināja viņa popularitāti 19. gadsimta 80. gados, bet 20. gadsimta sākumā izpelnījās bargu kritiku, jo senatnes apjūsmotāju laiks bija pagājis. Literāro darbu paraksts “Jūsmiņš” nošķīra tos no J. Lautenbaha akadēmiskās darbības.  Izstādē galvenais akcents likts uz Jēkaba Lautenbaha-Jūsmiņa ieguldījumu literatūrzinātnē un profesionālo darbību augstskolā. Kaut arī sirmais profesors bija viens no pirmajiem LU, kas ievēlēts par Goda doktoru, tomēr, citu spilgtu personību aizēnots, laika gaitā ir ticis piemirsts. Šī izstāde ir LU Bibliotēkas veltījums viņa akadēmiskā mantojuma piemiņai. Izstādi bagātina Jēkaba Lautenbaha oriģinālfotogrāfijas un laikmetu raksturojoši eksponāti no Rakstniecības un mūzikas muzeja krājumiem.

Dalīties