Latvijas Nacionālajā vēstures muzejā (Lāčplēša iela 106/108,) līdz 8. martam apskatāma LU Bibliotēkas veidotā izstāde, kas veltīta zinātnieces Lindas Dumpes 85 gadu dzīves jubilejai.

Linda Dumpe dzimusi 1930. gadā Rīgā igauņu ģimenē, studējusi Latvijas Valsts Universitātes Vēstures fakultātē (1950-1954), pēc tām uzsākusi pētniecisko darbu Latvijas Vēstures muzeja Etnogrāfijas nodaļā, dažus gadus strādājusi Latvijas Valsts vēstures arhīvā (1962-1964). Savu zinātnisko darbu turpinājusi Latvijas Universitātes (LU) Latvijas vēstures institūtā, kurā nostrādājusi 37 gadus (1964-2001). L. Dumpe ir valsts emeritēta zinātniece, astoņu monogrāfiju un vairāk nekā 130 zinātnisku rakstu autore. Viņa ir sniegusi būtisku ieguldījumu zinātniskās domas attīstībā Latvijā, pētot un analizējot latviešu materiālās kultūras mantojumu, pievēršoties zemkopības, lopkopības un latviešu tradicionālā uztura izpētei. Zinātniece ir aktīvi piedalījusies starptautiskajās konferencēs, bijusi institūta Zinātniskās domes un LU vēstures nozares Promocijas padomes locekle. Izstādē aplūkojamas zinātnieces nozīmīgākās monogrāfijas, tai skaitā -"Lopkopība Latvijā. 19.gs. un 20.gs. sākumā" (1985), "Latviešu tradicionālā piensaimniecība" (1998), "Alus tradīcijas Latvijā" (2001), "Latviešu tautas ēdieni. Latvijas vēstures institūta etnogrāfisko ekspedīciju materiāli" (2009), u.c., kā arī publikācijas periodikā un rakstu krājumos. Izstādē izstādīti vēsturnieces sastādītie un rediģētie darbi, piemēram "Tautas izglītība Latvijā agrāk un tagad" (1966) un "Latvijas revolucionāro cīnītāju piemiņas grāmata" (1983-1987), kā arī publikācijas par viņas pētījumiem. Izstādē var iepazīties ar veltījumiem L. Dumpei nozīmīgās dzīves jubilejās, piemēram, Lilitas Vanagas raksts Latvijas Vēstures Institūta Žurnālā "Etnoloģei profesorei Dr. habil. hist. Lindai Dumpei - 80" (2010) u.c.  L. Dumpe turpina aktīvi sekot līdzi jaunākajām zinātnes tendencēm, kas atspoguļojas viņas rakstos un lasāmi ,,Latvijas Vēstures Institūta Žurnālā.''  Izstādē apskatāmo izdevumu saraksts

Dalīties