Krājuma izmantošanas un attīstības departamenta vadītāja: Ilona Kauce

 Lielvārdes iela 24,
 +371 67551933;
 apstrade@lu.lv

Krājuma izmantošanas un attīstības departaments ir Bibliotēkas struktūrvienība, kuras darbības mērķis ir sekmēt Bibliotēkas misijas realizēšanu, nodrošinot informacionālo resursu veidošanu, izvietošanu, pieejamību, saglabāšanu un krājuma attīstības atbilstību lietotāju informacionālajām vajadzībām. Viens no galvenajiem Departamenta darbības uzdevumiem ir nodrošināt Bibliotēkas lietotājus ar informācijas resursiem atbilstoši LU studiju un zinātniskā darba virzieniem. Sadarbojoties ar LU struktūrvienībām, studentu pašpārvaldi, fakultāšu akadēmisko un vispārējo personālu tiek risināti krājuma veidošanas un attīstības jautājumi, kā arī nodrošinātas konsultācijas LU personālam, lai palīdzētu orientēties informācijas resursu tirgū un izmantot LUIS informācijas resursu pasūtīšanā Bibliotēkas krājumam.

Departaments nodrošina Bibliotēkas informācijas resursu bibliogrāfisko aprakstu pieejamību Latvijas valsts nozīmes elektroniskajā kopkatalogā.