Žurnāls “Ceļš” pirmoreiz iznācis 1935. gadā, veltīts reliģijai un gara dzīvei, atjaunots 1988. gadā, ir LU Teoloģijas fakultātes recenzēts periodisks, starpdisciplinārs izdevums, turpina publicēt teoloģijai un reliģijpētniecības problemātikai veltītus rakstus starptautiskā kontekstā, īpaši pievēršoties reliģiskās dzīves analīzei Latvijā un Baltijā. Tā interešu lokā ir gan reliģijas socioloģija un vēsture, gan socioantropoloģija, kultūra un citas ar teoloģiju un reliģiju izpēti saistītas disciplīnas.

Kolekcijā iekļauti izdevumi no 1935.gada un to izdevējs ir Latvijas Evanģeliski luteriskā Baznīcas virsvalde, bet no 1992. gada LU Teoloģijas fakultātes izdevniecība.