2015. gada vasarā Latvijas Universitātes Bibliotēkas (LU) īpašumā nonāca filozofijas zinātņu doktora un LU mācībspēka Viļņa Zariņa (1930-2014) dzimtas dāvinājums: V. Zariņa darbu manuskripti, vēstules, fotogrāfijas u.c. dokumenti. Saņemtais mantojums tika apstrādāts, lai darītu to pieejamu plašai sabiedrībai.

V. Zariņš dzimis 1930. gada 24. maijā Jūrmalas pilsētā. No 1949. līdz 1953. gadam studē Latvijas Valsts Pedagoģiskā institūta Vēstures fakultātē, iegūstot vidusskolas vēstures skolotāja kvalifikāciju. Pēc institūta beigšanas Vilni Zariņu norīko darbā uz Neretu par rajona izglītības nodaļas vadītāju un vēstures skolotāju. 1958. gada otrajā pusē Vilnis Zariņš sāk strādāt Latvijas Zinātņu akadēmijas Vēstures institūta Arheoloģijas sektorā, tā paša gada decembrī pāriet darbā Partijas vēstures institūtā.

Laikā no 1964. līdz 1967. gadam V. Zariņš mācās aspirantūrā filozofijas vēstures specialitātē Latvijas Universitātē (LU). Pēc aspirantūras beigšanas līdz 1985. gadam LU kā pilnas slodzes pasniedzējs lasa lekcijas filozofijas vēsturē un kultūras vēsturē, pēc tam šos kursus līdz 1992. gadam lasa kā stundu pasniedzējs. Zinātņu akadēmijas Filozofijas un socioloģijas institūtā kā pētnieks strādā no 1985. gada. 1971. gadā V. Zariņš aizstāv zinātņu kandidāta disertāciju par tēmu “Vācu imperiālisma austrumu ekspansijas ideoloģija fašisma periodā un tās izpausmes Latvijā”, kas 1992. gadā nostrificēta kā filozofijas doktora grāds.

V. Zariņš piedalījies Latvijas neatkarības atjaunošanā, Valsts un Rīgas kultūras un politiskajā dzīvē. Viņš bija Latvijas Tautas frontes dalībnieks, Rīgas domes deputāts, Valsts prezidenta Vēsturnieku komisijas loceklis, Rīgas Latviešu biedrības padomes loceklis, kā arī Latvijas Gētes biedrības biedrs. Vilnis Zariņš bija arī Latvijas Zinātņu Akadēmijas korespondētājloceklis. Viņš ir Triju zvaigžņu ordeņa virsnieks - 1995. gadā apbalvots ar Triju zvaigžņu ordeņa IV šķiru un apbalvots arī ar Barikāžu piemiņas zīmi. Paralēli pasniedzēja pienākumiem V. Zariņš darbojies rakstniecībā - viņš strādājis publicistikā, tulkojis, rakstījis un rediģējis zinātniskos tekstus. Publicistikā V. Zariņš aplūko sabiedrībai svarīgus jautājumus par valsts brīvību un demokrātiju, kultūru, valodu, izglītību un audzināšanu, reliģiju.

V.  Zariņš latviski tulkojis filozofijas klasiķu darbus galvenokārt no franču valodas, bet zinātniskajā darbā prasmīgi izmantojis arī vācu, angļu un krievu valodas zināšanas. Savus tulkojumus papildinājis ar tulkotāja priekšvārdiem un zinātniskajām piezīmēm. Kopumā izdošanai latviešu valodā V. Zariņš sagatavojis vai piedalījies izdevuma sagatavošanā ap 25 pagātnes filozofu Laodzi, Platona, Aristoteļa, Roterdamas Erasma, Mišela de Monteņa, Frānsisa Bēkona, Renē Dekarta, Benedikta Spinozas, Fransuā de Larošfuko, Džordža Bērklija, Šarla Luija de Moteskjē, Voltēra, Denī Didro, Georga Vilhelma Frīdriha Hēgeļa un citu autoru darbus. 2006. gadā par mūža ieguldījumu filozofijas attīstībā Latvijā, tulkojumiem un klasisko darbu sērijas “Avots” iedibināšanu apbalvots ar Lielo Fēliksa balvu.

V. Zariņš miris 2014. gada 30. janvārī, apglabāts Asaru kapos.

 

Dāvinājuma raksturojums

2015. gada vasarā LU Bibliotēka no filozofijas zinātņu doktora un LU mācībspēka Viļņa Zariņa ģimenes saņēma dāvinājumu: V. Zariņa personīgos dokumentus, oriģināldarbu un tulkojumu manuskriptus, vēstules un fotogrāfijas.

Starp personīgajiem dokumentiem ir V. Zariņa Dzimšanas apliecība, Kristību apliecība, Latvijas Valsts Pedagoģiskā institūta Studenta apliecība, Karaklausības apliecība, Latvijas Tautas frontes (LTF) biedra karte Nr. 6 ar fotogrāfiju, Rīgas Domes deputāta apliecība ar fotogrāfiju, Latvijas Zinātņu akadēmijas (LZA) 1992. gada 30. oktobrī izsniegtais Doktora diploms par iegūto filozofijas doktora zinātnisko grādu (Dr. phil.), LZA Korespondētājlocekļa (no 1992. gada 9. janvāra) diploms, Pensijas apliecība, izdota 1991. gada 18. decembrī un dažādu biedrību biedra kartes.

Dāvinājumā ietilpst arī V. Zariņa izglītības dokumentu oriģināli: pamatskolas liecības,  Bulduru dārzkopības tehnikuma liecības, Rīgas Jūrmalas pilsētas 3. nepilnās vidusskolas beigšanas apliecība un Latvijas Valsts Pedagoģiskā institūta Diploms ar izcilību.

V. Zariņš ir saglabājis ar roku rakstītās, parasti ar ziltu tintes spalvu, eksāmenu biļetes kultūras vēsturē un filozofijas vēsturē. Starp dokumentiem ir ar paša roku rakstīta Autobiogrāfija latviešu un krievu valodā, Curriculum Vitae un dažādos laika posmos sastādīti publikāciju saraksti, uz dažiem dokumentiem ir V. Zariņa paraksts.

Dāvinājuma klāstā ir arī vēstules un apsveikuma kartītes. V. Zariņš saglabājis daudzas bijušo skolēnu un studentu vēstules, drauga un profesora Augusta Milta laika posmā no 1959. līdz 1976. gadam sūtītās vēstules. V. Zariņam laikā no 1989. līdz 1990. gadam no Austrālijas rakstījis arī vēsturnieks profesors Edgars Dunsdorfs.

Dāvinājums ietver rakstu manuskriptus “Latvijas padomju enciklopēdijai” par filozofiem Lametrī, Leikipu, Lao Czi, Lulliju, Raimundu Lulliju, Lukrēciju Kāru, Larušfuko, Ekleziastu, Džuan Czi, Dāvidu Anahtu, Diogēnu no Sinopes, Diogenu Laertiju, Bruno Džordano, Pjēru Gasendī, Fihti, Boēciju, Aleksandrijas Filonu u.c.

V. Zariņš bija LTF biedrs, līdz ar to starp viņa atstātajiem dokumentiem atrodami dokumenti un to kopijas par LTF un Latvijas Nacionālās neatkarības kustību TB/LNNK, par Latvijas brīvvalsts atjaunošanu, piemēram, “TB/LNNK programma : projekts Viļņa Zariņa vērtējumā”, “Jauns cīņas cēliens : apvienības “Tēvzemei un Brīvībai” / LNNK situācijas vērtējums un mērķi mūsu dienās”, “Apvienības “Tēvzemei un Brīvībai” / LNNK programmas darba grupas tikšanas 10.10.2003.”, “Apvienības “Tēvzemei un Brīvībai” / LNNK Domes lēmums: projekts”, “Kādu lomu Latvijas zinātnei paredz Latvijas Tautas fronte” ar piebildi “LTF valdes uzdevumā V. Zariņš” u.c.

Dāvinājumā atrodami arī recenziju manuskripti, piemēram, recenzija “Sagadīšanās jaunatnes literatūrā” par Gunāra Cīruļa stāstu “Neticiet stārķim”- rokrakstā ar zilu tintes spalvu uz sešām lappusēm, “Kad beidzas rotaļa (?)”- par Jāņa Plotnieka stāstu “Rotaļa”- rokrakstā ar zilu tintes spalvu uz septiņām lappusēm, par Jāņa Āboltiņa grāmatu “Biju biedrs, tagad kungs” (Rīga, 1992)- rokrakstā ar zilu un melnu pildspalvu uz 31 lappuses u.c.

Vislielākais ir filozofijas klasiķu darbu tulkojumu manuskriptu klāsts. Starp tiem ir franču filozofa Renē Dekarta (René Descartes, 1596-1650.) darbs “Pārruna par metodi” (“Discours de la méthode”, 1637) Šī darba tulkojuma manuskripts mašīnrakstā un V. Zariņa rokrakstā veikts ar zilu tintes spalvu un zilu pildspalvu uz 294 lappusēm, savukārt mašīnraksta manuskriptam ir 111 lappuses.

Vācu filozofa, dabaszinātnieka un matemātiķa Gotfrīda Vilhelma fon Leibnica (Leibniz, Gottfried Wilhelm Freiherr von, 1646-1716.) franču valodā sarakstītā darba “Monadoloģija” (“La Monadologie”, 1714) teksta tulkojums, priekšvārds, piezīmes un paskaidrojumi ir gan rokrakstā ar zilu tintes spalvu, gan mašīnrakstā ar labojumiem rokrakstā uz 106 lappsēm. Dāvinājumā ietilpst arī vairāku citu filozofu darbu tulkojumu un zinātnisko piezīmju manuskripti.

Dāvinājums ietver arī V. Zariņa disertācijas “Vācu imperiālisma austrumu ekspansijas ideoloģija fašisma periodā un tās izpausmes Latvijā” (1971) manuskriptu daļēji rokrakstā un mašīnrakstā ar svītrojumiem un labojumiem tekstā uz 412 numurētām un 10 nenumurētām lappusēm.

Interesanta ir V. Zariņa izveidotā citātu pieraksta sistēma uz atsevišķām 10 x 14 cm lielām lapiņām. Šādi V. Zariņš ir pierakstījis citātus gan saviem zinātniskajiem tulkojumiem, gan zinātniskajiem rakstiem. Lapiņa nosacīti ir sadalīta trīs daļās: kreisajā pusē ir ziņas par avotu oriģinālvalodā, labajā augšējā stūrī ir pierakstīta citāta galvenā doma latviešu valodā, bet pārējā vieta lapiņā atvēlēta pašam citātam oriģinālvalodā. Šādu lapiņu dāvinājumā ir simtiem.

Dāvinājumā ietilpst arī 347 fotogrāfijas. V. Zariņš tajās redzams gan kopā ar ģimenes locekļiem, kolēģiem, studentiem “filozofu vakaros” un izlaidumu svinībās, gan strādājot talkās, gan kā Latvijas Vēsturnieku komisijas loceklis kopā ar Valsts prezidentiem un Rīgas Domes deputāts kopā ar citiem deputātiem, gan portretfotogrāfijās.

Dāvinājums atrodas Bibliotēkas Krātuvē. Materiālus iespējams pasūtīt kopkatalogā.

 

Izmantotie avoti:

Klūga, Vēsma. Filozofijas doktora Viļņa Zariņa manuskripti: zinātniskie tulkojumi latviešu valodā. Latvijas Universitātes Bibliotēkas Jaunumi. 2017, Nr. 14, 23.-26. lpp. 

Nepublicētie avoti:

Filozofijas zinātņu doktora Viļņa Zariņa ģimenes dāvinājums LU Bibliotēkai

Saistītās ziņas:

Izstāde “Vilnis Zariņš - atmiņu stāsti”

Konference “Dr. phil. Vilnis Zariņš: garīgais skolotājs, filosofs, tulkotājs, patriots”

Filozofijas doktoram Vilnim Zariņam rīkotajā konferencē pulcējas plašs radinieku un domubiedru loks

Filozofijas doktora Viļņa Zariņa (1930-2014) ģimenes dāvinājums