Dzīve un darba gaitas


Roberts Vipers, 1870.-ie gadi
“Tieši jauns skolotājs, vakardienas students, parasti bauda skolēnu vislielākās simpātijas, ļoti bieži viņš ir pasniedzējs, kuru visi meklē” - R. Vipers

Akadēmiķis vēstures profesors Roberts Vipers (Robert Wipper, Роберт Юрьевич Виппер) dzimis 1859. gada 2.(14.) jūlijā Maskavā. Viņš bija vecākais no ģimenes sešiem bērniem.

R. Vipera vecvectēvs ap 1820. gadu pārcēlās uz Krievijas Impēriju no Austrijas pilsētas Brēgencas [218, 8]. Roberta Vipera vecāmāte, no tēva puses, Natālija Vipera (dz. Klasona) bija galdnieka sieva, toties viņa vectēvs labi zīmēja. Mātes vectēvs Georgs Furtvenglers bija sīktirgotājs un ērģeļmeistars [249, 7]. Roberta Vipera tēvs Jurijs (Georgs) Vipers agri zaudēja tēvu, un ģimene dzīvoja ļoti trūcīgi. Viņš studēja Maskavas universitātē, bija ģeogrāfijas, fizikas, mehānikas un matemātikas skolotājs 1. Maskavas privātajā Fr. Kreimaņa ģimnāzijā (1-я Московская частная гимназия Фр. Креймана), Maskavas komerczinātņu praktiskajā akadēmijā (Московская практическая академия коммерческих наук), Lazareva austrumu valodu institūtā (Лазаревский институт восточных языков). Vēlāk viņš kļuva par direktoru Maskavas glezniecības, tēlniecības un arhitektūras skolā (Московское училище живописи, ваяния и зодчества), kas bija viena no vadošajām Krievijas impērijas mākslas skolām. Viņš kļuva pazīstams, kad izdeva paša izstrādāto fizikas mācību grāmatu [259]. J. Viperam bija visai plašs interešu loks – viņš pievērsās zinātnieku ģenealoģijas jautājumam [265], ģeometrijai [251], metroloģijai [264], kartogrāfijai [230]. hronoloģijai [190], vēsturei [201], mākslai [199]. Par nopelniem pedagoģijā Jurijs Vipers 1880. gadā tika iecelts muižnieka kārtā. No tēva Roberts Vipers ir mantojis savu izcilo pedagoģisko talantu un plašu interešu loku.

Neskatoties uz vācu tautības senčiem, luterticību un perfektām vācu valodas zināšanām, Roberts Vipers anketās norādīja kā piederīgu krievu tautībai [43, 15]. Līdz 1940. gadam viņš labā līmenī bija apguvis arī latviešu un franču valodu, daļēji - angļu un itāļu valodu [43, 68].


Viperu dzimta Krievijas impērijā 1914. gadā
Maskavas komerczinātņu
praktiskās akadēmijas
pasniedzēju saraksts no 1860.
gada, kur kā algebras,
ģeometrijas un mehanikas
pasniedzējs norādīts
Roberta Vipera tēvs
Anketa, kuru bija jāaizpilda LU
darbiniekiem pēc Latvijas
aneksijas. Roberts Vipers norādīja
savu vecāku vārdus un uzvārdus,
kā arī atzīmēja, ka viņš ir krievu
tautības. Iespējams, šī tautība,
nevis vācu, bija norādīta, baidoties
no jaunās varas represijām
R. Vipers, F. Samarins, M. Korelins,
V. Giacintovs, Maskavas Imperatora
universitātes Vēstures -
filoloģijas fakultātes, Vēstures
nodaļas studenti, 1880.
Roberts Vipers -
jauns skolotājs


Roberts Vipers mācījās Klasiskajā ģimnāzijā, kas bija Lazareva austrumu valodu institūta pārvaldībā, (Классическая гимназия при Лазаревском институте восточных языков). Ģimnāzijā Robertu Viperu sevišķi saistīja senās Grieķijas un Romas vēsture. Šī interese bija ievērojami ietekmējusi visu viņa vēlāko zinātnisko darbu. Pēc ģimnāzijas absolvēšanas ar izcilību, 1876. gadā Roberts Vipers iestājās Maskavas universitātes Vēstures-filoloģijas fakultātē (Историко-филологический факультет Московского университета) [43, 68].

No universitātes mācībspēkiem, viņu sevišķi ietekmējuši, privātdocents Aleksandrs Šahovs (Александр Шахов), profesors Vasilijs Kļučevskis (Василий Ключевский), kurš pieturējās pie socioloģiskās metodes, t.i. pievērsa uzmanību katra laikmeta sabiedrības struktūrai un sociālajām idejām, kā arī, profesors Vladimirs Gerjē (Владимир Герье) [249, 11]. Pētnieki uzskata, ka tieši Vladimirs Gerjē ietekmēja Roberta Vipera vēstures uzskatu veidošanos, aicināja viņu piedalīties vēstures seminārā, rūpējās, lai Robertam Viperam piešķirtu Gogoļa stipendiju [200, 281-282]. Robertu Viperu ietekmēja arī pasniedzējs Pavels Vinogradovs (Павел Виноградов), kurš bija tikai par pieciem gadiem vecāks par pašu R. Viperu. Pasniedzējs vadīja pulciņu - semināru. Pulciņa dalībnieki atcerējās: “P. Vinogradova viesmīlīgais dzīvoklis nelielā mājiņā Mertvaja šķērsielā bija toreiz Maskavas vēsturnieku dzīvās saskarsmes centrs. Tur sapulcēs mēs dzirdējām Vipera … ziņojumus. Par katru ziņojumu pašam saimniekam vienmēr bija gatavas interesantas pārdomas, un vakars tika aizvadīts aizraujošās zinātniskās sarunās” [205, 71]. Universitāti Roberts Vipers pabeidza 1880. gadā, kad ieguva vēstures zinātņu kandidāta grādu [43, 75]. Diemžēl nav saglabājies nedz Roberta Vipera kandidāta darbs, nedz zināms arī tā nosaukums [249, 13]. Neskatoties uz Roberta Vipera saniegumiem studiju laikā, Maskavas Universitātē sagatavošanai profesora amatam atstāja nevis viņu, bet viņa kursa biedru M. Korelinu [200, 282].

Kad 1911. gadā mūžībā aizgāja V. Kļučevskis, Roberts Vipers uzrakstīja nekrologu, kurā nosauca savu skolotāju par nesalīdzināmi ģeniālu, atzīmējot, ka V. Kļučevskis vienmēr uzskatīja Krievijas vēsturi par vispārējās vēstures daļu, ka viņš pētīja nevis valsts, bet tautas vēsturi, pievērsās sociāliem jautājumiem [174].

1880. gadā Roberts Vipers sāka strādāt par skolotāju. Līdz 1885. gadam viņš bija pasniedzējs vairākās sieviešu ģimnāzijas Maskavā (Московский Екатерининский институт благородных девиц, Московское Николаевское Женское Училище) [43, 68; 208, 200]. Vēl būdams jauns pasniedzējs, Roberts Vipers bieži uzstājās ar publiskām lekcijām, kā arī kļuva par vienu no Tehnisko zināšanu izplatīšanas sabiedrības Mācību nodaļas Vēstures komisijas (Историческая комиссия Учебного отдела, состоящего при Обществе распространения технических знаний) sekretāriem.

Roberts Vipers Maskavas
S.V. Arsenjevas sieviešu
privātģimnāzijas vēstures
pasniedzēju sarakstā
Tehnisko zināšanu izplatīšanas sabiedrības Mācību
nodaļas Vēstures komisijas locekļu saraksts 1892. gadā.
Roberts Vipers pieminēts kā komisijas sekretārsRoberts Vipers ar sievu
Anastasiju un dēlu BorisuRoberta Vipera raksts:
“Sergejs Ābrama dēls Varšers
viņa skolnieku un skolnieču
atmiņās” (“Сергей Абрамович
Варшер в воспоминаниях
учеников и учениц его”)

1890. gadā žurnāla “Русская
мысль” 11. numurā iznāca
viens no pirmajiem Roberta
Vipera publicētajiem darbiem -
recenzija par Morica Ritera
grāmatu par Vācijas vēsturi
Reformācijas un Trīsdesmitgadu
kara laikā


Liela loma Roberta Vipera dzīvē bija sievai Anastasijai (dzim. Ahramoviča, 1863.-1915.), ar kuru vēsturnieks apprecējās 1887. gadā. 1888. gadā pasaulē nāca viņu dēls Boriss, kurš kļuva par slavenu mākslas vēsturnieku. Anastasijai bija ļoti liela ietekme uz Robertu Viperu kā uz vēsturnieku. Viņš pats atcerējās: “Pateicoties tikai viņai [sievai] es uzrakstīju disertāciju “Baznīca un valsts Ženēvā 16. gadsimtā”; 1899. gadā Anastasija ieteica man izstrādāt vēstures mācību grāmatas, kurās tekstu papildinātu ilustrācijas (kas līdz šim vēstures mācību grāmatās nebija pieņemts)”. Viņa palīdzēja Robertam Viperam sagatavot publiskas lekcijas, bija viņa kritiķe [249 16; 68, 10].

Ap 1885./86. gadu Roberts Vipers pavadīja ārzemēs, devās uz Berlīni, Minheni, Vīni un Parīzi, kur klausījās ievērojamāko vēstures profesoru lekcijas un apmeklēja bibliotēkas [77, 52.; 68, 9]. Parīzē Roberts Vipers klausījās prof. Fistela de Kulanža lekcijas, kas izcēlās ar skaidru un loģisku struktūru un jaunu pieeju problēmu izskatīšanai [68, 9]. 1887. gadā, pēc atgriešanās no sava ārzemju ceļojuma, Roberts Vipers nokārtoja maģistra pārbaudījumus vispārējā vēsturē [43, 68]. Pēc tam viņš sāka gatavoties maģistra disertācijas rakstīšanai. Pēc V. Gerjē ieteikuma izvēlējās tēmu „Baznīca un valsts Ženēvā 16. gadsimtā kalvinisma laikmetā”. Materiālus disertācijai viņš apkopoja Ženēvas arhīvos. Monogrāfijā par Roberta Vipera darbību, pirms vēsturnieka pārcelšanās uz Latviju, Boriss Safronovs raksta, ka 1890. gadā žurnāla “Krievu doma” (“Русская мысль”) 11. numurā iznāca pirmais Roberta Vipera publicētais darbs - recenzija par Ritera grāmatu, par Vācijas vēsturi “Reformācijas un Trīsdesmitgadu kara laikā” [249, 112]. 1889. gada 22. aprīlī jaunais vēsturnieks Tehnisko zināšanu izplatīšanas sabiedrības Mācību nodaļas atklātā sēdē, nolasīja referātu “Sergejs Ābrama dēls Varšers viņa skolnieku un skolnieču atmiņās” (“Сергей Абрамович Варшер в воспоминаниях учеников и учениц его”), kas tajā pašā gadā tika publicēts rakstu krājumā [234].

1891. gadā Roberts Vipers tika ievēlēts par privātdocentu Maskavas Imperatora universitātē. Viņa pirmā izmēģinājuma lekcija šajā mācību iestādē notika 1891. gada 21. martā un bija veltīta slavena Prūsijas darbinieka un politiķa H.F.K. fon Šteina (Heinrich Friedrich Karl Freiherr vom und zum Stein, 1757.-1831.) valsts idejām. Viens no galvenajiem šī politiķa sasniegumiem bija dzimtbūšanas atcelšana. Otrā lekcija notika 12. aprīlī un bija veltīta Francijas vēsturei 14. gadsimtā [121, 2-3].

Roberts Vipers disertāciju aizstāvēja 1894. gada 31. maijā [43, 68, 75]. Profesors Vladimirs Gerjē ierosināja piešķirt Robertam Viperam nevis tikai maģistra, bet uzreiz vispārējās vēstures doktora grādu, un ierosinājums tika atbalstīts. Par šo darbu V. Gerjē aicināja piešķirt Robertam Viperam arī S. Solovjova stipendiju [200, 282; 206, 134-137]. Roberta Vipera darbs par Kalvinu un kalvinismu bija pirmā, un pagaidām vienīgā šāda veida monogrāfija krievu vēstures zinātnes pastāvēšanas laikā. Savā darbā autors izmantoja visus nepublicētus avotus no Ženēvas arhīviem. Balstoties uz tiem, vēsturnieks pierādīja, ka Kalvins nebija diktators, un viņa baznīca nepakļāva sev valsts struktūras [247, 170; 135, 10-12]. Roberta Vipera disertācija izraisīja plašu diskusiju zinātnieku sabiedrībā. Tika atzīmēts, ka Robertam Viperam izdevās uzrakstīt darbu par reliģisku kustību [ 141, 141].


R. Vipers “Baznīca un valsts Žeņevā 16. gadsimtā kalvinisma laikmetā ”
Vēsturnieka P. Vinogradova
1894. gada atsauksme par
Roberta Vipera disertāciju
Profesora A. Beļajeva 1901. gada
atsauksme par Roberta Vipera disertāciju
Jurista, filozofa, vēsturnieka,
Maskavas universitātes profesora
Pavela Novgorodceva, Tiesību
filozofijas vēstures lekciju kurss
1897./98. akadēmiskajā gadā, kur
pieminēts, ka pilnu informāciju par
kalvinisma politisko aspektu, var
atrast Roberta Vipera 1894. gada
monogrāfijā “Baznīca un
valsts Ženevā XVI gs.”

Novorosijskas (Jaunkrievijas)
universitāte Odesā, kurā
Roberts Vipers pasniedza
1894.-1897. gadā


1887.-1894. gadā Roberts Vipers pasniedza vispārējo vēsturi Maskavas Glezniecības, tēlniecības un arhitektūras skolā, kur lasīja Krievijas vēstures kursu, un topošie mākslinieki apmeklēja to ar lielu interesi [211, 126].

27.06.1894. - 22.08.1897. gadam Roberts Vipers strādāja par vēstures profesoru Novorosijskas universitātē ( Императорский Новороссийский университет) Odesā [43, 68, 75]. Iegūt šo darba piedāvājumu viņam palīdzēja V. Gerjē, kuram bija pazīstami šīs augstskolas pasniedzēji. Roberts Vipers darbam pievērsās ar entuziasmu. Viņš regulāri daudz laika pavadīja gatavojoties nodarbībām, bet viņa kursu “Vēstures zinātnes galvenās problēmas” apmeklēja ne tikai vēstures, bet arī citu fakultāšu studenti. Jaunais pasniedzējs pēc dekāna lūguma nolasīja “Viduslaiku vēsturi” pēdējā gada vēstures studentiem, jo līdz šim nebija neviena, kurš varētu vadīt šo kursu. Roberts Vipers pasūtīja universitātes bibliotēkai Mārtiņa Lutera sacerējumus, un darbus par franču revolūciju. Pats Roberts Vipers rakstīja savam skolotājam V. Gerjē: “Praktiskās nodarbības es nolasīju kā Maskavā, agrāk šeit tika lasīti referāti, vai arī lektori komentēja avotus. Sarunas, debates kā kaut kas neierasts piesaista daudz cilvēku no malas … daudz ko būs iespējams izdarīt, izstrādājot visdažādākos kursus”. Taču drīz Robertu Viperu gaidīja vilšanās: viņš rakstīja V. Gerjē, ka Odesas universitāte nevar sagatavot zinātniekus, jo abiturienti nezin svešvalodas, universitātē viņi nesaņem visu nepieciešamo informāciju, pasniedzēju kolektīvā valda karjerisms [249, 22-23, 38-39; 200, 282-283, 285-287].


Л. 1. Одесса, Княжеская 12
3 октября 1895 г.
Глубокоуважаемый Владимир Иванович

Как мне было жаль, что не пришлось дождаться Вас в Москве: накопилось много вопросов, по которым хотелось и посоветоваться с Вами, и порассказать подробно о пережитом; я собирался так сказать, пожаловаться Вам в целом и общем на одесскую университетскую жизнь. Мне думается теперь, что всю мерзость переживаемого нами времени можно почувствовать только в провинции и в особенности в таком изолированном учреждении, как здешний университет. Ни одного дела не делается на чистоту; всё смазывается какими-то тёмными ходатайствами, шушуканьями в углу; на всём печать департаментского устроения человечков. От скуки пересуживается решительно всё, и профессорская – главный сток пустопорожних новостей. Умственный горизонт любых московских учителей, кто помоложе и поживее, – несравненно шире. Право уже теперь мерку теряешь для того, что ещё можно считать наукой и профессорской деятельностью. По моему убеждению, одесский университет не может готовить учёных… Учить здесь почти некого. В нынешнем году поступило 3 человека. Правда, лучшие студенты идут на историческое отделение, но сделать с ними немного можно при общей их неразвитости и при том одиноком положении, в каком стоишь с московскими приёмами планомерных, разработанных на основе общих мыслей курсов и практических занятий , в которых студент не только может рассеянно слушать, но и привлекается к самостоятельному делу. В мае я посещал, как депутат, учебные заведения, а теперь ревизую преподавание истории в мужских и женских гимназиях. Преподаватели, как и надо было ожидать, вышли из здешнего университета плохие... 45631

Преданный Вам Р. Виппер
- R. Vipera vēstule no Novorosijskas (Jaunkrievijas) universitātes Odesā savam pasniedzējam V. Gerjē [200, 284-285]


Л. 4. Одесса, Княжеская 12
19 октября 1895 г.
Глубокоуважаемый Владимир Иванович

...Давно я собирался написать Вам и, хотя этому трудно поверить, не находил получаса свободного. Это какая-то непрерывная фабрикация лекций, прочтёшь одну, придёшь домой и уже садись за новую. Самая подготовка, хоть и не даёт отдышки, в сущности очень радует; постоянно передумываешь материал в разных направлениях, прибираешь аналогии, ставишь явления в том или другом разрезе, наконец просто прочитываешь массу нового. Но дальше удовлетворения никакого. Студенты слушают охотно – на общий курс, который я озаглавил «главные проблемы исторической науки», ходит много и с других факультетов, но за очень немногими исключениями у нас на факультете народ неразвитой, без знания языков (латинский язык, между прочим, считается «иностранным»), и кафедру обыкновенно оставляешь с тяжёлым чувством, что твоя работа, твои выводы, сопоставления и т. д. всё это прозвучало даром в стенах; никто даже не запишет. о своём «праве» быть оставленным при Университете. Вдобавок ко всему Вас ещё и обманут. В прошлом году в январе я вследствие настоятельной просьбы декана согласился прочесть, кроме текущих лекций, ещё обзор средних веков, так как выходящие студенты никогда этого отдела не слушали. Дело было для меня трудное, и я согласился только ради того, чтобы выручить кончающих. Исходатайствованная мне факультетом сумма была уменьшена правлением вследствие равнодушия декана, которому я вовремя не счёл нужным улыбнуться. Но и этой суммы я не получил и, очевидно, не получу… Утешает ещё несколько библиотека. Выписал я для Университета великолепное издание Лютера [Knaake]; так и приглашает заняться. Много приобрёл и по французской революции (по поводу заданной мною темы на медаль о дворянских наказах 1789 г.); между прочим Société des Jacobins Aulard`a Cahiers de Paris chassin`a; но когда самому придётся за всё это взяться, не знаю. Для московского исторического общества мне бы хотелось всё же к началу января, когда думаю приехать в Москву, приготовить сообщение о политических идеях во Франции в XVI веке...

Преданный Вам Р. Виппер
- R. Vipera vēstule no Novorosijskas (Jaunkrievijas) universitātes Odesā savam pasniedzējam V. Gerjē[200, 286-287].


R. Vipers “Baznīca un valsts
Žeņevā 16. gadsimtā
kalvinisma laikmetā ”

Vēsturnieka, akadēmiķa Vladimira Pičetas atmiņas par
Robertu Viperu - jaunu Maskavas universitātes pasniedzēju
Vēsturnieka, akadēmiķa Vladimira Pičetas atmiņas par
Robertu Viperu - jaunu Maskavas universitātes pasniedzēju
J.A. Kosminskijs, V.P. Volgins, R.J. Vipers
Maskavas Universitātes studentu un pasniedzēju
grupā. Ne vēlāk par 1910. gadu

No 07.11.1897. - 09.02.1922. Roberts Vipers strādāja Maskavas Valsts universitātē: no sākuma par privātdocentu, bet kopš 07.08.1899., kad nomira M. Korelins, par profesoru [43, 68, 75].

No 20. gadsimta sākuma, kad vecākās paaudzes pasniedzēji vai nu aizgāja mūžībā, pārtrauca pasniegt, vai aizbrauca uz ārzemēm, Roberts Vipers kļuva par vadošo vēstures pasniedzēju Maskavas Universitāte [249, 133]. Šajā laikā viņš izstrādāja un nolasīja vairākus lekciju kursus, kas aptvēra visu pasaules vēsturi, vēstures metodoloģijas un filozofijas problēmas. Roberts Vipers lasīja lekcijas pēc iepriekš uzrakstīta teksta, kur katrs teikums un vārds bija pārdomāts. Vienu reizi nedēļā viņš lasīja divu stundu ilgu lekciju, bet pārējo laiku pavadīja lekciju sagatavošanā. Viņa lekcijas apmeklēja ne tikai Vēstures un filoloģijas fakultātes studenti, bet arī citu fakultāšu studenti un pasniedzēji [227, 48]. Roberta Vipera students, vēlāk slavens 19. gadsimta pētnieks Nikolajs Družinins, atcerējās: “R. Vipers neapšaubāmi bija izcilākais vēstures un filoloģijas fakultātes profesors, 1911.-1916.g.: viņš apvienoja sevī plašas un vispusīgas zināšanas, spēju patstāvīgi un smalki domāt; turklāt viņam bija mierīga un saistoša izklāsta forma… R. Vipera antīkās pasaules vēstures, jaunāko laiku, sociālo ideju, vēstures zinātnes metodoloģijas kursi pavēra plašas perspektīvas, attīstīja domāšanu, attīstīja zinātniski-vēsturiskās analīzes paņēmienus [197, 22-23].


Maskavas universitātes 1910. gada
darba pārskats. Robertu Viperu var
atrast Vēstures un filoloģijas
fakultātes Vispārējās vēstures
ordināro profesoru sarakstā
Roberts Vipers aktīvi piedalījās
Maskavas Universitātes dzīvē,
iestājās Krievu literatūras cienītāju
biedrībā (Общество любителей
российской словесности)
Roberta Vipera, 16.02.1905. gadā
rakstītā vēstule slavenam zinātniekam
Vladimiram Vernadskim ( ģeoķīmijas,
bioģeoķīmijas, radioloģijas,
hidroģeoloģijas un citu zinātņu
nozaru pamatlicējs)


A.L. Šanjavska Maskavas
pilsētas tautas universitāte,
kurā lasīja lekcijas R. Vipers


Vēl Roberts Vipers lasīja lekcijas A.L. Šanjavska Maskavas pilsētas tautas universitātē (Московский городской народный университет имени А. Л. Шанявского), kura bija atvērta visiem, neatkarīgi no dzimuma, konfesijas un politiskās pārliecības [188, 531]. Roberts Vipers 20. gadsimta sākumā kļuva par cienījamu pētnieku, viņa vārds jau parādījās enciklopēdiju šķirkļos.

1894. gada historiogrāfiskais
apskats no Brokhausa un
Efrona Enciklopediskās
vārdnīcas, kur kā izcils jauno
laiku vēstures pētnieks
pieminēts Roberts Vipers
Informācija par Robertu Viperu
no Brokhauza un Efrona
Enciklopediskās vārdnīcas
Informācija par Robertu Viperu valsts 4. klases ierēdņu sarakstā,
kas izdots 1911. gadā. Tajā minēts, ka Roberts Vipers ir valsts
dienestā kopš 1881.gada, kopš 1910. gada ir 4. klases valsts
ierēdnis; 1901. gadā apbalvots ar Svētā Štaņislava 2. šķiras
ordeni (paredzēts pilsoņu (galvenokārt ierēdņu) apbalvošanai par
nopelniem sabiedrības labā), 1904.gadā - ar Svētās Annas
2. šķiras ordeni un 1907.gadā - ar vienu no augstākajiem
apbalvojumiem Krievijas impērijā - Svētā Vladimira 4. šķiras ordeni
Roberta Vipera adrese no
1916. gada telefonu grāmatasRoberta Vipera ražīgo darbu nepārtrauca nedz ģimenes traģēdija (1915. gadā nomira viņa sieva Anastasija), nedz Pirmais pasaules karš, nedz arī 1917. gada februāra un oktobra revolūcija, bet tālākie apstākļi neļāva zinātniekam turpināt savu darbību Padomju Krievijā. Vēsturnieks nepieņēma boļševiku revolūciju un traktēja to kā pagrimumu. Viņš neredzēja savu vietu jaunajā proletāriešu augstskolā [249, 150, 153].

1919. gadā bija notiesāts un drīz nomira nometnē vēsturnieka jaunākais brālis – prokurors Oskars Vipers. Revtribunāla [revolūcijas tribunāla] priekšsēdētājs bija Nikolajs Krilenko (Николай Крыленко), kurš vēlāk kļuva par PSRS justīcijas narkomu [ministru]. Savā runā viņš teica: “Vipers bija carisma politiskais ideologs... Konstatējot, ka viņa draudi republikas pastāvēšanai ir pierādīti, tribunālam jāatzīst lēmums, kas būs stingrs un nežēlīgs. Lai mums paliek par vienu Viperu mazāk” [213, 367]. Savā runā viņš atcerējās arī par Robertu Viperu, kas nozīmēja, ka padomju justīcija neaizmirsa arī par brāli-vēsturnieku. Jāatzīmē, ka N. Krilenko bija lasījis Roberta Vipera darbus: savā grāmatā “Politiskās izpratības lekciju konspekts” (“Конспект лекций по политической грамоте”) viņš ieteica studēt Atēnu vēsturi, izmantojot R. Vipera lekcijas [214, 8].

Pētnieka vajāšana sākās jau 1918. gadā. 1917.-1918. gadā Roberts Vipers publicēja vairākus rakstus avīzē “Krievijas rīts” (“Утро России”). Laikraksta izdevējs bija finansists un politiķis Pavels Rjabušinskis (Павел Рябушинский).

Roberta Vipera jaunākais brālis - prokurors Oskars Vipers
No prokurora N. Krilenko runas
tiesas procesā pret
Roberta Vipera brāli Oskaru
Avīzes “Krievijas rīts” plakāts

Luterāņu mācītājs Kārlis Oskars
Kundziņš par Roberta Vipera
grāmatu “Kristietības izcelšanās”


1918. gada 7. martā avīzē “Sociāldemokrāts” (“Социал-демократ”) parādījās raksts “Mietpilsoņi par sociālismu” (“Мещане о социализме”, kurā Robertu Viperu klasificēja kā revolūcijas ienaidnieku [249, 153]. 1919. gadā viens no tā laika Padomju krievijas ietekmīgākajiem politiķiem Nikolais Buharins savā grāmatā “Šķiru cīņa un revolūcija Krievijā” (“Классовая борьба и революция в России”) pārmeta R. Viperam, ka viņš avīzē “Krievijas Rīts” ataino boļševiku revolūciju kā vācu ģeneralitātes ļauno gribu [137, 124].

1922. gadā žurnālā „Zem marksisma karoga” («Под знаменем марксизма») iznāca padomju Krievijas vadoņa – Vladimira Ļeņina – raksts „Par karojošā materiālisma nozīmi” [216, 5-12], kur bija kritizēti Roberta Vipera zinātniskie uzskati: “Prof. R. Vipers 1918. gadā izdeva grāmatiņu “Kristietības izcelšanās (izd. “Faros”, Maskava). Atstāstot mūsdienu zinātnes galvenos rezultātus, autors ne tikai necenšas apkarot aizspriedumus un maldus, kas ir baznīcas ieroči, kurus tā izmanto kā politiska organizācija, ne tikai apiet šos jautājumus, bet arī patiesi smieklīgi un reakcionāri pretendē būt pārākam par abām “galējībām” - gan ideālistiskai, gan materiālistiskai. Tā ir kalpošana valdošajai buržuāzijai, kas visā pasaulē izspiež simtiem miljonu rubļu no strādājošo peļņas, lai šos līdzekļus izmantotu reliģijas atbalstam”. Vladimiram Ļeņinam viņa kritikā pievienojās citi marksisma piekritēji. Situācija kļuva draudīga.

Jāatzīmē, ka par šo grāmatu Roberts Vipers tika kritizēts pat pēc savas nāves.

Nikolaja Buharina pārmetumi
Robertam Viperam
N. Buharins kritizē R. Vipera
darbu “Vēstures cikliskums”
(“Круговорот истории”) par
to, ka autors, viņaprāt, slavē karu
Žurnāla „Zem marksisma
karoga” 1922. gada 3. numura
8. lapaspuse, kurā Krievijas
Padomju Federatīvās
Sociālistiskās Republikas
(KPFSR) Tautas Komisāru
padomes priekšsēdētājs
Vladimirs Ļeņins kritizē
Roberta Vipera grāmatu
Roberta Vipera 1918. gadā izdota grāmata
“Kristietības izcelšanās”, par kuru viņu kritizēja boļševiki

Roberta Vipera vēstule Latvijas
Universitātes padomei ar vēlmi
pievienoties pasniedzēju
kolektīvam, 22.08.1922. gadāRoberts Vipers Latvijā


Roberts Vipers


Paziņojums avīzē “Valdības
Vēstnesis” par Latvijas
pavalstniecības piešķiršanu
Robertam ViperamLatvijas Universitātes 1940.
gada reorganizācijas sekas
Vēstures un filoloģijas fakultātē.
Roberts Vipers kļuva par
Vispārīgās vēstures un vēstures
palīgdisciplīnu katedras vadītāju

Roberta Vipera fotogrāfija ar
dēlu Borisu un mazdēlu Juri
Rīgas Jurmalā, 1938. gadāRoberts Vipers


Roberts Vipers Rīgā.
[1910.-1920. gadi]Roberta Vipera biogrāfija, kuru
viņš uzrakstīja 1940. gada 16.
septembrī, laikā, kad Latvijas
Universitāte un Latvijas valsts
kopumā pārdzīvoja būtiskas
pārmaiņas. 10 dienas pēc šīs
biogrāfijas uzrakstīšanas, LU
būs pārdēvēta par Latvijas
Valsts universitāti (LVU), vairāki
darbinieki tiks atlaisti, būs
likvidētas vairākas fakultātes,
pārstrādātas mācību
programmas. Pēc deviņiem
mēnešiem profesors pametīs
Latviju, lai dotos uz Maskavu


“Kristietības izcelšanās” nebija vienīgā grāmata, par kuru jaunās varas pārstāvji vajāja Robertu Viperu. Arī vairāki citi viņa darbi izpelnījās asu kritiku. Grāmatai “Eiropas kultūras bojāeja” (“Гибель европейской культуры”) pārmeta, ka sociālistiskā revolūcija tur atspoguļota kā zaldātu anarhija un katastrofa, ka autors neatbalsta šķiru cīņu un noliedz sociālisma teoriju. Darbu “Vēstures zinātnes krīze” (“Кризис исторической науки”) uzskatīja par autora reakcionāro uzskatu tālāko attīstību. “Vēstures cikliskumu” (“Круговорот истории”) kritizēja, jo tajā vēsturnieks atteicās no progresa teorijas un līdzīgi Osvaldam Špengleram piedāvāja atgriezties pie vēstures cikliskuma reakcionārās teorijas. To, ka autors nosodīja kapitālismu un imperiālismu, uzskatīja par viltīgu triku, ar kā palīdzību Vipers centās mainīt savu tēlu sabiedrībā, lai veiksmīgāk cīnītos pret boļševismu un revolucionāru tautu. Uzskatīja, ka Roberta Vipera darbu noskaņa bija izaicinoši naidīga un pārkāpa zinātniskās polemikas robežu. Vipers, līdzīgi citiem reakcionārajiem vēsturniekiem, 1918.-1923. gadā piedalījās atklātā antimarksistiskajā un pretpadomju propagandā, un tikai pēc tam, kad daži no šiem vēsturniekiem tika izsūtīti no valsts, bet citi (kā pats Vipers) aizbrauca paši, šī propaganda bija uzvarēta [140, 35, 37, 38]. Mūsdienu pētnieki atzīmē, ka Roberts Vipers kļuva par vienu no pirmajiem jaunās politiskās (komunistiskās) sistēmas un boļševisma filozofijas kritiķiem [236, 187].

Viss notiekošais pamudināja Robertu Viperu atstāt Padomju Krieviju. Viņš uzrakstīja lūgumu doties pensijā. 1922. gadā Roberts Vipers tika izsvītrots no Maskavas valsts universitātes štata, oficiālais iemesls - vecuma dēļ (citur raksta, ka viņš strādāja tur līdz 01.08.1923.) [43, 68, 3]. Rezultātā, 1922. gada 23.augustā, zinātnieks uzrakstīja vēstuli Latvijas Universitātes padomei, kurā piedāvāja savu pasniedzēja talantu Vispārējās vēstures katedrai, jo tai nebija attiecīgā speciālista jauno laiku vēstures pasniegšanai.

No sākuma viņa piedāvājums tika noraidīts. Roberta Vipera vietā plānoja pieņemt bijušo Sanktpēterburgas universitātes rektoru profesoru Ervīnu Grimu (Эрвин Гримм) [15, 242], tāpēc vēsturnieks apsvēra arī iespēju pieteikties strādāt par vispārējās vēstures pasniedzēju Lietuvas Universitātes [Lietuvos universitetas] humanitārajā fakultātē. Šādējādi Latvijas vēsture varēja zaudēt vienu no saviem pētniekiem, bet tas nenotika, kad 1924. gada 24. septembrī notika balsošana par Roberta Vipera pieņemšanu ārštata profesora amatā, 28 cilvēki bija par, tikai viens - pret un divi atturējās [43, 5]. Kad 1927. gadā Lietuvas Universitāte vēlējās aicināt vēsturnieku pie sevis, viņš rakstiski paziņoja fakultātes vadībai, ka paliks Latvijā.

Uz Latviju Roberts Vipers ar dēlu Borisu atbrauca 1924. gada vasarā. Viņi dzīvoja Rīgā, Blaumaņa ielā 8. 1928. gadā ģimenei pievienojās Borisa sieva ar bērniem Juriju, Pāvelu un Andreju [208, 202].

R. Vipera Krievijas Padomju
Federatīvās Sociālistiskās
Republikas ārzemju pase
dotos uz Latviju
Māja Rīgā, Blaumaņa ielā 8, kur
dzīvoja R. Vipers ar ģimeni
Notikums ar R. Viperu Jūrmalā
1929. gada 24. septembrī Latvijas
Republikas Ministru kabinets savā
sēdē nolēmis uzņemt uz lūguma
pamatā Latvijas pavalstniecībā
Robertu Viperu

Latvijas aneksija nepārtrauca Roberta Vipera darbu Latvijas Universitātē: pēc rektora Jāņa Paškēviča 1940. gada 29. oktobra pavēles Nr. 22., zinātnieks bija apstiprināts par Vēstures un filozofijas fakultātes Vispārīgās vēstures un vēstures palīgdisciplīnu katedras vadītāju [43, 70], bet par fakultātes dekānu kļuva viņa skolnieks Marģers Stepermanis. Robertam Viperam bija uzticēts četras stundas nedēļā pasniegt viduslaiku vēsturi [43, 71]. Vēsturniekam neizdevās ilgi nostrādāt Latvijas Valsts Universitātē, jo no Maskavas uz Latviju pie viņa tika atsūtīta delegācija, ko vadīja viens no padomju ideoloģiem PSRS ZA vēstures akadēmiķis Jemeļjans Jaroslavskijs (Емельян Ярославский), kurš zinātniekam piedāvāja atgriezties Krievijā. R. Viperam bija garantēts, ka viņu nesodīs par agrākiem pretpadomju izteicieniem [256, 196-197]. 1941. gada 7. maijā Latvijas Valsts Universitātes rektors izdeva pavēli Nr.74., kur 11. pantā bija norādīts atbrīvot Robertu Viperu no darba pienākumiem, sākot ar 1941. gada 15. maiju, sakarā ar viņa izsaukšanu uz Maskavu uz jaunu darba vietu [43, 72, 75].

Raksts no avīzes “Jaunais
Komunārs”, kurā Roberta Vipera
dēls Boriss, gatavojoties kopā
ar tēvu aizbraukt uz Padomju
Krieviju, sniedza interviju avīzei
pārmaiņu laikmeta garā.
Paziņojums avīzē “Cīņa”, kas iznāca 1940.
gada 25. decembrī, par Roberta Vipera
uzaicinājumu uz Maskavu
“Studentu Avīzes” publicētais raksts
par Roberta un Borisa Viperu
izbraukšanu uz Maskavu
1941. gada 16. maijā

Tā kā nav zināmi avoti, kas atspoguļotu Roberta Vipera atgriešanos Padomju Savienībā, nevar atbildēt uz jautājumu, kāpēc viņš pameta Latviju. Pētnieki izvirza pieņēmumu, ka “vecās skolas” vēsturnieka atgriešanās varēja parādīt PSRS izdevīgā gaismā; turklāt tolaik Padomju Savienībā sākās vēstures avotu padziļināta pētīšana, un Roberts Vipers - zinātnieks, kurš saglabāja un attīstīja Krievijas impērijas avotu pētniecības tradīcijas - šajā situācijā bija ļoti noderīgs [221, 167]. Citi pētnieki domā, ka toreizējais PSRS vadonis J. Staļins (И. Сталин) bija ieinteresēts tālākos pētījumos par caru Ivanu Bargo (Ivanu IV Rurikoviču, Иван Грозный), Roberts Vipers 1922. gadā uzrakstīja monogrāfiju. PSRS tā tika pārizdota gandrīz uzreiz pēc Roberta Vipera atbraukšanas [256, 196-197].

Roberta Vipera grāmatas
“Ivans Bargais” pirmais
izdevums. 1922. gads
Roberta Vipera grāmata par
Ivanu Bargo, pārizdota
1942. gadā PSRS
Stāsts par karu Livonijā no
Roberta Vipera darba
par Ivanu Bargo
Roberta Vipera 1943. gada
vēstule no Taškentas
akadēmiķim Vladimiram
Komarovam, kuram vēsturnieks
nosūtīja savu grāmatu
par Ivanu Bargo
Roberta Vipera grāmata par
Ivanu Bargo, pārizdota 1944. gadā
Roberta Vipera grāmata par
Ivanu Bargo, pārizdota 1998. gadā


Vipers Roberts Jura dēls
(1859.-1954.) - vēsturnieks,
PSRS Zinātņu
akadēmijas akadēmiķis


Krievijā Roberts Vipers sākumā kļuva par Maskavas filozofijas, literatūras un vēstures institūta (Московский институт философии, литературы и истории имени Н.Г.Чернышевского) profesoru, šo augstskolu tā paša gada decembrī pievienoja Maskavas Valsts universitātei (Московский Государственный университет).

Raksts no avīzes “Lībekas Vēstnesis” par Ivanu Bargo
(Jāni Briesmīgo), kurā pieminēta Roberta Vipera grāmata par šo caru
Roberta Vipera fotogrāfija ar mazdēlu
Juriju. Ne vēlāk par 1944. gadu

Otrā Pasaules kara laikā Roberts Vipers evakuējās uz austrumiem, un līdz 1943. gadam strādāja par pasniedzēju Vidusāzijas valsts universitātē (Средне-азиатский государственный университет).

1943. gadā Roberts Vipers kļuva par PSRS Zinātņu akadēmijas Vēstures institūta (Институт истории АН СССР) vecāko zinātnisko līdzstrādnieku, viņš arī atsāka darbu Maskavas universitātē, kur strādāja līdz 1950. gadam un lasīja viduslaiku vēstures kursu. Krievijā viņš atradās savu kadrēizējo studentu sabiedrībā, kuri tagad jau kļuva par slaveniem zinātniekiem un akadēmiķiem [249, 221]. Katru nedēļu viņš savās mājās organizēja seminārus, uz kuriem aicināja aptuveni 10-15 zinātniekus un studentus, un kopā viņi apsprieda kādu vēsturisko tēmu [262, 41]. Kādreizējais viņa students Jevgēnijs Starostins (Евгений Старостин) savās atmiņās atzīmēja, ka tādi pasniedzēji kā Roberts Vipers saglabāja vecās pirmsrevolūcijas universitāšu tradīcijas, kad pasniedzēji aicināja studentus uz nodarbībām pie sevis, cienāja tos ar tēju. Pasniedzēji organizēja šāda veida nodarbības nevis tādēļ, ka bija veci un nevarēja atbraukt uz universitāti, bet gan tāpēc, ka vērtēja neredzamas garīgas saiknes, kas starp Skolēnu un Skolotāju var rasties tikai šādā neformālā gaisotnē [204, 94-103].

1943. gada 27. septembrī profesors bija ievēlēts par PSRS Zinātņu Akadēmijas akadēmiķi Vēstures un filozofijas nodaļā, specialitāte – „vēsture” (академик АН СССР по Отделению истории и философии, специальность – «история»).

1950. gadā PSRS Zinātņu Akadēmijas Prezidijs (Президиум АН СССР) Robertam Viperam piešķīra profesora grādu specialitātē „Vispārējā vēsture”. 1940.-1950. gados vēsturnieks atsāka agrīnās kristietības vēstures pētīšanu, ar kuru viņš nodarbojās pirms emigrācijas no padomju Krievijas, izdeva grāmatas „Kristiešu literatūras rašanās” («Возникновение христианской литературы» (1946)) un „Roma un agrīnā kristietība” («Рим и раннее христианство» (1954)). Tajās viņš atkārtoti pauda savu viedokli, ka kristietība izcēlās, antīkajai pasaulei attīstoties, kas notika uz karu un dziļo pārmaiņu fona [221, 165-166].

Roberta Vipera 1944. gada
vēstule akadēmiķim
V. Komarovam, kurā viņš
atvainojas, ka slikta veselības
stāvokļa dēļ nevar piedalīties
PSRS ZA svinīgā sanāksmē
par godu V. Komarovam
Roberta Vipera 1918. gadā
izdotā grāmata
“Kristietības rašanās”
Roberta Vipera grāmata par
kristīgās literatūras
sākumposmu, uzrakstīta
1946. gadā
Grāmata par agrīno kristietību
Romā, izdota Roberta Vipera
pēdējā dzīves gada laikā, kad
pētniekam jau bija 95 gadi
Pirmā nodaļa no R. Vipera
grāmatas par Romu
un agrīno kristietību


Vēsturnieks un arhīvists Vladimirs Djakovs ( Владимир Дьяков) pēc šīs Roberta Vipera grāmatas publikācijas norādīja, ka zinātnieks, lai atainotu agrīno kristietību Romā, detalizēti izpētīja visus priekšnosacījumus un tā laika vidi. R. Vipers skrupulozi pārbaudīja visu avotu izcelsmi, secību un datējumu [198, 203-204].

Roberta Vipera ateistiskie darbi atstāja lielu iespaidu uz lasītāju uzskatiem. Bijušais Teoloģijas zinātņu kandidāts, vēlāk - Filozofijas doktors un profesors - Jevgrafs Dulumans (Евграф Дулуман) atcerējās, ka pēc Odesas Garīgā semināra beigšanas viņu 1947. gadā sūtīja mācīties Maskavas garīgajā akadēmijā: “Lai apgāztu antireliģiskās atziņas, es iepazinos ar zinātniski ateistiskām grāmatām un brošūrām. Lasot grāmatas, reizēm nepiekrizdams, reizēm piekāpdamies, es strīdējos ar Arturu Drevsu, Feierbahu, Viperu, Fridrihu Engelsu, Lunačarski. Pakāpeniski es sāku apzināties reliģijas vājās vietas. Mans prāts kļuva skaidrāks” [18, 22].

Pēc atgriešanās Padomju Savienībā Roberts Vipers atsāka seno laiku vēstures pētīšanu, publicējās vairākos žurnālus.


Roberts Vipers
dzīves nogalēRoberts Vipers
dzīves nogalēPaziņojums latviešu trimdas
presē par Roberta Vipera nāviRoberta Vipera zinātniskie
darbi, veltīti Seno laiku vēsturei
Roberta Vipera grāmatas
pieprasītas latviešu
trimdinieku vidū
Raksts no trimdinieku
avīzes “Laiks” 1950. gada
27. numura par Roberta
Vipera vajāšanu
Padomju Krievijā
Roberta Vipera biogrāfija
Krievijas Zinātņu
akadēmijas arhīvā

Par saviem nopelniem vēstures zinātnes attīstībā Roberts Vipers bija apbalvots ar Darba Sarkanā Karoga ordeni (1944. gadā) un Ļeņina ordeni (1945. gadā).

Neskatoties uz Roberta Vipera aktīvo darbību PSRS, viņa grāmatas, kas bija izdotas Latvijā bija pieprasītas latviešu trimdnieku vidū, par ko liecina 1956. gada raksts avīzē “Laiks”.

Balstoties uz citiem trimdnieku izdevumiem, var secināt, ka Roberta Vipera dzīve Padomju Savienībā nebija visai priecīga. Piemāram, avīze “Latvija” 1950. gadā rakstīja, ka viņu turēja aizdomās par piederību “bezdzimtenes kosmopolītiem”.

Roberts Vipers miris 30.12.1954. Maskavā. Zinātnisko darbu turpināja viņa dēls Boriss Vipers un mazdēli Jurijs (Juris), Pavels (Pāvils) un Andrejs.


Nekrologs žurnālā
“Vestnik drevnej istorii”
(“Вестник древней истории”)
Viperu dzimtas kapavieta
Viperu dzimtas saistība ar Latviju
Jurijs Vipers atceras
tēvu Borisu Viperu


Roberta Vipera vecākais
mazdēls Jurijs (Juris)


Roberta Vipera mazdēls Jurijs (Juris, 1916.–1991.) 1941. gadā absolvēja Latvijas Universitātes Vēstures un filoloģijas fakultāti, viņa pirmā publikācija iznāca 1938. gadā. Viņš kļuva par literatūrzinātnieku, PSRS ZA akadēmiķi. Jurijs Vipers bija viens no pirmajiem «Lāčplēša» pētniekiem. Viņš rakstīja: «Vēsturiskas ir ne vien atsevišķas «Lāčplēša» epizodes un personāži, izcili dziļa un pareiza ir sacerējuma kopīgā vēsturiskā koncepcija» [81, 135].

Roberta Vipera dzīve un darbs vēl gaida savu nopietno pētnieku, bet Latvijas zinātnieki jau gatavo priekšnosacījumus šim darbam. LU Filozofijas un socioloģijas vadošā pētniece Svetlana Kovaļčuka pēta Roberta Vipera mantojumu. Nesen viņa izdeva grāmatu par slaveniem zinātniekiem - trimdiniekiem, kuri 1920.-1944. gadā atrada patvērumu Latvijā.

Jura Vipera 1938. gada publikācija par mūksaliešiem
(Mūksalas mākslinieku biedrība, kas tika izveidota
1932. gadā. Tās nosaukums atvasināts
no Mūksalas ielas) avīzē “Rīts”
Svetlanas Kovaļčukas grāmatas “„Īstens izdzītais
paņem visu sev līdzi. Emigrējošo zinātnieku likteņi
Latvijā. 1920. – 1944.g.”. Viena nodaļa veltīta
profesoram Robertam Viperam