Leonardo da Vinci

Projekta nosaukums: Bibliotēkas darbības inovācijas universitātes ceļā uz zinātnes universitāti

Projekta līguma numurs: 2010-1-LV1-LEO02-00663

Projekta vadītājs: Iveta Gudakovska

Prakses dalībnieki: Sanita Burķīte, Ilga Rampāne, Aldona Volkova

Projekta realizācija: 2010.g. augusts - oktobris

Lai arvien sekmīgāk realizētu nepieciešamību nepārtraukti attīstīt un pilnveidot LU Bibliotēkas  darbu, tas nepārtraukti jāpārkārto atbilstoši mainīgajiem darba apstākļiem, pārskatot ikdienas aktivitātes, apgūstot inovatīvas darba metodes un attīstot spēju ieviest būtiskas pārmaiņas bibliotēku darbā.

Eiropas Komisijas mūžizglītības programmas apakšprogrammas Leonardo da Vinči projekta realizācija sniedz iespēju sadarboties ar citu valstu kolēģiem, iepazīt citu augstskolu bibliotēku darbu. Projekta ietvaros paredzēts iepazīties ar vairākām Turcijas valsts un privāto augstskolu bibliotēkām, uzmanību galvenokārt veltot pieredzes apmaiņai Koc universitātes Suna Kirac bibliotēkā, kura kā privāta augstskolas bibliotēka piedāvā plašas pieredzes apmaiņas iespējas modernu bibliotēkas pakalpojumu nodrošināšanā.

Projekta mērķis ir pilnveidot LU darbinieku zināšanas, prasmes, iemaņas un kompetences par Eiropā izmantojamām inovatīvām darba metodēm bibliotēku darbā.

Projekta galvenie uzdevumi ir:

  • iepazīties ar studējošo un akadēmiskā personāla informacionālās apkalpošanas sistēmu Turcijā, valsts un privātajās augstskolās;
  • aprobēt zinātniskā institucionālā repozitārija izveides, uzturēšanas un popularizēšanas iespējas globālajā zinātniskajā vidē un pieredzes pārņemšanu izmantošanai Latvijas Universitātē;
  • iepazīt informacionālā nodrošinājuma atbilstību studējošo un zinātnieku pētniecības darba tematikai un tā pieejamību Koc universitātes Suna Kirac bibliotēkā;
  • apmainīties ar labākajiem savstarpējās pieredzes, inovatīvajiem darba paņēmieniem informācijas resursu atspoguļošanā elektroniskajā vidē;
  • apgūt speciālo kolekciju ieguves, apstrādes, uzglabāšanas un publicitātes pieredzi, identificēt turpmākās savstarpējās korporatīvās ilgtspējīgās sadarbības iespējas starp divām divu valstu vadošajām augstskolu bibliotēkām.

Projektā piedalās LU Bibliotēkas darbinieki, kuru darbs ir tieši vai pastarpināti saistīts ar bibliotēkas informacionālā darba uzlabošanu un organizēšanu. Projekta dalībniekiem šis projekts būs lieliska iespēja pilnveidot savas profesionālās zināšanas, kā arī uz citā valstī realizētās pieredzes bāzes risināt Latvijas bibliotēku aktuālos darba uzlabošanas pilnveides jautājumus. Projekta dalībnieki papildinās savas profesionālās svešvalodu zināšanas un saskarsmes prasmes, viņiem būs iespēja pielietot un attīstīt arī starpkultūru saskarsmes iemaņas, lai nodrošinātu maksimālu informācijas apmaiņu un veiksmīga projekta uzdevumu īstenošanu.

Projekta mērķu realizācija veicinās darbinieku personīgo izaugsmi, jaunas pieejas veidošanos aktuālo darba metožu un virzienu izstrādē, pielāgojot pieredzes apmaiņas laikā iegūtās zināšanas Latvijas apstākļiem, izmantojot tās darbā LU Bibliotēkā un popularizējot Latvijas bibliotēku vidē.