Lietotāju apkalpošanas departaments ir LU Bibliotēkas struktūrvienība, kuras darbības mērķis ir sekmēt Bibliotēkas misijas realizēšanu, nodrošinot informacionālo resursu, pakalpojumu, konsultatīvā un pedagoģiskā darba pasākumu pieejamību. Departamenta viens no galvenajiem darbības uzdevumiem ir nodrošināt LU Bibliotēkas lietotāju apkalpošanu atbilstoši LU studiju un zinātniskā darba virzieniem, studiju programmām nozaru bibliotēkās.