Latvijas Akadēmisko bibliotēku asociācija (LATABA)
LATABA dibināta 1994. gada 11. oktobrī, piedaloties 10 bibliotēkām. Pašlaik tajā ietilpst 25 bibliotēkas. Asociācijas mērķi ir veicināt Latvijas augstskolu un speciālo bibliotēku attīstību un sadarbību, veicināt Latvijas zinātnes, augstākās izglītības un tautsaimniecības optimālu informatīvo apgādi, kā arī saliedēt Biedrības sastāvā esošās augstskolu un speciālās bibliotēkas, kam ir līdzīgi informatīvie un zinātniskie mērķi un uzdevumi. LATABA kopš 2005. gada ir Eiropas bibliotēku, informācijas un dokumentācijas asociāciju biroja (EBLIDA) pilntiesīga locekle, un kopš 2006. gada arī Eiropas zinātnisko bibliotēku savienības (LIBER) biedre.

Kultūras informācijas sistēmu centrs (KISC)
Kultūras informācijas sistēmu centra misija ir palīdzēt atmiņas institūcijām - arhīviem, bibliotēkām un muzejiem saglabāt un padarīt pieejamu kultūras mantojumu nākamajām paaudzēm, izmantojot jaunākos informācijas tehnoloģiju risinājumus. entra mērķis ir nodrošināt arhīvus, bibliotēkas un muzejus ar nepieciešamajiem informācijas tehnoloģiju resursiem, lai tās varētu kultūras vērtības saglabāt un nodrošināt to pieejamību sabiedrībai.

Autortiesību un komunicēšanās konsultāciju aģentūra

Latvijas autoru biedrība “Autortiesību un komunicēšanās konsultāciju aģentūra/ Latvijas Autoru apvienība” (AKKA/LAA) ir nevalstiska organizācija, kas apvieno dažādus autorus, kuri kopā, kolektīvā pārvaldījumā, īsteno savas mantiskās tiesības un veido efektīvu sadarbību starp autoriem un viņu darbu izmantotājiem, lai nodrošinātu darbu izmantotājiem ērtu iespēju likumīgi izmantot autoru darbus un autoriem saņemt par to atlīdzību. LU Bibliotēka katru gadu nodrošina publiskā patapinājuma datu izguvi.

Latvijas Bibliotēku padome

Latvijas Bibliotēku padome ir sabiedriska konsultatīva institūcija, kas piedalās valsts stratēģijas izstrādē bibliotēku jomā, veicina bibliotēku attīstību un sadarbību, kā arī lēmumu pieņemšanu jautājumos, kas attiecas uz bibliotēku darbību. LU Bibliotēkas direktore darbojas padomes sastāvā.

 

Baltic Business Quarterly

Baltic Journal of Economic Studies   e-magazine!

Baltic Journal of English Language, Literature and Culture  e-magazine!

The Baltic Times: News from Estonia, Latvia and Lithuania 

Baltijas Psiholoģijas Žurnāls/Baltic Journal of Psychology  e-magazine!

Baltu Filoloģija e-magazine!

Baltijas koks

Baptistu Vēstnesis e-magazine!

BBC Good Food​​​​​​​

Bilance

"Bilances" Juridiskie Padomi

Burda (rus)​​​​​​​​​​​​​​