LU Bioloģijas fakultātes bibliotēkas vēsturiskais krājums veidojies, apvienojot dažādu institūciju krājumus un pasniedzēju dāvinājumus. Krājumā ietvertas LU Hidrobioloģijas stacijas bibliotēkas, LU Sistēmiskās zooloģijas institūta bibliotēkas, Salīdzināmās anatomijas un fizioloģijas institūta bibliotēkas grāmatas, kā arī vēsturiskie dāvinājumi, piemēram, LU Bioloģijas fakultātes pasniedzēja prof. J. Lūša bibliotēka, doc. L. Āboliņa grāmatas. Krājums būtiski papildinājies pēc Otrā pasaules kara, kad fakultātes pasniedzēji savas grāmatas atdeva bibliotēkai pirms došanās emigrācijā. 

Krājuma apjoms ir aptuveni 4000 eksemplāru. Grāmatas ir galvenokārt vācu valodā, kā arī krievu, franču, latviešu u.c. valodās. Krājuma lielāko daļu veido grāmatas un periodiskie izdevumi  par zooloģiju: ievērojamā vācu zinātnieka H.G. Bronna (H.G. Bronn, 1800-1862), šveiciešu bioķīmiķa un fiziologa E. Abderhaldena (E. Abderhalden, 1877-1950) darbi, LU mācībspēka N.G. Lebedinska (N.G. Lebedinsky, 1888-1941) mācību grāmatas, LU profesora zoologa E. Stranda (E. Strand, 1876-1947) darbi.

Vēsturiskajā krājumā līdzās saturiski vērtīgām 19. gs. beigās  un 20. gs. sākumā izdotām bioloģijas nozares grāmatām atrodami arī krāšņi, ar kolorētām ilustrācijām bagāti 17.gs. beigu un 18.gs. izdevumi. Grāmatu autori ir tā laika slavenākie dabas pētnieki, biologi, entomologi un zoologi, kuru darbība veicinājusi bioloģijas zinātnes dažādu atzaru attīstību. Krājumā atrodami franču dabas pētnieka Buffona (Georges Louis Leclerc, Count of Buffon, 1707-1788), vācu dabas pētnieku Bloha (Marcus Elieser Bloch, 1723-1799), Rosmeslera (Emil Adolf Roßmäßler, 1806-1867), Okena (Lorenz Oken, 1779-1851), vācu ornitologa Behšteina (Johann Matthäus Bechstein, 1757-1822), vācu konhiologa Martina (Friedrich Wilhelm Martini, 1729-1780), zviedru dabas pētnieka Nilsona (Sven Nilsson, 1787-1883), franču zoologa Dumerila (André Marie Constant Duméril, 1774-1860) un citu pētnieku darbu pilni sējumi ar izcilām, kolorēti gravētām un ar roku krāsotām ilustrācijām, kuras darinājuši tādi meistari kā Jakobs Sturms  (Jacob Sturm, 1771-1848), kas tolaik tika uzskatīts par vislabāko Vācijas botānisko un entomoloģisko publikāciju gravētāju. Daudzu grāmatu autori ilustrācijas  saviem izdevumiem darinājuši paši, piemēram, vācu entomologs Rēzels fon Rozenhofs (August Johann Rösel von Rosenhof, 1705-1759). Grāmatās aprakstītas un ilustrētas dažādu Eiropas reģionu, kā arī Krievijas flora un fauna.

Krājumā pieejami arī vācu ornitologa, Mitavas ģimnāzijas (Academia Petrina) pirmā rektora Besekes (Johann Melchior Gottlieb  Beseke, 1746-1802) darbi, tostarp 1792. gadā izdotā grāmata ar Latvijas teritorijā mītošo putnu aprakstiem un zīmējumiem. LU Bioloģijas fakultātes bibliotēkas vēsturiskais krājums atrodas LU Bibliotēkas Krātuvē. Izdevumus iespējams pasūtīt kopkatalogā saņemšanai Jūsu izvēlētā nozares bibliotēkā.