Latvijas Universitāte (LU) 1935. gada 21. maijā pieņēma lēmumu iegādāties savā īpašumā LU teoloģijas profesora Imanuēla Bencingera (12.02.1865-12.03.1935) privātbibliotēku. LU Teoloģijas fakultātē vācu izcelsmes profesors I. Bencingers (Immanuel Benzinger) bija nostrādājis no 1921. gada līdz savam nāves brīdim un paralēli darbojies arī LU Centrālajā bibliotēkā (1923.-1930.), būdams tās pirmais tehniskais direktors, no 1928. gada bijis arī Teoloģijas fakultātes bibliotēkas pārzinis.

Privātbibliotēka tika iekļauta LU Centrālās bibliotēkas krājumā kā atsevišķa kolekcija ar titullapā iespiestu zīmogu “Prof. I.Bencingera bibliotēka”.

Laika gaitā prof. Imanuēls Bencingers savā personiskajā bibliotēkā bija sakrājis plašu, saturiski daudzveidīgu grāmatu klāstu atbilstoši profesionālajām interesēm. Daļa no grāmatām bija iegādātas jau agrākajos gados darbā Vācijā, Palestīnā un Amerikā, vislielāko interesi veltījot senajai Palestīnai. Ne velti Imanuēlam Bencingeram 1925. gadā kā vienam no pirmajiem tika piešķirts Latvijas Universitātes Goda doktora nosaukums “par nopelniem Palestīnas un Sīrijas archeoloģijā un darbiem Vecās Derības literārkritikā”. Būdams LU Teoloģijas fakultātes Israēļa reliģijas vēstures un Vecās Derības eksegēzes katedru vadītājs, viņš lasīja lekcijas Vecās Derības eksegēzēs, Israēļa reliģijas vēsturē, Israēļa tautas vēsturē un Israēļa literatūras vēsturē. Filoloģijas un filozofijas fakultātē lasīja lekcijas vispārīgajā reliģiju vēsturē un Austrumu vēsturē. Par visiem šiem tematiem viņa personiskajā bibliotēkā bija atrodama vajadzīgā literatūra.  

Visplašāk šajā kolekcijā ir pārstāvēti 19. gadsimta beigu un 20. gadsimta pirmās puses izdevumi reliģijas vēsturē, literatūra par Veco Derību, vēsturiski materiāli par Svēto Zemi saistībā ar trim reliģijām - kristietību, jūdaismu un islāmu, arheoloģiski pētījumi par Palestīnas, Izraēlas, Sīrijas, senās Ēģiptes, Babilonijas, Feniķijas teritorijām. Plašākie tematiskie bloki - Bībeles arheoloģija, Bībeles ģeogrāfija, Seno Austrumu civilizācija kopumā un detalizēti. Atsevišķi izdevumi veltīti jau bibliskajos laikos aktuālajai kara tematikai Tuvajos un Vidējos Austrumos, medicīnai un mūzikai Vecajā Derībā, laika skaitīšanai un maģiskajai matemātikai senatnē u.tml. Reliģiju pētniekam jāpārvalda arī bibliskās orientālās valodas, tādēļ kolekcijā ir nepieciešamās lingvistiskā satura grāmatas valodu apgūšanai - ebreju, arābu, sīriešu, etiopiešu, aramiešu, akadiešu valodām, kā arī dažādu rakstību paraugi. Iekļauts arī plašs informatīva rakstura ceļojumu literatūras klāsts ar šī reģiona kultūrvēsturisko fonu, tai skaitā Bedekera ceļveži, kuru izstrādāšanā piedalījies arī I.Bencingers. Kolekcijā ietilpst arī paša prof. Bencingera sarakstītie darbi (“Hebräische Archäologie”, “Geschichte Israels bis auf die griechische Zeit” u.c.).

No reģistrētajiem iegādātajiem vairāk nekā 1300 sējumiem, par kuriem varētu būt samaksāts aptuveni 10 000 lati, līdz mūsu dienām ir saglabājusies apmēram puse - 670 grāmatas. Informācija par šiem LU Bibliotēkas Krātuvē glabātajiem izdevumiem atrodama Valsts nozīmes bibliotēku elektroniskajā kopkatalogā kopā ar iespēju pasūtīt/rezervēt izsniegšanai uz mājām. Materiāli izmantojami gan reliģiju vēstures u.c. teoloģijas tematu izpētes darbam, gan pašizglītošanās vajadzībām.

Mantiniece, Ilga. Kolekcijas LU Bibliotēkas krājumā // Latvijas Universitātes Bibliotēkas jaunumi. Nr. 10 (2016), 27.-30. lpp., URL: https://dspace.lu.lv/dspace/handle/7/34323

Mantiniece, Ilga. Profesora Imanuela Bencingera (1865-1935) privātkolekcija Latvijas Universitātes Bibliotēkas krājumā // Ceļš Nr. 66 (2016), 5.-[33.] lpp. , URL: http://web.b.ebscohost.com/ehost/pdfviewer/pdfviewer?vid=5&sid=d9860070-4dab-410a-9cbd-5a64e5394317%40sessionmgr102 , URL: https://dspace.lu.lv/dspace/bitstream/handle/7/37385/Cels-66.pdf

 

Saistītās ziņas:

Imanuels Bencingers

Profesora Imanuela Bencingera privātkolekcija Latvijas Universitātes Bibliotēkas krājumā