Jānis Čakste (1859-1927) bija pirmais Latvijas Republikas prezidents (1922-1927). Izglītību ieguvis, studējot jurisprudenci Maskavas Universitātes Juridiskajā nodaļā (1882-1886). Viņa akadēmiskā darbība sākās ar Latvijas Augstskolas dibināšanu 1919. gada septembrī. Aktīvi piedalījās Latvijas Augstskolas Tautsaimniecības un tiesību zinātņu fakultātes izveidošanā, studiju programmu un plānu izstrādāšanā. Atzīmējot augstskolas piecu gadu jubileju, 1924. gada 28. septembrī viņam piešķīra Dr. jur. honoris causa (goda doktora) grādu.

Viena no J. Čakstes aizrautībām bija grāmatu lasīšana. Visu mūžu J. Čakste krājis grāmatas, sevišķi par Baltijas vēsturi un tiesībām. Jelgavā bija zināms kāds antikvārs, kurā prezidents iegādājās grāmatas. Viņš sakrāja plašu grāmatu kolekciju, ko vēlāk uzdāvinājis Tiesību zinātņu fakultātes bibliotēkai. Kopā dāvinājumu veido 166 saturiski daudzveidīgi izdevumi. Grāmatās atrodams zīmogs "J.Tschakste", kas ir dāvinātāja atpazīšanas zīme. Bibliotēka lepojas, ka tās krājumā atrodas dāvinājums - daļa no J. Čakstes privātkolekcijas. Visvairāk pārstāvētās nozares ir politika, jurisprudence, vēsture un daiļliteratūra. Izdevumi pārsvarā ir latviešu, vācu un franču valodā.

Būdams politiķis un aktīvi darbojoties šajā jomā, J. Čakste savos bibliotēkas plauktos licis izdevumus, kas padziļināti atklāj valsts un politikas pārvaldes dažādus aspektus. Plaši pārstāvēta ir tiesību zinātne: enciklopēdijas, mācību grāmatas, rokasgrāmatas, piemēram, "Handwörterbuch der Staatswissenschaften" (1926), "Regierungs-Formel vom Jahre 1617" (1807).

Krājumu bagātina arī latviešu klasiķu darbi: Aspazijas, Friča Bārdas, Annas Brigaderes, Jāņa Poruka un Raiņa darbi. Vairākos izdevumos ir autoru īpaši veltījuma ieraksti J. Čakstem, kas kolekcijai piešķir unikālu kultūrvēsturisko vērtību. Īpašs veltījuma ieraksts pirmajam prezidentam ir no rakstnieka Augusta Laiviņa grāmatā "Jūŗas gaigaliņa" (1925) "Mīļi cienītam Latvijas Valsts Prezidentam un latvju jaunatnes tēvam - J. Čakstes kgm. Autors". Savukārt, veltījuma ieraksts no pedagoga, literāta Roberta Bērziņa atrodas grāmatā "Zemes dēls" (1923) - "Augsti godātam Latvijas valsts prezidentam - Padevīgais autors". 

J. Čakstes dāvinājums ir uzskatāms par nozīmīgu pētniecisko materiālu plašam interesentu lokam, sevišķi juristiem, politologiem un vēsturniekiem.

Dāvinājums atrodas LU Bibliotēkas Krātuvē. Izdevumus iespējams pasūtīt kopkatalogā

Izmantotie avoti:
1. Bijušie Valsts prezidenti. Jānis Čakste [tiešsaiste]. [skatīts 25.11.2014]. 
2. Latvijas pirmais valsts prezidents Jānis Čakste. Rīga: Avots, 1993. 171, [1] lpp.
3. Jaunības Tekas, Nr.4 (01.04.1927.) [tiešsaiste]. [skatīts 26.05.2014] Pieejams šeit.