Izstādes atklāšanas brīdis - LU Bibliotēkas bibliotekāre Marta Liepa pasākuma dalībniekus iepazīstina ar izstādes saturu. Foto: Maija Sjomkāne, LU FMOF Skaitliskās modelēšanas institūta zinātniskā asistente.

7. oktobrī LU Akadēmiskā centra Zinātņu mājā (Jelgavas iela 3, 2. stāvā), pulcējoties mācībspēkiem un doktorantiem, aizritējuši LU Fizikas, matemātikas un optometrijas fakultātes (FMOF) Elektrodinamikas un nepārtrauktas vides mehānikas katedras 50. jubilejas svētki, kuru ietvaros atklāta LU Bibliotēkas veidotā izstāde.

Pasākumā par katedras nozīmīgākajiem vēstures mirkļiem savās atmiņās dalījās Dr.phys. Andris Jakovičs - LU FMOF Skaitliskās modelēšanas institūta vadošais pētnieks, Multifizikālo procesu laboratorijas vadītājs (katedras vadītājs 2014-2020), prof., Dr.phys. Andrejs Cēbers - LU FMOF Fizikas nodaļas Teorētiskās fizikas katedras vadītājs, kā arī īpašais viesis – katedras dibinātājs un ilggadējs vadītājs Dr.phys  Juris Miķelsons. 

Pasākuma dalībnieki iepazinās ar LU Bibliotēkas veidoto izstādi “Elektrodinamikas un nepārtrauktas vides mehānikas katedrai – 50”, kas sniedz ieskatu katedras nozīmīgākajos sasniegumos un akcentē tās galvenos darbības virzienus pusgadsimta griezumā. Izstādē eksponētas katedras pasniedzēju zinātniskās publikācijas, disertācijas, vadīto promociju darbu kopsavilkumi, sastādītās mācību grāmatas un metodiskie materiāli, kā arī vēsturiskas fotogrāfijas, kas ataino gan ikdienas darbu, gan īpašus notikumus katedras dzīvē.  

Eksponētie piemēri uzskatāmi ilustrē katedras darba dinamiku, tās vadītāju un pasniedzēju personības. Katedra regulāri izdeva tematiskus zinātnisko rakstu krājumus, kas skatāmi izstādē. Tiem līdzās – unikālas vēsturiskas liecības – katedras absolventu diplomdarbu piemēri. 

Latvijas Valsts Universitātes Fizikas un matemātikas fakultātes Elektrodinamikas un nepārtrauktas vides mehānikas katedra tika nodibināta 1970. gadā.  Katedras mērķis bija gatavot speciālistus inženierfizikā ar procesu skaitliskās modelēšanas prasmēm Latvijas PSR Zinātņu Akadēmijas Fizikas institūtam un Polimēru mehānikas institūtam. Līdz fizikas studiju programmas reorganizācijai 1995. gadā, katedra sagatavoja vairāk nekā 250 diplomētus fiziķus. Katedras pasniedzēju vadībā izstrādāti vairāk nekā 100 bakalaura un maģistra darbi. 

Mainoties fizikas studiju struktūrai, 1994. gadā no katedras izauga LU Fizikas un matemātikas fakultātes Vides un tehnoloģisko procesu matemātiskās modelēšanas laboratorija, kas 2020. gada sākumā pārtapa par LU Fizikas, matemātikas un optometrijas fakultātes Skaitliskās modelēšanas institūtu.  

Izstāde līdz 6. novembrim skatāma LU Bibliotēkas Zinātņu mājas bibliotēkā (Jelgavas iela 3, 2. stāvā).

Dalīties