17. martā plkst. 16.00 Latvijas Universitātes (LU) Bibliotēkas Bibliotēkā Kalpaka bulvārī (Rīgā, Kalpaka bulv. 4) tiks svinīgi atvērta Reformācijas pētniecībai veltīta izstāde “Reformācija un Latvijas Universitāte”.

Izstāde veidota starptautiskas starpdisciplināras konferences "Reformācija mūsdienu pasaulē" ietvaros. Izstādi konferences sēdē “Reformācija izglītībai un audzināšanai” atklās LU Bibliotēkas direktore, vadošā pētniece Dr. paed. Iveta Gudakovska. Izstāde konceptuāli ir veidota, lai atspoguļotu LU nozīmīgo ieguldījumu Reformācijas ideju izpētē no augstskolas dibināšanas līdz mūsdienām. Ekspozīcijā akcentēti būtiskākie pētījumi, kas ļauj izstādes skatītājiem gan tuvāk iepazīt virkni nozīmīgus LU pētnieku darbus, gan labāk izprast Reformācijas problēmaspektus. Ekspozīcija iekārtota hronoloģiski, uzskatāmi demonstrējot LU pētniecisko tēmu maiņu un uzsvarus dažādos laika nogriežņos. Izstādes sākumposmā var iepazīt Reformācijas tēmas izpētes aizsākumus LU ar augstskolas izcilu pasniedzēju publikācijām: teologa Kārļa Kundziņa juniora (1883-1967), Kārļa Freudenfelda (1867-1943), Vecās Derības pētnieka Imanuela Bencingera (1865-1935) un salīdzinošās reliģiju vēstures un reliģijas fenomenoloģijas pārstāvja Gustava Menšinga (1901-1978) darbiem. Savukārt izstādes turpinājumā apmeklētājiem ir lieliska iespēja ieskatīties vācbaltu vēsturnieka, viena no izcilākajiem Baltijas Reformācijas vēstures pētniekiem, LU prof. Leonīda Arbuzova (1882 - 1951) fundamentālajā darbā “Die Einführung der Reformation in Liv-, Est- un Kurland”, kas joprojām arī mūsdienās kalpo kā nozīmīgs izziņas avots. Interesants ir Padomju perioda pētniecisko darbu klāsts ar Dr.habil. phil. Larisas Čuhinas, filozofijas doktores, docentes Oksanas Vilnītes un Veronikas Snippes darbiem. Neskatoties uz zinātniskā ateisma prasībām, kas bija jāievēro protestantismam veltītajos pētījumos, šajos darbos domājošs lasītājs varēja iepazīt Reformācijas ideju un Evaņģēliski luteriskās baznīcas vēsturi Latvijā. Līdzās Padomju varas atzītiem darbiem ekspozīcijā izvietoti Latvijas Evaņģēliski luteriskās Baznīcas Teoloģijas semināra studentu darbi mašīnrakstā. Centrālo kodolu izstādē veido 18. gs. vidū Leipcigā izdotie Lutera darbi apjomīgos ādas sējumos. Tos ekspozīcijā papildina Lutera darbi “Baznīcas postilla” latviešu valodā, kuru tulkošanu un izdošanu no 2001. gada līdz 2008. gadam veicināja Luterisma mantojuma fonds Latvijā. Sākot ar 20. gs 90. gadiem LU paverās plašas iespējas veikt fundamentālus pētījumus reliģiju pētniecībā. No jauna atdzima LU Filozofijas un socioloģijas institūta periodiskais izdevums “Reliģiski-filozofiski raksti”, LU Teoloģijas fakultātes teoloģisks, reliģijpētniecisks un kultūrvēsturisks žurnāls “Ceļš”, kā arī tika izstrādāti un aizstāvēti reliģijas jautājumiem veltīti promocijas darbi. Ieskatu šajos pētījumos sniedz arī izstāde, demonstrējot Dr. hist. Evas Eihmanes, Dr. theol. Linarda Rozentāla, Dr. phil. Agitas Misānes u. c. pētnieku veikumu. Bez tam izstādes apmeklētājiem ir iespēja eksponētos izdevumus, kā arī tiem līdzīgus izdevumus, virtuāli pārlapot, izmantojot izstāžu zālē izvietoto skārienjūtīgo ekrānu. Ar tā palīdzību ikviens interesents tuvāk var iepazīt Lutera tulkoto Bībeli, kas izdota Vitenbergā 1541. gadā, Leipcigā 1732. gadā izdotos Lutera darbus vairākos sējumos, kā arī LU Bibliotēkas digitalizētos LU izdevumus – “LU Raksti”, “Ceļš” un vairākas LU izstrādātas un aizstāvētas disertācijas. LU Bibliotēkas partneri izstādes veidošanā ir LU Filozofijas un socioloģijas institūta vadošā pētniece Dr. phil. Solveiga Krūmiņa-Koņkova, LU Teoloģijas fakultātes docents Dr. hist. eccl. Andis Priede un Luterisma mantojuma fonda vadītājs Latvijā Juris Uļģis. Izstādi ikviens interesents var aplūkot LU Bibliotēkas Bibliotēkā Kalpaka bulvārī līdz gada beigām.

Dalīties