Kolekcijā vienkopus tiek glabātas LU izdevniecības (izdevniecības nosaukums vairākkārtīgi mainīts, tagad - "LU Akadēmiskais apgāds") izdotie izdevumi, sākot no 1921. gada. Kolekcijā  ir gandrīz 5000 izdevumu, un tā ir uzskatāma par unikālu LU zinātniskās un pedagoģiskās darbības laikmeta liecību vairāku gadu desmitu garumā.

LU izdevumu kolekcijā ietilpst: LU Zinātniskie raksti, mācībspēku lekciju konspekti, mācību līdzekļi, rakstu krājumi, konferenču materiāli, programmas, periodiskie izdevumi, kartogrāfiski izdevumi, bibliogrāfiskie rādītāji u.c. LU publicētie materiāli. Pārsvarā publikācijas ir izdotas latviešu un krievu valodās, ir arī daži izdevumi angļu, vācu, franču un citās valodās.

Lielākā daļa kolekcijas izdevumu savu aktualitāti nav zaudējusi arī mūsdienās, atsevišķus mācību līdzekļus studenti vēl aizvien var izmantot studiju procesā. Šī unikālā kolekcija ir zīmīga laikmeta liecība, kas atklāj, cik dažāda satura rakstu krājumus un publikācijas gatavoja LU mācībspēki, piemēram, "Latvijas Komunistiskās partijas stratēģijas un taktikas problēmas: 1917. gada oktobris"; "Evaņģēliski luterāniskā baznīca sabiedrisko attiecību sistēmā Latvijā (XVI gs.-XIX gs. pirmajā pusē)"; "Rietumslāvu viduslaiku kultūra : (Polijas kultūra)".

Kolekcija atrodas LU Bibliotēkas Krātuvē. Izdevumus iespējams pasūtīt kopkatalogā.