Latvijas Universitātes (LU) Bibliotēkā Kalpaka bulvārī apskatāma izstāde, kas veltīta Teoloģijas semināra atstātajam mantojumam: „Dvēseļu kopšanas darbi: LU Bibliotēkas Teoloģijas semināra kolekcija”

Līdz ar padomju varas ienākšanu, teoloģiskās izglītības laukā iestājās smags posms, kura laikā tika meklētas iespējas, kas ļautu iegūt izglītību šajā jomā. 1969. gada februārī par Latvijas Evaņģēliski luteriskās baznīcas arhibīskapu tika ievēlēts Jānis Matulis, ar kura iniciatīvu 1969. gadā tika nodibināti Akadēmiskie teoloģiskie kursi (no 1976. gada - Teoloģijas seminārs).

Kursu uzdevums bija sniegt nākošajiem garīdzniekiem teoloģisko izglītību, kas atbilstu LU slēgtās Teoloģijas fakultātes mācību programmām. Mācību līdzekļus Teoloģijas semināra vajadzībām bija jāsarūpē pašiem mācībspēkiem, katram savā priekšmetā uzrakstot kompendiju - mācību grāmatu mašīnrakstā. Paralēli studiju materiāliem tapa arī mācībspēku un studentu pētnieciskie darbi, kas kļuvuši par sava laika unikālu liecību. Semināru absolvēja 52 klausītāji, kas stājās savā kalpošanas darbā Latvijas evaņģēliski luteriskās Baznīcas draudzēs kā pilntiesīgi mācītāji.

Pēc Latvijas neatkarības atjaunošanas tika pieņemts lēmums par Teoloģijas fakultātes darbības atjaunošanu. Balstoties uz Teoloģijas semināra bāzes, 1990. gadā Teoloģijas fakultāte atsāka darbību. Par dekānu apstiprināja Teoloģijas semināra rektoru profesoru Robertu Akmentiņu.

Teoloģijas seminārā radītie mācību materiāli un studentu pētnieciskie darbi nonāca Latvijas Universitātes Bibliotēkas krājumā. Teoloģijas semināra mantojums ir kļuvis par vienu no Latvijas Universitātes Bibliotēkas vēsturisko institūciju kolekcijām. Kopumā kolekciju veido 145 manuskripti.

Izstādē apskatāmi studiju gaitā izstrādātie pētnieciskie darbi: Paula Žibeika disertācija, kurā autors pievērsies Vecās Derības valodas analīzei, Jura Rubeņa maģistra darbs, kas veltīts Prof. Dr. theol. Edgara Rumbas personībai, kā arī vairāki studiju darbi. Šī kolekcijas daļa sniedz ieskatu teoloģijas domas akadēmiskajā attīstībā un pētnieciskajā darbībā Latvijā padomju varas apstākļos.

Dalīties