Datubāzē iekļauta bibliogrāfiskā informācija par LU izstrādātajiem vai aizstāvētajiem promocijas darbiem, disertācijām, zinātnisko darbu kopām un monogrāfijām , kā arī informācija par darbu kopsavilkumiem un autoreferātiem.  Datubāze tiek veidota no 2006. gada un tajā ietvertas ziņas jau kopš pagājušā gadsimta 20. gadiem, tomēr visvairāk ziņu iegūstamas par laikposmu no 1995. gada līdz mūsdienām. Daļa zinātnisko darbu vai to kopsavilkumu brīvi pieejami tiešsaistē.

Ceļvedis