Mākslinieces Velgas Zvirgzdiņas ekslibris "LU Bibliotēka"

LU 69. konferences ietvaros 2011. gada 3. februārī notika Bibliotēkzinātnes un informācijas zinātnes sekcijas sēde. To organizēja LU Bibliotēka un vadīja LU Bibliotēkas direktore Iveta Gudakovska. Ar ziņojumiem un stenda referātiem uzstājās LU Bibliotēkas darbinieki. 
Sekcijas sēde sākās ar mākslinieces Velgas Zvirgzdiņas ekslibra "LU Bibliotēka" atklāšanu.
Bibliotēkzinātnes un informācijas zinātnes sekcijas sēdē tika aplūkoti bibliotēkas tēla, identitātes un vides veidošanas jautājumi, sniegti vairāku lietotāju izpētes aptauju rezultāti. Sekcijas dalībnieku uzstāšanās bija veltīta arī bibliotēkas krājuma papildināšanai, lietotāju informacionālajai apkalpošanai, informācijas resursu veidošanai u.c. bibliotekārā darba aspektiem.

Konferences organizatori un referenti priecātos par dalībnieku iespaidiem, lūdzu, atsūtiet mums savu atsauksmi sadaļā - Izsaki savu viedokli.

Visas ziņojumu prezentācijas un visi stendu referāti pieejami elektroniski.
 

Ziņojumu prezentācijas:
 

Aija Putniņa – Latvijas Universitātes Bibliotēkas identitāte

Inese Zemiša – Bibliotēkas tēla veidošanās lietotāju paradumu ietekmē 

Evita Samuleviča – Bibliotēkas vides analīze: iekšējā un ārējā vide

Ilona Vēliņa-Švilpe – Publicitātes loma Latvijas valsts nozīmes bibliotēkās

Vēsma Klūga – Latvijas Universitātes Bibliotēkas lietotāju vajadzību izpēte: mārketinga pētījuma rezultāti

Evita Samuleviča – Personāla novērtēšana LU Bibliotēkā

Sandra Ranka, Jana Klebā, Dita Tretjakova, Aija Putniņa – Sērijas “Latvijas Universitātes rektori” izdevumu un digitālās kolekcijas “LU rektori” izveides pētniecības un sagatavošanas process

Edīte Mališeva – Tematiskā informācijas organizēšana atbilstoši noteiktu lietotāju grupu vajadzībām

Ketija Feldmane – Studenti - vizuālo informācijas meklēšanas dienestu lietotāji

Rita Alkšbirze – LU Bibliotēkas pakalpojumi un to kvalitāte Ķīmijas fakultātes studentu un pasniedzēju vērtējumā

Viktorija Kļevcova – Valsts nozīmes bibliotēku elektroniskā kopkataloga izmantošana augstskolu bibliotēkās

Aija Uzula – Antīkās literatūras darbi LU Bibliotēkas Reto izdevumu un rokrakstu kolekcijā


Stenda referāti un to anotācijas:


Māris Melderis, Aija Putniņa - 2010. gada notikumi Latvijas Universitātes Bibliotēkā (JPG)

Anotācija

Stenda referātā „2010. gada notikumi Latvijas Universitātes Bibliotēkā” (LU Bibliotēkā) apkopoti notikumi, kas 2010. gadā norisinājās LU Bibliotēkā, kā arī pievienotas fotogrāfijas. Plakāta mērķis ir atainot Bibliotēkā notikušos interesantākos un aizraujošākos mirkļus, ļaujot visiem interesentiem atminēties 2010. gada spilgtākos notikumus.
Referātā uzskaitītie notikumi sadalīti divās daļās. Pirmajā daļā apkopoti pasākumi, kas tika rīkoti Bibliotēkā vai sadarbībā ar Bibliotēku. Kopā Bibliotēka organizēja vairāk kā 20 dažādus pasākumus, kuru skaitā bija gan izstāžu atklāšanas, gan grāmatu atvēršanas svētki, gan dažādi semināri. LU Bibliotēka 2010. gadā piedalījās LU rīkotajos pasākumos, kuros topošie vai jaunie studenti varēja iepazīt Universitāti. LU Bibliotēkas Humanitāro zinātņu bibliotēkā atklāja pirmo grāmatu izsniegšanas un nodošanas pašapkalpošanās iekārtu augstskolu bibliotēkā Latvijā. Kā īpašs notikums iezīmējās LU Bibliotēkas Vēstures un filozofijas zinātņu bibliotēkas atklāšana. Plakātā notikumi izkārtoti hronoloģiski.
Otrā referāta daļa veltīta izstādēm, kas norisinājās LU Bibliotēkā vai tika veidotas sadarbībā ar LU Bibliotēku. 2010. gadā tika izveidotas 5 virtuālās izstādes un vairāk nekā 20 tradicionālās izstādes. Tradicionālo izstāžu veidošanā tika izveidota sadarbība ar dažādām LU struktūrvienībām (LU Fonds, LU Zinātņu un tehnikas vēstures muzejs u.c.) un organizācijām, kas nav saistītas ar LU (Japānas vēstniecību Latvijā, Jelgavas Vēstures un mākslas muzeju u.c.).
Plakāts sniedz plašu ieskatu LU Bibliotēkas aktivitātēs un kalpo kā bibliotēkas darbības pārskats, kas ikvienam interesentam ļauj atcerēties pagājušajā gadā piedzīvotos notikumus.
 

Ruta Garklāva, Iveta Gudakovska, Uģis Šķēle - LU Bibliotēkas Fizikas un matemātikas fakultātes bibliotēkas novērtējums tās lietotāju skatījumā: aptaujas rezultāti (JPG)

Anotācija

Latvijas Universitātes (LU) Bibliotēkas Fizikas un matemātikas fakultātes bibliotēkas attīstības nolūkos studenti, pasniedzēji un visi interesenti 2010. gadā no maija līdz jūlijam tika aicināti piedalīties aptaujā par bibliotēkas pakalpojumiem, pieejamību un apkalpošanas kultūru. Aptauja piedalījās 104 respondenti, tā sastāvēja no 14 jautājumiem un bija aizpildāma elektroniski LU portālā.
Aptaujas mērķis bija uzzināt LU Bibliotēkas Fizikas un matemātikas fakultātes bibliotēkas lietotāju viedokli par bibliotēkas darbību pakalpojumu kvalitātes uzlabošanas nolūkā.
LU Bibliotēkas Fizikas un matemātikas fakultātes bibliotēkas krājumu veido mācību un zinātniskā literatūra: fizikā, matemātikā, astronomijā, optometrijā un redzes zinātnēs latviešu, krievu, angļu un vācu valodās, ko papildina LU abonētie elektroniskie resursi.
Aptaujas rezultāti un lietotāju ieteikumi tika izvērtēti un vairāki ierosinājumi jau ieviesti bibliotēkas darbā. Nozīmīgākie aptaujas rezultāti apkopoti stenda referāta grafikos.
 

Ilga Rampāne - LU Bibliotēkas veidoto bibliogrāfisko datubāzu izmantošanas statistika (2008-2010) (JPG)

Anotācija

Stenda referātā apskatīta un analizēta LU Bibliotēkas veidoto bibliogrāfisko datubāzu lapu apmeklējuma statistika par 2008.-2010. gadu, kura iegūta no Google Analytics statistikas programmas. Analīzei izmantoti statistikas rādītāji – apmeklējumi, unikālie lietotāji, lapu skatījumu skaits, lapas pamešanas rādītāji, atkārtotu apmeklējumu īpatsvars u.c. dati. Salīdzināti gada vidējie rādītāji un vidējie rādītāji katrai datubāzei. Apskatīta katras datubāzes galveno rādītāju pieauguma un samazinājuma tendences 2009.-2010. gada mēnešos.
Kopumā visu LU Bibliotēkas veidoto bibliogrāfisko datubāzu dinamika ir pozitīva, taču augstākie efektivitātes rādītāji ir LU Noslēguma darbu datubāzei.
 

Diāna Puķīte - Informācijas resursu iepirkšana, izmantojot interneta iespējas un interneta veikalus (JPG)

Anotācija

Stenda referātā „Informācijas resursu iepirkšana, izmantojot interneta iespējas un interneta veikalus” aplūkoti populārākie un pazīstamākie grāmatu interneta veikali Latvijā un pasaulē.
Kā liecina statistiskas dati – 2004. gadā internetā iepirkās tikai 5.7% no interneta lietotājiem, bet 2010. gada sākumā jau 12.8%. Tas ir izskaidrojams ar interneta attīstību un pieejamību. Pieaug iedzīvotāju informētība par iespējām iegādāties preces lētāk un sev izdevīgā laikā.
Šo iespēju izmanto arī Latvijas bibliotēkas, jo tādējādi ir iespēja ietaupīt līdzekļus.
Stenda referātā sniegtā informācija par interneta veikalu piedāvājumu un piegādes iespējām. Referātā apkopotā informācija būs noderīga gan bibliotēkām, gan ikvienam interesentam.
 

Ļubova Gavrilova, Gita Rozenberga - Periodisko izdevumu iegādes iespējas (JPG)

Periodisko izdevumu piedāvājums mūsdienās ir ļoti plašs. Latvijas Universitātes Bibliotēkas darbiniekiem labi jāpārzina piegādātāji un to piedāvātie pakalpojumi, lai atrastu izdevīgāko periodikas iegādes iespēju. Stenda referātā sniegta informācija par jaunākajām tendencēm periodisko izdevumu tirgū, par Latvijas un ārzemju piegādātājiem, kā arī par kritērijiem, kas palīdz salīdzināt un izvēlēties abonēšanas piedāvājumus.
 

Andrejs Polis, Jekaterina Šabaļina - Profesora A. Varslavāna dāvinājums Latvijas Universitātes Bibliotēkai (JPG)

Latvijas Universitātes Bibliotēka 2005. gadā saņēma unikālu miniatūro grāmatu dāvinājumu (163 grāmatas)  no ilggadīgā LU Vēstures un filozofijas fakultātes profesora Alberta Varslavāna.Dāvinājuma galvenā vērtība - visām grāmatām ir ļoti mazs formāts - Sexagesimo-quarto 76 x 50 mm, vismazākās pat 30 x 40 mm.Mazo grāmatiņu kolekcionēšana bija profesora vaļasprieks, tās ir dažādās valodās un nozarēs.Stenda referātā ir apkopota informācija par profesoru Albertu Varslavānu, viņa dāvinājumu un raksturoti miniatūrizdevumi – to izmēri, poligrāfijas attīstība, vēsture,  kā arī dots ieskats par miniatūrizdevumu kolekcijām bibliotēkās.
 

Skatīt fotogrāfijas no LU Fotoarhīva