Vēstures un filoloģijas fakultāte (1954-1970)

 

1954. gadā tika apvienota Rīgas Pedagoģijas institūta Vēstures fakultāte un LVU Vēstures fakultāte. Jaunizveidotajai fakultātei tika pievienota arī LVU Filoloģijas fakultāte un tika atjaunota LVU Vēstures un filoloģijas fakultāte, kas iepriekš darbojās 1940./41. mācību gadā. Lai uzlabotu valodu apguves iespējas, šīs fakultātes ietvaros tika izveidota Svešvalodu katedra. LVU. Vēstures un filoloģijas fakultātes struktūras galvenais pārkārtojums kopš 1959. gada ir svešvalodu specialitātes atdalīšana, ar 1964./1965. mācību gadu izveidojot patstāvīgu Svešvalodu fakultāti.

 

Filozofiju LVU bija iespējams apgūt Dialektiskā un vēsturiskā materiālisma katedrā, kas 1958. gadā tika pārdēvēta par Filozofijas katedru, kurā pasniedzēji un studenti pētīja dialektisko un vēsturisko materiālismu, filozofijas vēsturi, loģiku, ētiku, estētiku un zinātnisko ateismu. Šī katedra bija neatkarīga LVU institūcija, kas nodrošināja dažādus lekciju kursus studentiem.

1954. gadā apvienojot Vēstures un filoloģijas fakultāti, tās studentu skaits sasniedza 610 studējošos, turpinot pieaugt līdz 1960. gadā fakultātē studēja jau 914 studentu. Tomēr dažādu apstākļu dēļ 1965. gadā studentu skaits bija sarucis līdz 250 studentiem. Tāpat kā laika posmā no 1944. gada līdz 1954. gadam neklātienes studentu skaits pārsniedza klātienē studējošo skaitu. 1955. gadā apvienojot fakultātes studentu skaits sasniedza 795 studentus, bet 1960. gadā jau 1132 studentus. Tomēr līdzīgi kā klātienes nodaļā 1965. gadā studentu skaits bija sarucis sasniedzot 1080 studentus. Nepilna laika: neklātienes nodaļas priekšrocība ir iespēja studentam strādāt, lai iegūtu iztikas līdzekļus studiju laikā, tāpēc šo nodaļu studentu skaits pārsniedz pilna laika: klātienes studentu skaitu.

Vēstures un filoloģijas fakultātes dekāni:

Elga Stanke
Vēstures un filoloģijas fakultātes dekāne no 1955. gada līdz 1961. gadam.

Jekaterina Ripa
Vēstures un filoloģijas fakultātes dekāne no 1961. gada līdz 1963. gadam.

Alberts Varslavāns
Dzimis 1929. gadā. Studējis Latvijas Valsts universitātes Vēstures fakultātes neklātienes nodaļā, kuru absolvējis ar izcilību. No 1963. gada līdz 1968. gadam Alberts Varslavāns bijis Vēstures un filoloģijas fakultātes dekāns, vēlāk kļūstot arī par zinātņu prorektoru.


Ojārs Niedre
Dzimis 1929. gadā. Vēstures un filoloģijas fakultātes dekāns bijis no 1969. līdz 1970. gadam. 1970. gadā tika izveidota Vēstures un filozofijas fakultāte, jaunizveidotās fakultātes dekāna amatu Ojārs Niedre pildīja līdz 1973. gadam. Ojārs Niedre miris 2009. gadā.

Izmantotie informācijas avoti