Izmantotie informācijas avoti

 1. Es viņu pazīstu : latviešu biogrāfiskā vārdnīca.  [Riga : Multineo, 2006].
 2. Latgales kultūras darbinieki. Sast. Jānis Paukšte, Anna Rancāne, Ilona Salceviča u.c. Rīga : Jumava, 2008.
 3. Latviešu konversācijas vārdnīca : 10. sēj. : faksimilizdevums. Red. A. Švābe, A. Būmanis, U Dišlers. Rīga : A. Gulbja apgāds, 2001.
 4. Latvijas Universitāte 1999-2003. Rīga : LU Akadēmiskais apgāds, 2004.
 5. Latvijas Universitāte 75. Rīga : Latvijas Universitāte, 1994.
 6. Latvijas Universitāte divdesmit gados : 1919-1939 : I daļa, Vēsturiskas un statistiskas ziņas par universitāti un tās fakultātēm. Rīga : Latvijas Universitāte, 1939.
 7. Latvijas Universitātei – 80. Rīga : Latvijas Universitāte, 1999.
 8. Latvijas Universitātes informācijas sistēma [tiešsaiste]. [skatīts 2009. gada 17. jūnijā]. Pieejams: www.luis.lv
 9. Latvijas Valsts universitātes vēsture 1940-1990. Latvijas Universitāte. Rīga Latvijas Universitāte, 1999.
 10. Pētera Stučkas Latvijas Valsts universitātei 50 gadi. Rīga : Zinātne, 1969.
 11. Pētera Stučkas Latvijas Valsts universitātei 60 gadi. Rīga : Avots, 1984.
 12. Raisters, Augusts. Latvijas Universitāte : sākuma gadi un tālākās gaitas. Vaidava, 1965.
 13. Starptautisko attiecību problēmas : Latvija, Baltija, Eiropa : Profesoram Albertam Varslavānam 75 : Jubilejas rakstu krājums. Rīga : LU akadēmiskais apgāds, 2005.
 14. Професор Юрий Петрович Ведин : персональныи библиограческий указатель = Profesors Jurijs Vēdiņš : personālais bibliogrāfiskais rādītājs. Рига : ЛГУ, 1985.
Izmantotie informācijas avoti attēliem:
 1. Antonijs Zunda : kontakti [tiešsaiste]. Latvijas Universitāte. [skatīts 2009. gada 10. jūnijā]. Pieejams: http://www.lu.lv/kontakti/persona.html?id=1007
 2. Augusts Tentelis [tiešsaiste]. Latvijas Republikas Izglītības un zinātnes ministrija. [skatīts 2009. gada 5. jūnijā]. Pieejams: http://izm.izm.gov.lv/ministrija/vesture/augusts-tentelis.html
 3. Balodis Francis Aleksandrs [tiešsaiste]. [skatīts 2009. gada 5. jūnijā]. Pieejams: http://old.lnb.lv/retumiprojekts/apraksts_nodarbosanas.php?nodarbosanas=53
 4. Grīnbergs, Toms. LU fotoarhīvs. [skatītas 2009. Gada 10. jūnijā]. Pieejams: http://foto.lu.lv/
 5. Jānis Endzelīns dzīvē un darbā : valodnieka 135. gadu jubilejai veltīta izstāde [tiešsaiste]. Latvijas Universitātes Bibliotēka. [skatīts 2009. gada 5. jūnijā]. Pieejams: http://www.lu.lv/aktualitates/index.html?id=2492
 6. Jaunās vēsturnieces [tiešsaiste]. No: Brīvā zeme. 1938. [skatīts 2009. gada 11. jūnijā]. Pieejams: http://www.periodika.lv/Default/Skins/LatviaArchL/Client.asp?Skin=LatviaArchL&enter=true&AW=1244728677276&AppName=2
 7. Kārlis Straubergs [tiešsaiste]. Latvijas Republikas Izglītības un zinātnes ministrija. [skatīts 2009. gada 5. jūnijā]. Pieejams: http://izm.izm.gov.lv/ministrija/vesture/karlis-straubergs.html
 8. Latvijas Akadēmiskā bibliotēka un Rakstniecības, teātra un mūzikas muzejs [tiešsaiste]. [skatīts 2009. gada 5. jūnijā]. Pieejams: http://www5.acadlib.lv/pvp/0000000127.htm
 9. Par Vidzemes Augstskolas rektori atkārtoti ievēlēta Vija Daukšte [tiešsaiste]. Vidzemes ziņas. [skatīts 2009. gada 10. jūnijā]. Pieejams: http://www.vidzemeszinas.lv/par-vidzemes-augstskolas-rektori-atkartoti-ieveleta-vija-daukste
 10. Universitāte par goda biedri ievēlēja valsts prezidentu A. Kviesi [tiešsaiste]. Rīts : 1934. [skatīts 2009. gada 17. jūnijā]. Pieejams: http://www.periodika.lv/Default/Skins/LatviaArchL/Client.asp?Skin=LatviaArchL&enter=true&AppName=2&AW=1245242850550
 11. Vēsture [tiešsaiste]. Kooperācija Gundega. [skatīts 2009. gada 5.jūnijā]. Pieejams: http://home.lanet.lv/~gundegas/vesture.html