Filoloģijas un filozofijas fakultāte (1919-1944/45)

Filoloģijas un filozofijas fakultāte tika izveidota 1919. gada 19. augustā līdz ar Latvijas Universitātes izveidošanu. Pirmais fakultātes nosaukums bija Valodnieciski-filozofiskā fakultāte, bet jau 1920. gada 18. septembrī to pārdēvēja par Filoloģijas un filozofijas fakultāti. Latvijas Universitāte tika atklāta 28. septembrī, un uzreiz jau pēc atklāšanas Filoloģijas un filozofijas fakultātē tika lasītas lekcijas.  

Fakultātes izveidošanas sākumā, tajā bija četras nodaļas: filozofijas, valodniecības, vēstures un pedagoģijas. Visas nodaļas bija individualizētas, tomēr visam nodaļām bija kopīgi priekšmeti, piemēram, psiholoģija, loģika, filozofijas vēsture, Latvijas vēsture, latviešu literatūras vēsture u.c.

Visās fakultātes nodaļās studentiem bija jāmācās 4 gadus, tomēr pedagoģijas nodaļā skolotājiem ar noteiktu darba stāžu, bija iespēja mācīties divgadīgajā programmā.

Fakultātes mācībspēki aktīvi uzturēja kontaktus ar ārzemju augstskolām un zinātniekiem. Bieži Filoloģijas un filozofijas fakultātē notika dažādu ārzemju vieslektoru lekcijas, tāpat arī Latvijas Universitātes pasniedzēji apmeklēja citu valstu augstākās izglītības iestādes.

Jau fakultātes izveidošanas sākumā, tā uzņēma daudz studentu. Pirmajā universitātes darbības gadā Filoloģijas un filozofijas fakultātē bija visvairāk studējošo. Tajā studēja 270 studentu. Un studentu skaits pastāvīgi turpināja pieaugt. Tomēr studiju beigušo studentu skaits bija salīdzinoši mazs. Laika posmā no 1919./20.-1940. gada fakultāti beidza 519 studenti. Kopā no 1919./20. gada līdz 1940. gadam no visiem LU studentiem to beidza tikai 40%. Studiju gaitas traucēja apstāklis, ka 45% studentu strādā algotu pilna laika darbu, 15% strādāja pusslodzes darbu, lai nodrošinātu iztikas līdzekļus. Tāpat daļa studentu nevarēja pabeigt mācības nepilnīgu ģimnāzijas laikā iegūto zināšanu dēļ.

Filoloģijas un filozofijas fakultātes dekāni:

Kārlis Kundziņš

Dzimis 1883. gadā Smiltenē. Tērbatas Universitātē ieguvis cand.theol. grādu. 1919.-1920. gadā ievēlēts par Latvijas Universitātes pedagoģijas docentu un Filoloģijas un filozofijas fakultātes dekānu. Miris 1967. gadā.   


Jānis Endzelīns

Dzimis 1873. gadā. Filoloģijas un filozofijas fakultātes dekāns bijis no 1920. gada līdz 1923. gadam. Jānis Endzelīns miris 1961. gadā.

 

Pēteris Šmits-Smiters

Dzimis 1869. gadā. Pēc izglītības bijis folklorists un valodnieks. Fakultātes dekāns bijis no 1923. gada līdz 1925. gadam. Miris 1938. gadā. 


Augusts Tentelis

Dzimis 1976. gadā. Filoloģijas un filozofijas fakultātes dekāns ir bijis vairākkārt no 1927. gada līdz 1928. gada I semestrim, 1931. gada līdz 1933. gadam un no 1935. gada līdz 1936. gadam. Augusts Tentelis ir bijis ievēlēts arī par izglītības ministru, kā arī Latvijas Universitātes prorektoru un rektoru. Augusts Tentelis miris 1942. gadā.

Juris Plāķis

Dzimis 1869. gadā. No 1920. gada līdz 1921. gadam bijis izglītības ministrs. Latvijas Universitātē Filoloģijas un filozofijas fakultātē dekāna pienākumus pildījis no 1927. gada līdz 1929. gadam. Juris Plāķis miris 1942. gadā  


Francis Aleksandrs Balodis

Dzimis 1882. gadā Valmierā. Aktīvi darbojies Latvijas Universitātē un pildījis Filoloģijas un filozofijas fakultātes dekāna pienākumus no 1929. gada līdz 1931. gadam un 1933. gada līdz 1937. gadam. Miris 1947. gadā.

Kārlis Straubergs

Dzimis 1890. gadā. Bijis Latvijas Universitātes profesors, folkloras krātuves pārzinis un dzejnieks. Latvijas Universitātes Filoloģijas un filozofijas fakultātes dekāns no 1937. gada līdz 1939. gadam. Miris 1962. gadā.  

 

Izmantotie informācijas avoti