Fizikas un matemātikas fakultāte

Latvijas Universitātes (LU) Fizikas un matemātikas fakultāte tika izveidota 1940. gadā, sadalot Matemātikas un dabaszinātņu fakultāti. Kopš izveidošanas brīža fakultāte nemainīgu saglabājusi savu nosaukumu, pašlaik fakultāte sastāv no trim nodaļām: Fizikas nodaļas, Matemātikas nodaļas, Optometrijas un redzes zinātnes nodaļas, kā arī Lāzeru centra un A. Liepas Neklātienes matemātikas skolas.

Fizikas un matemātikas fakultātes ēka Zeļļu ielā 8

Starptautiskā fizikas gada ietvaros notiekošā pasākuma "Fizika izgaismo pasauli" jeb "Einšteina gaismas tilts" mēģinājums LU Fizikas un matemātikas fakultātē

Fakultātes Fizikas un Matemātikas nodaļas atrodas vienotā telpu kompleksā Zeļļu ielā 8, kas nodrošina vienotu studiju procesu un studentu savstarpējo mijiedarbību mācību darbā.

Fizikas nodaļa nodrošina fizikas akadēmiskās (bakalaura, maģistra un doktora) studiju programmas, kā arī vidusskolas fizikas skolotāja profesionālo programmu. Fizikas nodaļa zinātniskajā darbā cieši sadarbojas ar LU zinātniskajiem institūtiem: LU Cietvielu fizikas institūtu, LU Fizikas institūtu, LU Polimēru mehānikas institūtu, LU Astronomijas institūtu, LU Atomfizikas un spektroskopijas institūtu, LU Ķīmiskās fizikas institūtu un Elektronikas un datorzinātņu institūtu.

Fizmatdienu 2009 gājiens. 2. no kreisās - Latvijas Universitātes Fizikas un matemātikas fakultātes dekāns Leonīds Buligins, 3. no kreisās - LU FMF asoc. profesors Uldis Rogulis.

LU Fizikas un matemātikas fakultātes koris „Aura” uzstājas koncertā "Brīnumzeme" 2009. gada martā

Matemātikas nodaļa nodrošina matemātikas akadēmiskās (bakalaura, maģistra un doktora) studiju programmas, kā arī matemātiķa - statistiķa un vidusskolas matemātikas skolotāja profesionālās programmas. Zinātniskajā darbā Matemātikas nodaļas akadēmiskais personāls sadarbojas ar LU aģentūru „Matemātikas un informātikas institūts”.

Optometrijas un redzes zinātnes nodaļa sadarbībā ar Bioloģijas, Medicīnas un Ķīmijas fakultātēm nodrošina akadēmiskās studiju programmas bakalaura un maģistra līmeņos. Sekmīgi izpildot piektā līmeņa profesionālās programmas prasības, studējošie var iegūt tiesības praktizēt reglamentētajā profesijā – optometrists. Ar 2009./10. akadēmisko gadu studējošie var apgūt profesionālo maģistra programmu klīniskajā optometrijā.

2009. gadā uz Fizikas un matemātikas fakultātes Datorikas nodaļas bāzes tika izveidota Datorikas fakultāte.

Kopš 1987. gada LU rektori ir bijuši fiziķi. Pirmais no LU Fizikas un matemātikas fakultātes pārstāvjiem, kas tika ievēlēts par LU rektoru, bija Juris Zaķis (LU rektors no 1987. līdz 2000. gadam), pēc viņa par rektoru tika ievēlēts Ivars Lācis (LU rektors no 2000. līdz 2007. gadam), šobrīd LU rektors ir Mārcis Auziņš (LU rektors no 2007. gada)

Fizikas un matemātikas fakultātes studentu pašpārvaldes tīmekļa vietne

Fizikas un matemātikas fakultātes Fizikas nodaļas tīmekļa vietne

Izmantotie informācijas avoti