Izmantotie informācijas avoti

 1. Adamovičš, Ludvigs. Latvijas Universitātes Teoloģijas fakultāte : 1919-1939 : 2.izd. Lelba Apgāds, 1981.
 2. Augstākās tehniskās izglītības vēsture Latvijā. 2.d.: Tehniskās fakultātes Latvijas Universitātē, Rīgas Universitātē, Latvijas Valsts universitātē 1919-1958. Rīga : Rīgas Tehniskā universitāte, 2004.
 3. Feldmanis, Roberts. Teoloģijas fakultātes 75 gadi [tiešsaiste]. [skatīts 2009. gada 9. novembrī]. Pieejams: http://www.robertsfeldmanis.lv/lv/?ct=teologiski_raksti_2&&fu=a&id=23
 4. Fizmati.lv [tiešsaiste]. [skatīts 2009. gada 13. oktobrī]. Pieejams: http://fizmati.lv/
 5. Kultūras un sociālās antropoloģijas studijas LU [tiešsaiste]. [skatīts 2009. gada 27. oktobrī]. Pieejams: http://www.politika.lv/iespejas/17498/
 6. Latvijas Universitāte : Fakultātes [tiešsaiste]. [skatīts 2009. gada 13. oktobrī]. Pieejams: http://www.lu.lv/fakultates/
 7. Latvijas Universitāte 1999-2003. Rīga : LU Akadēmiskais apgāds, 2004.
 8. Latvijas Universitāte 75. Rīga : Latvijas Universitāte, 1994.
 9. Latvijas Universitāte divdesmit gados : 1919-1939 : I daļa, Vēsturiskas un statistiskas ziņas par universitāti un tās fakultātēm. Rīga : Latvijas Universitāte, 1939.
 10. Latvijas Universitāte, 1919-1929. Rīga : Latvijas Ūniversitāte, 1929.
 11. Latvijas Universitātei – 80. Rīga : Latvijas Universitāte, 1999.
 12. Latvijas Universitātes Bioloģijas fakultāte [tiešsaiste]. [skatīts 2009. gada 13. oktobrī]. Pieejams: http://priede.bf.lu.lv/
 13. Latvijas Universitātes Datorikas fakultāte [tiešsaiste]. [skatīts 2009. gada 13. oktobrī]. Pieejams: http://www.lu.lv/df/
 14. Latvijas Universitātes Ekonomikas un vadības fakultāte [tiešsaiste]. [skatīts 2009. gada 13. oktobrī]. Pieejams: http://www.evf.lu.lv/
 15. Latvijas Universitātes Filoloģijas un mākslas zinātņu fakultāte [tiešsaiste]. [skatīts 2009. gada 13. oktobrī]. Pieejams: http://www.fmzf.lu.lv/#m=aktualitates&s=start&l=lv
 16. Latvijas Universitātes Fizikas un matemātikas fakultātes Fizikas nodaļa [tiešsaiste]. [skatīts 2009. gada 13. oktobrī]. Pieejams: http://www.fiznod.lv/
 17. Latvijas Universitātes Ģeogrāfijas un zemes zinātņu fakultāte [tiešsaiste]. [skatīts 2009. gada 13. oktobrī]. Pieejams: http://www.geo.lu.lv/gzzf/index.php
 18. Latvijas Universitātes Juridiskā fakultāte [tiešsaiste]. [skatīts 2009. gada 13. oktobrī]. Pieejams: http://www.lu.lv/jf/
 19. Latvijas Universitātes Medicīnas fakultāte : 1998-2008. [Red. kol.: U. Vikmanis, I. Rumba, sast. A. Vīksna]. Rīga : LU Akadēmiskais apgāds, 2008.
 20. Latvijas Universitātes Sociālo zinātņu fakultāte [skatīts 2009. gada 13. oktobrī]. Pieejams: http://szf.lu.lv/
 21. Latvijas Universitātes vēsture [tiešsaiste]. [skatīts 2009. gada 27. oktobrī]. Pieejams: http://vesture.lu.lv/
 22. Latvijas Valsts universitātes vēsture 1940-1990. Latvijas Universitāte. Rīga Latvijas Universitāte, 1999.
 23. Moderno valodu fakultāte [tiešsaiste]. [skatīts 2009. gada 13. oktobrī]. Pieejams: http://www.lu.lv/mvf/
 24. 24.  Pedagoģijas un psiholoģijas fakultāte : Latvijas Universitāte [tiešsaiste]. [skatīts 2009. gada 13. oktobrī]. Pieejams: http://www.ppf.lu.lv/v.3/
 25. Pētera Stučkas Latvijas Valsts universitātei 50 gadi. Rīga : Zinātne, 1969.
 26. Pētera Stučkas Latvijas Valsts universitātei 60 gadi. Rīga : Avots, 1984.
 27. Rīgas ielas : enciklopēdija : 1. sēj. Apgāds Priedaines, 2001.
 28. Rīgas Tehniskā universitāte : vēsture [tiešsaiste]. [skatīts 2009. gada 4. novembrī]. Pieejams: http://www.rtu.lv/content/view/426/588/lang,lv/
 29. Siliņš, Jānis. Latvijas Māksla 1800-1914 : 2. sēj. Stokholma : Daugava, 1980.
 30. Šonedēļ VMF 90 gadu jubileja [tiešsaiste]. [skatīts 2009. gada 27. oktobrī]. Pieejams: http://www.diena.lv/lat/dzive/majdzivnieki/jaunnedel-vmf-90-gadu-jubileja
 31. Teoloģijas fakultāte : Latvijas Universitāte [tiešsaiste]. [skatīts 2009. gada 13. oktobrī]. Pieejams: http://www.teologija.lv/?lang=lv&cat=1
 32. Universitātes 85 mirkļi = 85 moments of the University : 28.09.1919.-2004. [Sast. J. Palkavnieks]. Rīga : Latvijas Universitātes Akad. apg., 2004.
Izmantotie informācijas avoti attēliem:
 1. Grīnbergs, Toms. LU fotoarhīvs [tiešsaiste]. [skatīts 2009. gada 10. jūnijā]. Pieejams: http://foto.lu.lv/
 2. Latvijas Universitāte ilustrācijās. Red. L. Ausējs. Rīga : 1929.
 3. Latvijas Universitātes vēsture [tiešsaiste]. [skatīts 2009. gada 27. oktobrī]. Pieejams: http://vesture.lu.lv/
 4. Latvijas Valsts universitātes vēsture 1940-1990. Latvijas Universitāte. Rīga Latvijas Universitāte, 1999.
 5. Letonika : atbildes, kuras tu meklē : multivide [tiešsaiste]. [skatīts 2009. gada 27. oktobrī]. Pieejams: http://www.letonika.lv/groups/default.aspx?g=3
 6. PedPsihu bilžu galerija [tiešsaiste]. [skatīts 2009. gada 26. oktobrī]. Pieejams: http://www.pedpsihi.lv/
 7. Teoloģijas fakultāte : Latvijas Universitāte : Fotogalerija [tiešsaiste]. [skatīts 2009. gada 13. oktobrī]. Pieejams: http://www.teologija.lv/?cat=13&lang=lv
 8. Aura :LU Fizikas un matemātikas fakultātes jauktais koris. [tiešsaiste]. [skatīts 2009. gada 10. novembrī]. Pieejams: http://www.koris-aura.lv/