Bioloģijas fakultāte

Studentu uzņemšana bioloģijas izglītības iegūšanai Latvijas Universitātē (LU) aizsākās jau pirmajos tās pastāvēšanas gados. 1919. gadā, kad atklāja LU, biologa izglītību varēja apgūt Matemātikas un dabzinātņu fakultātes Dabaszinātņu nodaļā.

Politiskās varas maiņa valstī 1940. un 1941. gads ienesa daļēju studiju pārtraukumu un reorganizāciju universitātē. Šajā laikā mainījās gan universitātes struktūra un darba organizācija, gan arī notika daļēja docētāju maiņa. Daudzi mācībspēki emigrēja uz ārzemēm, tai skaitā arī vairāki biologi (prof. K. Ābele, prof. N. Malta, prof. H. Skuja, priv. doc. A. Veģis, asist. A. Melderis, asist. H. Ledus u. c.). 1940. gadā Matemātikas un dabaszinātņu fakultāti sadalīja divās fakultātēs – Fizikas un matemātikas fakultātē un Dabaszinātņu fakultātē. Vēlāk Dabaszinātņu fakultāti pārdēvēja par Bioloģijas un augsnes zinību fakultāti, bet 1953. gadā par Bioloģijas fakultāti.

Pēc valstiskās neatkarības atgūšanas 1990. gadā LU aizsākās jauna bioloģijas studiju reorganizācija. Notika pāreja no kursu sistēmas uz programmu sistēmu, tika ieviesti 2 akadēmiskie grādi - bakalaura un maģistra. 1994. gadā biologu izlaidumā diplomus saņēma gan biologi ar piecgadīgo akadēmisko izglītību, gan pirmie bioloģijas bakalauri, kuru studiju ilgums bija četri gadi.

Matemātikas un dabaszinātņu fakultāte sākotnēji atradās ēkā Puškina (tagad – Kronvalda) bulvārī 4. Šīs ēkas celtniecība tika pabeigta 1901. gadā, un tā tika celta pēc arhitektūras profesora J. Koha projekta H burta (ūdeņraža simbola) veidā. Ēka savulaik bija iecerēta Rīgas Politehniskā institūta Dabaszinātņu institūta korpusam un tādēļ tajā bija izveidoti ļoti labi apstākļi laboratoriju darbam. Divdesmito gadu otrajā pusē Bioloģijas fakultāte tika pārcelta uz ēku Alberta ielā 10. Bet 1982./83. mācību gadā atguva telpas Kronvalda bulvārī 4.

Šobrīd fakultātē ir septiņas katedras: Augu fizioloģijas, Botānikas un ekoloģijas, Molekulārās bioloģijas (bioķīmijas), Mikrobioloģijas un biotehnoloģijas, Cilvēka un dzīvnieku fizioloģijas, Zooloģijas un dzīvnieku ekoloģijas un Hidrobioloģijas katedra. Zinātniskā un pedagoģiskā darbība notiek, sadarbojoties gan ar laboratorijām, institūtiem un zinātniskiem centriem Latvijā, gan ārpus tās robežām. Bioloģijas fakultāte ir viena no mazākajām LU fakultātēm studentu skaita ziņā, 2008. gadā tajā bija 338 studenti. Mazais studentu skaits nodrošina veiksmīgu laboratorijas darbu norisi un iespēju koncentrēties noteiktiem pētniecības virzieniem. Fakultātes sastāvā ietilpst arī divas no LU Zinātņu un tehnikas vēstures muzeja apvienības sastāvdaļām – LU Zooloģijas muzejs un LU Botānikas muzejs jeb Herbārijs.

LU Bioloģijas fakultātes laboratorija.

LU Zooloģijas muzeja ekspozīcija

Bioloģijas fakultātē tiek rīkoti dažādi ikgadējie notikumi un pasākumi. Viens no tādiem ir Biologu nakts, kas notiek rudens semestrī, atsākoties mācību gadam. Decembrī, Ziemassvētku laikā Bioloģijas fakultāte rīko karnevālu, katru gadu tiek noskaidrots labākais students un pasniedzējs pasākumā „Gada students, gada pasniedzējs”, par tradīciju ir kļuvis arī „Bioairis” - braukšana ar laivām pavasarī. Īpaša ir studentu vasara - katru gadu jaunie biologi dodas praksē uz Kolkas „Veco skolu” un pavada tur 4 nedēļas.

Bioloģijas fakultātes tīmekļa vietne

Bioloģijas fakultātes Studentu pašpārvaldes tīmekļa vietne

Izmantotie informācijas avoti