Akadēmiķis, vēstures profesors Roberts Vipers (02. 04.1859. - 30.12.1954.)

“Notikumi latviešu tautas dzīvē ir visas Eiropas vēstures nenošķirama daļa” - R. Vipers

“Viņa domu un jūtu audums, kas austs un veidots ilgajos, neatlaidīga un sistemātiska darba gados, ir visai plašs un smalks” - M. Stepermanis

Starptautiskās zinātniskās konferences „Trīs viena vēsturnieka dzīves: Roberts J. Vipers (1859-1954) krievu, latviešu un padomju historiogrāfijā” ietvaros Latvijas Universitātes Bibliotēka ir sagatavojusi profesoram veltītu virtuālo izstādi. Interesenti tiek aicināti iepazīties ar profesora dzīves un darba gaitām, ar viņa publikācijām, kā arī ar citu zinātnieku publikācijām par Robertu Viperu.

Izstāde ir unikāla, līdz šim par R. Vipera darbību ir izdoti tikai divi darbi: viena monogrāfija, ko 1976. gadā uzrakstījis B. Safronovs, tajā tiek apskatīta vēsturnieka darbība pirms viņa aizbraukšanas uz Latviju [249, 222], kā arī Dmitrija Volodihina darbs “Ļoti vecs akadēmiķis” ("Очень старый академик") [189, 100]. Nav pārāk daudz avotu, lai rekonstruētu Roberta Vipera dzīvi un darbību. Tas saistīts gan ar to, ka zinātnieks neglabāja un pat iznīcināja savus dokumentus, nerakstīja memuārus, bet arī aizliedza apkārtējiem pārstāstīt viņa vārdus. Ugunsgrēks divas reizes iznīcināja Roberta Vipera arhīvu un bibliotēku [249, 6]. Izstādē apkopoti materiāli par Robertu Viperu no Latvijas Valsts Vēstures Arhīva (turpmāk - LVVA), Latvijas Universitātes Akadēmiskās bibliotēkas krājuma, no Krievijas Zinātņu Akadēmijas Arhīva (turpmāk - АРАН), kā arī raksti par vēsturnieku, kas publicēti Latvijas periodikā, viņa laikabiedru atmiņas, pētījumi, kas veltīti zinātniekam.